PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานประเด็นหลัก

โครงการปีนี้35โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว20โครงการ​
โครงการทั้งหมด55โครงการ​
ประเด็นหลักจำนวนโครงการงบประมาณ(บาท)
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน 1 234,000.00

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ