PA Thailand (Physical Activity Thailand)

จัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัด ในงานมหกรรมสานพลังสร้างสุข"โฮมสุขอีสาน" วันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2561

by Yuttipong Kaewtong @1 มี.ค. 62 10:41 ( IP : 202...135 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x500 pixel , 79,873 bytes.
 • photo , 1188x890 pixel , 202,211 bytes.
 • photo , 1000x749 pixel , 107,698 bytes.
 • photo , 1000x749 pixel , 112,202 bytes.
 • photo , 1188x890 pixel , 175,517 bytes.
 • photo , 1188x890 pixel , 203,245 bytes.
 • photo , 1000x2000 pixel , 203,711 bytes.
 • photo , 1000x500 pixel , 88,050 bytes.

จัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคอีสาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข"โฮมสุขอีสาน" วันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ(KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมชมนิทรรศการ : ลานกิจกรรม, แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของพี่เลี้ยงจังหวัด, สรุปบทเรียนการดำเนินงานของพี่เลี้ยงกองทุน

การแลกเปลี่ยนบทเรียน PA ในท้องถิ่น ชี้ได้แจงวัตถุประสงค์การเสวนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน ภาคีที่มาเข้าร่วมประกอบด้วย ตัวแทนเขตซึ่งมีประสบการณ์การทากิจกรรมทางกายในพื้นที่ คณะกรรมการกองทุน ตัวแทนจากท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. ตัวแทนภาคชุมชน ทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมีผู้แทน 4 เขตสุขภาพร่วมดาเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย - ตัวแทนเขต 7  ตัวแทนภาคประชาชน ประธานอสม.ทุ่งคลองตัวแทนประกันสุขภาพเทศบาลคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตัวแทนเขต 8  รพ.สต. คาด้วง จังหวัดอุดรธานี - ตัวแทนเขต 9  ผอ.รพ.สต บ้านโคกมั่งงอย ชัยภูมิ คณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ที่ปรึกษาศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ และ นส.พรสุดา ต่อชีพ ผอ.กองสธ. - ตัวแทนเขต 10 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กุดตระกร้า ตาบลสร้างก่อ จังหวัดอุบลราชธานี

Relate topics