กลุ่มเป้าหมายค่าเฉลี่ยกิจกรรมทางกายค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งค่าเฉลี่ยโรคอ้วน
วัยเรียน (6-12 ปี) 31.76 18.20 0.00
วัยเรียน (6-12 ปี) นอกโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
วัยรุ่น (13-15 ปี) 43.20 47.50 0.00
วัยรุ่น (13-15 ปี) นอกโรงเรียน 0.00 0.00 0.00
เยาวชน (15-20 ปี) 25.00 10.00 0.00
เยาวชน (15-20 ปี) นอกโรงเรียน 25.00 0.00 0.00
วัยทำงาน 20.00 0.00 0.00
วัยทำงาน นอกระบบ 11.00 7.33 0.00
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 63.13 43.33 0.00