โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
ภายใต้โครงการ แผนกลุ่มวัย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.พ. 61 จัดตั้งและศักยภาพสภาผู้นำชุมชน 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลา 500.00 10
2 ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3 966.00 1
3 วิ่งผังเมือง 50,000.00 1
4 สงขลามาวิ่งริมหาดสมิหรามาราธอน 0.00 1
5 วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 0.00 1
6 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน ประจำปี 60 0.00 1
7 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน 0.00 1
8 วิ่งเพื่อสุขภาพ 0.00 1
9 เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA 0.00 1
10 ปั่นจักรยานไปโรงเรียน 0.00 1
11 test 20 กันยายน 61 0.00 1
12 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน 10,000.00 1
13 โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ 30,000.00 1
14 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 0.00 1
15 โครงการกีฬาบ้านทุ่งพง 0.00 1
16 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีแอโรบิค 0.00 1
17 มวยไทย 0.00 1
18 โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ 1,500.00 1
19 โครงการลดพุงลดโรค 0.00 1
20 โครงการพัฒนาสุขภาพวัยเรียน โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน์(ประชาประิทธิ์) ต.ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี 0.00 1
21 โรงเรียนส่งเสริมทักษะผู้เรียน ด้วยกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนวัดสลุด 0.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลา 500.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3 966.00 8 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
4 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน 10,000.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ 30,000.00 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 12:16 น.