ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 424 563 2562 กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 7