รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) 700.00(41.18%) 400.00(23.53%) 0.00(0.00%) 600.00(35.29%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,700.00 8,000.00 21.25%
รวม 700.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,700.00 8,000.00 21.25%
สัดส่วน(%) 41.18% 23.53% 0% 35.29% 0% 0% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ