สถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายค่าเฉลี่ยกิจกรรมทางกายค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งค่าเฉลี่ยโรคอ้วน
ปฐมวัย (0-5 ปี) 0.00 0.00 0.00
วัยเรียน (6-12 ปี) 31.76 18.20 0.00
วัยเรียน (6-12 ปี) นอกโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
วัยรุ่น (13-15 ปี) 43.20 47.50 0.00
วัยรุ่น (13-15 ปี) นอกโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
เยาวชน (15-20 ปี) 25.00 10.00 0.00
เยาวชน (15-20 ปี) นอกโรงเรียน 25.00 0.00 0.00
วัยทำงาน 20.00 0.00 0.00
วัยทำงาน นอกระบบ 11.00 7.33 0.00
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 63.13 43.33 0.00
ผู้พิการ 0.00 0.00 0.00
ผู้หญิง 0.00 0.00 0.00
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) 0.00 0.00 0.00