รายงานประเด็นหลัก

โครงการปีนี้13โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว19โครงการ​
โครงการทั้งหมด32โครงการ​
ประเด็นหลักจำนวนโครงการงบประมาณ(บาท)
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน 1 234,000.00

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ