PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) 4,500.00(10.59%) 500.00(1.18%) 500.00(1.18%) 500.00(1.18%) 35,500.00(83.53%) 1,000.00(2.35%) 42,500.00 70,000.00 60.71%
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) 201,900.00(16.80%) 210,430.00(17.51%) 297,290.00(24.73%) 318,915.00(26.53%) 82,840.00(6.89%) 90,575.00(7.54%) 1,201,950.00 1,474,705.00 81.5%
นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1,800.00(20.93%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00(23.26%) 0.00(0.00%) 4,800.00(55.81%) 8,600.00 40,000.00 21.5%
รวม 208,200.00 210,930.00 297,790.00 321,415.00 118,340.00 96,375.00 1,253,050.00 1,584,705.00 79.07%
สัดส่วน(%) 16.62% 16.83% 23.77% 25.65% 9.44% 7.69% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ