สถานการณ์กิจกรรมทางกาย

สถานการณ์ค่าเฉลี่ยขนาดปัญหา
จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี(คน) 45.00
ร้อยละพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดในชุมชน 60.00
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร 50.00
ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 44.00
ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 35.00
ร้อยละพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด 30.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) 50.85
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) 54.61
ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 49.71
ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 40.64
ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 42.14
ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 28.88
ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 38.80
ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 64.67
ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) 47.33
ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 50.00
ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 45.00
ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) 50.60
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน 20.83
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย 52.66
- 0.00
2.ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาด อายุ 5-12 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 90.00
4.ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 85.00
Test 40.00
การออกกำลังกายในสถานศึกษา 50.00
กิจกรรมทางกาย 16.00
ครูมีความเข้าใจ PA 30.00
คุณธรรม จริยธรรม มีน้อย 65.00
จำนวนเด็กนักเรียนอ้วน 10.00
จำนวนแหล่งการจำหน่ายและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด 10.00
นักเรียนมีรอบเอวเกิน 30.00
พระสงฆ์ PA 45.00
พระสงฆ์PA 50.00
พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กประถมศึกษา 60.00
ร้อยละของนักเรียนที่ติดเกมโทรศัพท์ 90.00
ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาว่างเล่นเกม 1.00
ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ในช่วงพักกลางวัน ประมาณ 50 นาที 30.00
ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ในช่วงพักกลางวัน ประมาณ 40 นาที 33.00
ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาในช่วงพักเที่ยงเล่นเกม ประมาณ 30 นาที 20.00
ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาด อายุ 5-12 ปี มีกิจกรรมออกกำลังกาย 80.00
ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาดทุกคน มีการออกกำลังกายทุกวัน 100.00
ร้อยละของผู้ปกครองนักเรรียนและผู้นำชุมชน 50.00
ร้อยละของผู้หญิงที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 65.00
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ 50.00
ร้อยละของสตรีที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 65.00
ร้อยละของสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 52.50
ร้อยละของเด็ก 6 -14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 20.00
ร้อยละของเด็กที่เล่นระหว่างพักกลางวัน 50.00
ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะโรคอ้วน ลดลง 10.00
ร้อยละของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ 50.00
ร้อยละของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิออกกำลังกายน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 50.00
ร้อยละของเด็กน้ำหนักเกิน 60.00
ร้อยละของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจมวยไทย 50.00
ร้อยละของเด็กเล่นระหว่างพักกลางวัน 50.00
ร้อยละของเด็กและผู้ปกครอง มีสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 50.00
ร้อยละของเด็กและวันรุ่นอายุ 12-19 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเนื่องจากเล่นเกมส์ เกิน 60 นาทีต่อวัน 50.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น ( 15-17 ) 60.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5 - 17 ปี) มีทักษะกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง 10.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี )ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย 60.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี มีภาวะทางร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ อ้วน 30.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17ปี ในโรงเรียนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 50.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 7 - 15 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ) 3 วันต่อสัปดาห์ 100.00
ร้อยละนักเรียนใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ในช่วงพักกลางวันประมาณ 40 นาที 50.00
เพื่อลดการใช้เวลาว่าง 10.00
เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้ 30.00