PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ)
ภายใต้โครงการ นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญา - PA กับวัฒนธรรมไทย

  • การออกกำลังกายบนทราย
  • มวยไทย

กีฬาไทย

  • หมากเก็บ
  • ไกวเชือก
  • วิ่งกระสอบ
  • ตะกร้อ
  • เตะทน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การจัดการความรู้

  • ภมิปัญญาไทย รวมรวม ยกระดับภูมิปัญญาไทย
  • สื่อสาร รณรงค์ More Than Sport
  • การจัดทำหลักสูตร เข้าสู่ระบบการศึกษา

การขับเคลื่อนนโยบาย : ระดับท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย :

พื้นที่ตัวอย่าง : โรงเรียน หน่วยราชการ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่ม PA สุขภาวะทางกาย

 

2 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย

 

3 เพื่อการสมัครสมานสันติสุข

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 12:19 น.