รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) 16,700.00(78.77%) 400.00(1.89%) 3,500.00(16.51%) 600.00(2.83%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 21,200.00 28,500.00 74.39%
นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 1,000.00(16.67%) 0.00(0.00%) 5,000.00(83.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 6,000.00 0.00 0%
รวม 17,700.00 400.00 8,500.00 600.00 0.00 0.00 27,200.00 28,500.00 95.44%
สัดส่วน(%) 65.07% 1.47% 31.25% 2.21% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ