PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายชื่อโครงการ ปี 2561 (จำนวน 20 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 123/12
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong testนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3 2 - 7 มิ.ย. 62 11:00
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
orapin ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
rchenchi testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
pongthep.s testโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 มี.ค. 61 14:29
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PAโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
1 - -
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
orapin ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
Deksen เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอนโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
apanchanit บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่งนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- - - #1
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
petch โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
11 ???
(โครงการ)ปี 2561
introng เล่นแบบบ้านๆโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
12 61-001
(โครงการ)ปี 2561
plairung ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
2 - -
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear ทดสอบโครงการ 2แผนพื้นที่สุขภาวะ
1 - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
Little Bear ทดสอบโครงการ 1แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
Momo เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลาโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
2 - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
20 59-02962
(โครงการ)ปี 2561
Yuttipong Kaewtong (test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยแผนงานบริหาร
5 - - #1
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ