PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป)

by Yuttipong Kaewtong @1 มี.ค. 62 12:02 ( IP : 202...135 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 74,962 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 75,203 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 82,107 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 85,617 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 179,274 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 67,711 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 64,023 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 77,241 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 75,088 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,410 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 77,050 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 87,835 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 74,303 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 79,202 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 66,596 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 72,080 bytes.

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป) วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมดังนี้
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม และบรรยายโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป)
โดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บรรยาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็ก (active play) โดย นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สน 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - บรรยาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (active play) ในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่นและอื่นๆ โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- แนะนำระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com/ 1. การพัฒนาโครงการ
2. ติดตามและประเมินผลโครงการ
3. การพิมพ์รายงาน
- ปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com/ ทำการบันทึกข้อมูล ดังนี้ การพัฒนาโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ และการพิมพ์รายงาน ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

Relate topics