โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 424 563 2562 กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 68
2 2562 กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 กำลังดำเนินโครงการ 1 22 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 48
3 11 111 2562 สงขลา ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ 1 22 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 20