PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) 32,800.00(49.03%) 400.00(0.60%) 20,000.00(29.90%) 8,700.00(13.00%) 0.00(0.00%) 5,000.00(7.47%) 66,900.00 177,200.00 37.75%
นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1,000.00(16.67%) 0.00(0.00%) 5,000.00(83.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 6,000.00 0.00 0%
รวม 33,800.00 400.00 25,000.00 8,700.00 0.00 5,000.00 72,900.00 177,200.00 41.14%
สัดส่วน(%) 46.36% 0.55% 34.29% 11.93% 0% 6.86% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ