PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานประเด็นหลัก

โครงการปีนี้0โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว85โครงการ​
โครงการทั้งหมด92โครงการ​
ประเด็นหลักจำนวนโครงการงบประมาณ(บาท)
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน 1 234,000.00

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ