สถานการณ์กิจกรรมทางกาย

สถานการณ์ค่าเฉลี่ยขนาดปัญหา
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร 50.00
ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง 23.33
ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม 50.00
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) 54.37
ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 66.11
ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) 51.00
ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน 50.00
ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน 56.00
ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน 52.40
ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning) 64.67
ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน 50.00
ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 42.50
Test 40.00
กิจกรรมทางกาย 16.00
นักเรียนมีรอบเอวเกิน 30.00
พระสงฆ์ PA 45.00
พระสงฆ์PA 50.00
ร้อยละของผู้หญิงที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 65.00
ร้อยละของสตรีที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 65.00
ร้อยละของสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 52.50
ร้อยละของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจมวยไทย 50.00