PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ชาตรี ม่วงนาค
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และสอนท่าทาง ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแกนนำ จากนั้นก็สอนให้กับนักเรียนจำนวน 155 คน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ช่วยสอนอีกทางหนึ่ง
ผลลัพท์: นักเรียนได้ความรู้ต่าง ๆ ในการเต้นแอโรบิค และได้ปฏิบัติจริง ได้ร่วมเต้นแอโรบิคกับเพื่อน ๆ และครูในโรงเรียน และนักเรียนยังนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างอีกด้วย
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทางโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ประวัติการออกกำลังกาย คุณค่าของการออกกำลังกายและประเภทของการออกกำลังกาย โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้องเป็นผู้ให้ความรู้ด้วย
ผลลัพท์: นักเรียนได้ทราบประวัติการออกกำลังกาย ประเภทของการออกกำลังกาย คุณค่าของการออกกำลังกายและนักเรียนได้นำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังเกตได้จากการที่นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และแบ่งหน้าที่ให้ครูแต่ละคน
2. ครูนำข้อมูลที่ประชุมมาชี้แจงให้นักเรียนแต่ละ ระดับชั้นทราบ และเข้าใจว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับกาสนับสนุน
ผลลัพท์: ครู และ นักเรียน ร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางกันไว้
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. ประชุมชี้แจงโครงการให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกับกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน
ผลลัพท์: คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่ทาง (สสส.) สนับสนุนให้กับทางโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ ฯ