PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 2561 นครนายก บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง กำลังดำเนินโครงการ 1 26 มี.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 474
2 424 563 2562 กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 249
3 2562 กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 กำลังดำเนินโครงการ 1 22 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 229
4 11 111 2562 สงขลา ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ 1 22 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 201
5 2562 นครศรีธรรมราช เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา กำลังดำเนินโครงการ 1 15 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562 79
6 011 011 2562 ขอนแก่น โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 48
7 61-ตอน.1 2562 สกลนคร โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว กำลังดำเนินโครงการ 1 16 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 17