รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "sutthiphong" (จำนวน 6 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)แผนกลุ่มวัย
1 - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ
- - -
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)แผนกลุ่มวัย
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ)แผนกลุ่มวัย
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ