PA Thailand (Physical Activity Thailand)

กิจกรรมโครงการ@

Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นำเสนอข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล https://www.pathailand.com และแนะนำเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ
โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คณะทำงานทั้งหมดในที่ประชุม
- สรุปบทเรียนในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ https://www.pathailand.com และแนวทางการใช้งานระบบในอนาคต
ผลลัพท์: - วัตถุประสงค์ ในการใช้ระบบเว็บไซต์ PA ของเครือข่าย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการ
3. เพื่อสามารถติดตามประเมินผลได้ : สสส.หัวหน้าโครงการ ผู้ทำโครงการ ทั้งนี้ เพื่อทำให้คนไทยมี PA เพิ่มขึ้น

- Website ช่วยอะไรบ้าง

1. พัฒนาโครงการ
2. ติดตามโครงการ
3. ประเมินผลโครงการ
4. ทำรายงาน
- รายงานงวด รายงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานการเงิน
5. จัดการข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล: สถานการณ์ / งาน / ผลการดำเนินงาน เพื่อการบริหารแผนงานโครงการ

แลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการระบบเว็บไซต์ PA
- การพัฒนาโครงการ เมื่อทางโรงเรียนเขียนข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อย ให้กด “ส่งพิจารณา” แล้วโครงการนั้นจะเข้ามาอยู่ในช่องพิจารณาเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปได้
- การแบ่งจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ให้แบ่งตามภูมิภาค 7 ภูมิภาค
ประเด็นโครงการย่อย ไม่ทราบผลการอนุมัติเมื่อไหร่ อยากให้โปรแกรมแจ้งเตือน
- สถานะโครงการ การใช้ระบบสีในช่องทางแจ้งความก้าวหน้าของโครงการ เช่น ช่องสีแดง พัฒนาโครงการ > ช่องสีเหลือง พิจารณาโครงการ > ช่องสีเขียว โครงการผ่านได้รับการอนุมัติ เป็นต้น
- สถานะโครงการ ให้ใช้ระบบ pop up ในการแจ้งสถานะโครงการ
- การทดสอบระบบพัฒนาโครงการ ให้ใช้ตัว DEMO ในการพัฒนาโครงการ
- Username แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 1.Admin แก้ไขได้หมด 2. ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้ทุกอย่าง 3. ระดับเขต แก้ได้เฉพาะระบบดับเขต
- ในปีถัดไปให้พี่เลี้ยงแต่ละภาค ลงบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการในระบบ เช่น การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
- การใช้แบบประเมินโครงการจะพิจารณาอีกครั้ง
- ประเด็นโครงการย่อย ไม่ทราบผลการอนุมัติเมื่อไหร่ ให้โปรแกรมมีระบบแจ้งเตือน
- ระบบแจ้งเตือน Comment ของผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ > เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการได้แสดงความคิดเห็นแล้ว ให้มีระบบแจ้งเตือนไปยังโครงการย่อยได้รับทราบ > จากนั้นโครงการย่อยจะเข้ามาแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเตรียมนำเสนอเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สจรส.ม.อ.ชั้น 14 ห้อง 1405
ผลลัพท์: - การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ภาพรวมการติดตามโครงการ รายชื่อโครงการ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงดังลิงค์ https://www.pathailand.com/project/report
- แบบประเมินสามารถวิเคราะห์ได้ 6 แบบประเมินได้แก่
1. แบบติดตามประเมินผลปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
2. แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)
4. แบบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ
5. แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
6. แบบประเมิน HIA
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ ชั้น 10 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลลัพท์: ได้ประเมินแนวทาง ดังนี้
- การสนับสนุนถ้าต้องการขยายวงกว้างควรเน้น Policy และ Network
- การเพิ่ม PA ที่พอเพียง ควรเน้น Skill และ Monitor
- การให้คนมี PA เพิ่มขึ้นและพอเพียง เน้น Skill, Monitor และ Knowledge
- และการสนับสนุน Environment เป็นแนวทางที่เฉพาะจงเจาะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บ PA
ผลลัพท์: หลังจากทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการแล้ว และมีการกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปวิเคราะห์ภาพรวมการดำเนินโครงการได้ ทางโปรแกรมเมอร์ได้ประชุมกับทีมงาน พบว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น
1.ประเภทโครงการ ใหม่กับต่อเนื่องสัดส่วนเท่าไร
2. สัดส่วนประเภทองค์กร
3. ร้อยละของสถานการณ์ปัญหา และเป้าหมายในการแก้ปัญหา ได้แก่
1) ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
2) ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
3) ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
4) ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน
5) ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน
6) ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
7) ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning)
8) ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
9) ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
10) ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน
11) ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
4. สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. พื้นที่ดำเนินการ/ลักษณะโครงการ/พื้นที่ดำเนินงาน
6. การใช้จ่ายงบประมาณ
7, จำนวนโครงการแยกรายจังหวัด
เป็นต้น
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วางแผนงานกองทุนสุขภาพตำบล 12 เขต
ผลลัพท์: เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่ในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผลโครงการมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางและไม่สามารถจัดประชุมกับกลุ่มคนหมู่มากได้ ทางสถาบันได้ปรับแผนประชุมออนไลน์วางแผนงานใหม่กับพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขต โดยตั้งเป้าหมายดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ในเรื่องทำแผนงาน และพัฒนาโครงการ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมวางแผนทีมกองทุนตำบลฯ เขต 7,8,9 และการติดตามประเมินผล และผ่านระบบ zoom
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คลินิกนพ.วิทยาฯ ชั้น 5 จ.ขอนแก่น
ผลลัพท์: ทีมพี่เลี้ยงได้วางแผนลงพื้นที่ หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย โดยลงพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการติดตามประเมินผลก่อน โดยปรับแผนถ้าพื้นที่ใดไม่สะดวกนัดประชุมในพื้นที่ได้ ให้ใช้ระบบ zoom เป็นการประชุมแทน โดยตั้งเป้าหมายในการทำแผน ปี 63 และ ปี 64 รวมทั้งการพัฒนาโครงการและติดตามให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการวิดในเว็บกองทุนสุขภาพตำบลฯ
โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM วันจันทร์ที่ 18 พ.ค.63 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผลลัพท์: ทางทีมวิชาการ สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลฯ ทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนการทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการโควิด
โดยการทำแผนและพัฒนาโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ
1. ระยะก่อนเกิดการระบาด
- เตรียมตัว
- ป้องกัน
2. ระยะเกิดการระบาด
- แก้ปัญหา/ระบบอาหาร เศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล
3. ระยะหลังการระบาด
- ฟื้นฟู
- จัดการผลกระทบ

ปัจจัยกำหนดสุขภาพในการจัดการโควิด
1. คน (ปัจเจก)
- ความรู้/ทักษะ/ปฏิบัติ
- ความเชื่อ/ศรัทธา
2. สภาพแวดล้อม
- วัฒนธรรมการบริโภค/อาหาร
- วัฒนธรรมศาสนา
- เศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน
- กายภาพ / สร้างกติกาชุมชน ข้อตกลง
3. กลไกระบบ
- ระบบอาสาสมัคร
- กลุ่ม ชมรม สมาคม
- ท้องถิ่น / รัฐ / ประชาชน
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุม พิจารณาคู่มือการจัดการโควิด
ผลลัพท์: การจัดการ Covid 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ
1. ก่อน : ป้องกัน
2. ขณะระบาด : รักษา /ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์
3. หลัง : ฟื้นฟู / สุขภาวะทางจิต / เศรษฐกิจ

วิธีการสำคัญ
1. ความรู้ ความเข้าใจ
2. พฤติกรรมสุขภาพ
3. สภาพแวดล้อม
4. กลไกอาสาสมัคร
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วางแผนการทำงานประชุมกับพี่เลี้ยงเขต 5 และทีมทำงาน สจรส.มอ. ประชุมโดยผ่านระบบ ZOOm
ผลลัพท์: - ได้แผนการดำเนินงาน ในการทำแผน พัฒนาโครงการ
และวางระบบติดตามประเมินผล
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมทีมตรวจติดตามเว็บกองทุนฯ ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์
ผลลัพท์: ประเด็นการประชุม ดังนี้
1. ได้เล่าถึงกิจกรรมของแต่ละเขตที่ผ่านมา และแผนจะจัดกิจกรรมในอนาคต / ข้อค้นพบดีๆในการทำงานกับกองทุนตำบลฯ/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
2. แลกเปลี่ยนการกรอกข้อมูลในแผนและพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย
3. การกำหนดนัดประชุมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ผ่าน ZOOM ของทีมตรวจติดตามเว็บกองทุน
4. การนัดพี่เลี้ยงวันที่ 18 พค.63 ทั้ง 12 เขต ประชุมเรื่องการทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการโควิด ผ่านทาง ZOOM
5. วางแผนการประชุมวันที่ 19 พค. 63 กับทีมกองทุนตำบลฯ ที่ ม.ขอนแก่น
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 2 เมษายน และวันที่ 9 เมษายน 2563 ประชุมจัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ แนะนำเรื่องการจัดทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามโครงการ ผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล
ผลลัพท์: การจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่นี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้เว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล http://localfund.happynetwork.org/ ได้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบกองทุนฯ และผู้เสนอโครงการกองทุนตำบลนั้น สามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านออนไลน์สื่อวีดิทัศน์นี้ต่อไปได้

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2. กองทุนจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร การแผนที่ดี โครงการที่ดี มีระบบติดตามประเมินผล
3. การทำแผนที่ดี หลักการการจัดทำแผนที่ดี วิธีการ/ขั้นตอน การทำแผนใน Website
4. การเขียนโครงการที่ดี หลักการการจัดทำโครงการที่ดี วิธีการ/ขั้นตอน การทำโครงการใน Website
5. การติดตามประเมินผล หลักการในการติดตามประเมินผล วิธีการ/ขั้นตอน การติดตามประเมินใน Website
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมออนไลน์ด้วยระบบ
ZOOM กับพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล 4 ภาค เพื่อวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ผลลัพท์: สถานการณ์การดำเนินงานขณะนี้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ทางทีมทำงาน ได้ปรับแผนโดยการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM กับพี่เลี้ยง 4 ภาค การประชุมได้เน้นการตรวจสอบข้อมูลให้มีคุณภาพ ในเรื่องข้อมูลการทำแผน ข้อมูลการพัฒนาโครงการ และข้อมูลติดตามโครงการ ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลฯ https://localfund.happynetwork.org/
nongklongKK1 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน บรูณาการกับกลุ่มสาระวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ผลลัพท์: นำไปใช้ในแต่ละรายวิชา 10 นาทีก่อนทำการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ
nongklongKK1 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมจัดหาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมทางกาย ฮูลาฮูป หรรษา
ผลลัพท์: เด็กมีส่วนร่วม สนุกในการร่วมกิจกรรม เด็กร่างกายแข็งแรง ลดภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักเกินได้
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผลลัพท์: 1. ทบทวนปรับปรุงสถานการณ์ แผนปี 61/ปี 62 และปรับปรุงปี 63
2. ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมทางกาย และโครงการกิจกรรมทางกายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ละแผน มีโครงการที่ควรทำตามแผนประมาณ 10 โครงการ และมีโครงการที่มีการพัฒนา ประมาณ 2-3 โครงการ
3. ระบบติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผล ถ้าผ่านอนุมัติจะเข้ามาสู่ระบบติดตามประเมินผล และกรอกข้อมูลในโครงการที่ดำเนินการเป็นระยะๆ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 12
วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ฯ (อาคาร LRC) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผลลัพท์: สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
1. ทบทวนปรับปรุงสถานการณ์ แผนปี 61/ปี 62 และปรับปรุงปี 63 ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้
2. ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมทางกาย และโครงการกิจกรรมทางกายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ละแผน มีโครงการที่ควรทำตามแผนประมาณ 10 โครงการ และมีโครงการที่มีการพัฒนา ประมาณ 2-3 โครงการ
3. ระบบติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผล ถ้าผ่านอนุมัติจะเข้ามาสู่ระบบติดตามประเมินผล และกรอกข้อมูลในโครงการที่ดำเนินการเป็นระยะๆ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมสรุปถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมฯ ณ จ.สมุทรสงคราม
ผลลัพท์: สจรส.มอ.เข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียน กับโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านทิพย์สวนทอง (อัมพวา) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทางโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างภูมิภาคละ 1 โรงเรียน เพื่อนำไปเป็นต้นแบบกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป และทีมทำงานได้วางแผนการขับเคลื่อนงานในอนาคต
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมสรุปผลงานการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ
วันศุกร์ที 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
- 09.30-09.45 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
โดย สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก5)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- 09.45-10.00 น. กระบวนการถอดบทเรียน “พื้นที่สุขภาวะ” โดยใช้ Timeline
โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รอง ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพม.สงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.)
- 10.00–12.00 น. เสนอ Timeline งานที่ทำไป ผลที่ได้มา(ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของโครงการ)
เสนอโดย 8 เครือข่าย / นำกระบวนการพูดคุยโดย สจรส.ม.อ.
- 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00–15.30 น. ภาพอนาคต “พื้นที่สุขภาวะ” ของประเทศไทย และแนวทางการขับเคลื่อน
เสนอโดย 8 เครือข่าย / นำกระบวนการพูดคุยโดย สจรส.ม.อ.
- 15.30 – 16.30 น. สรุปผลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ
โดย สสส. และ เครือข่าย /นำกระบวนการพูดคุยโดย สจรส.ม.อ.
ผลลัพท์: วัตถุประสงค์
1. เพื่อถอดบทเรียน ชุดความรู้ นวัตกรรม ศักยภาพของคนและเครือข่าย จุดเด่นของพื้นที่ต้นแบบ
และการยกระดับผลในพื้นที่และนโยบาย
2. เพื่อร่วมกันกำหนดภาพอนาคตและแนวทางการดำเนินงาน “พื้นที่สุขภาวะ” ของประเทศไทย

สรุป ข้อมูล Workshop พื้นที่สุขภาวะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1. ชุดความรู้
1.1 ชุดความรู้ Data base/Plat form
1.2 ชุดความรู้กระบวนการมีส่วนร่วม
1.3 ชุดความรู้พัฒนาคน
1.4 ชุดความรู้การออกแบบสภาพแวดล้อม
1.5 ชุดความรู้เชิงประเด็น “การเดิน-จักรยาน”

2. ศักยภาพคนและเครือข่าย
2.1 คน
2.2 คณะทำงาน
2.3 ชุมชน
2.4 เครือข่าย
2.5 ถอดบทเรียน/บริหารยกระดับ

3. พื้นที่ต้นแบบ
3.1 พื้นที่ต้นแบบทางกาย
3.2 พื้นที่ต้นแบบทางจิต
3.3 พื้นที่ต้นแบบทางสังคม
3.4 พื้นที่ผสมผสาน (กาย จิต สังคม ปัญญา)

4. นโยบายสาธารณะ
4.1 นโยบายชุมชน/ท้องถิ่น
4.2 นโยบายเอกชน
4.3 นโยบายระดับชาติ
4.4 การบูรณาการ ระหว่างชุมชน/ท้องถิ่น/เอกชน/ระดับชาติ

5. สุขภาวะ
5.1 กาย
5.2 จิต
5.3 สังคม
5.4 ปัญญา
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมวางแผนตัวชี้วัด PA สสส.
ผลลัพท์: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมวางแผนตัวชี้วัดกิจกรรมทางกาย ณ สสส.
วัตถุประสงค์เพิ่ม PA โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม PA ได้แก่ มีความรู้เข้าเรื่อง PA คนมีศักยภาพ เครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ต้นแบบ และมีการขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม setting บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน
ทั้งนี้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาวะ 1) มิติทางกาย 2) มิติทางจิต 3) มิติทางสังคม 4) มิติทางปัญญา
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และสอนท่าทาง ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแกนนำ จากนั้นก็สอนให้กับนักเรียนจำนวน 155 คน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ช่วยสอนอีกทางหนึ่ง
ผลลัพท์: นักเรียนได้ความรู้ต่าง ๆ ในการเต้นแอโรบิค และได้ปฏิบัติจริง ได้ร่วมเต้นแอโรบิคกับเพื่อน ๆ และครูในโรงเรียน และนักเรียนยังนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างอีกด้วย
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทางโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ประวัติการออกกำลังกาย คุณค่าของการออกกำลังกายและประเภทของการออกกำลังกาย โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้องเป็นผู้ให้ความรู้ด้วย
ผลลัพท์: นักเรียนได้ทราบประวัติการออกกำลังกาย ประเภทของการออกกำลังกาย คุณค่าของการออกกำลังกายและนักเรียนได้นำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังเกตได้จากการที่นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และแบ่งหน้าที่ให้ครูแต่ละคน
2. ครูนำข้อมูลที่ประชุมมาชี้แจงให้นักเรียนแต่ละ ระดับชั้นทราบ และเข้าใจว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับกาสนับสนุน
ผลลัพท์: ครู และ นักเรียน ร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางกันไว้
ชาตรี ม่วงนาค เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมชี้แจงโครงการให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกับกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน
ผลลัพท์: คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่ทาง (สสส.) สนับสนุนให้กับทางโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ ฯ
kkU_ปรินา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายก่อนดำเนินกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการบริหารสมอง (Brain Gym) เช่น
- การเคลื่อนไหวสลับข้าง
- กิจกรรม Cup Song
- กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการกระตุ้น
- กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำสั่ง
- กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
ผลลัพท์: จากการดำเนินกิจกรรมได้นำมาขยายผล โดยมีนักเรียนแกนนำ ในกรทำกิจกรรม ลดเวลาเรียน...เพิ่มเวลารู้ต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เรียนจากการเล่นเล่นเพื่อเรียนรู้ ทำกิจกรรมที่หลากหลาย
wiratpengson เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมวางแผนและกำหนดจุดทำสวนสุขภาพและประสานงานทำสวยสุขภาพและประสานงาน
3.จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
4.ดำเนินการกิจกรรมโครงการ
4.1 อบรมให้ความรู้เรื่องความสำคัญของฝ่าเท้าและการดูแลสุขภาพเท้า
4.2 บรรยายให้ความรู้ วิธีการออกกำลังกาย โดยใช้ฝ่าเท้าเหยียบกะลาบนหินนมและบนก้นขวดน้ำอัดลม
4.3 ชุมชนร่วมมือกันจัดสร้างสวนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ประกอบด้วย งานกะลา ลานหินนม และลานก้นขวดน้ำอัดลม
4.4 จัดทำป้ายให้ความรู้และประโยชน์ของลานกะลา ลานหินนม
ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ประกอบด้วย งานกะลา ลานหินนม เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองได้เรียนรู้ ขณะเดินออกกำลังกาย
4.5 ติดตามประเมินผลจากแบบความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ
ผลลัพท์: 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในการบำบัดกายา ด้วยกะลาและหินมน
wiratpengson เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ให้นักเรียนถอดรองเท้า
2. ทำการชั่งน ้าหนักโดยน ้าหนักมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (กก.)
3. ทำการวัดส่วนสูง มีหน่วยเป็น เซนติเมตร
4.ทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละประเภท
5.จดบันทึก
ผลลัพท์: ผู้เข้าอบรมได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
wiratpengson เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ให้นักเรียนถอดรองเท้า
2. ทำการชั่งน ้าหนักโดยน ้าหนักมีหน่วยเป็น กิโลกรัม (กก.)
3. ทำการวัดส่วนสูง มีหน่วยเป็น เซนติเมตร
4.ทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละประเภท
5.จดบันทึก
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
wiratpengson เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการ
2.จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการ
ผลลัพท์: วางแผนพร้อมดำเนินการ
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาตามความสนใจ
ผลลัพท์: นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสามัคคี
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1
ผลลัพท์: เพื่อวัดผลข้อมูลสมรรถภาพทางกายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารและการทำอาหารเพื่อสุขภาพประจำสัปดาห์
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับความรู้ ประโยชน์เกี่ยวกับหลักโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพอย่างง่ายในชีววิตประจำวัน
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ใน 1 วัน
1. ช่วงเช้า คือ กายบริหาร
2. ช่วงเที่ยง คือการละเล่นพื้นบ้าน
3. ช่วงบ่าย คือ กีฬาตามความสนใจ
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ สม่ำเสมอต่อวัน
ธิดารัตน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ดังนี้ นั่งงอตัว ดันพื้น 30 วินาที ลุกนั่ง 1 นาที และวิ่งระยะไกล
ผลลัพท์: นักเรียนกลุ่มมีปัญหา มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 สูงกว่า การทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 เท่ากับร้อยละ 4.68
๑. นำโครงการ "สนุกเส่นกระทบไม้ ร่ายรำ กระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน" เผยแพร่สู่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน คน
๒. เผยแพร่หลักการส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่สมวัย ผ่านกิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียน การพูดหน้าเสาธงของครูเวร และในกิจกรรมโฮมณุมตอนเที่ยงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย ตามความเหมาะสม
๓. นักเรียนแกนนำ และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสาธิตการออกกำลังกายด้วยการรำกระทบไม้ แก่ผู้สนใจ และเชิญชวนให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยรำกระทบไม้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล
๔. นักเรียนแกนนำ และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนำการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการรำกระทบไม้ประกอบดนตรี โดยการจัดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกาย ได้แก่ ไม้กระทบ และลำโพงดนตรีประกอบ ตามจุดที่ออกกำลังกายในโรงเรียน เพื่อนให้นักเรียนและครูที่สนใจได้ร่วมออกกำลังกายด้วยรำกระทบไม้ ตามความถนัดและช่วงเวลาที่สะดวกของแต่ละบุคคล
ผลลัพท์: ๑. ครู นักเรียน และผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายการศึกษา๑๘ ได้รู้และเข้าใจหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ ของโครงการ หลักการส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่สมวัย และวิธีการส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่สมวัย
๒. ครู นักเรียน และผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายการศึกษา๑๘ ได้หลักการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตที่สมวัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง หรือสถานศึกษาของตนเอง
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการออกกำลังกายตามความเหมาะสม และความสะดวกในการสะสมเวลา
๒. ออกกำลังกายโดย นำท่ารำกระทบไม้ จำนวน ๔ ท่า ไปใช้ออกกำลังกายร่วมกันทุกวัน สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบเช้า ๑๐ นาที เที่ยง ๒๐ นาที เย็น ๓๐ นาที หรือตามความสะดวกของผู้เรียน
๓. ดื่มนำวันละ ๒ แก้วต่อ ๑ คน โดย ตอนเช้าจะเป็นนมโรงเรียน ๑ แก้ว และช่วงบ่ายจะเป็นนมจากงบประมาณของ สสส. วันละ ๑ กล่อง
ผลลัพท์: ๑.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน ๑๔ คน ได้ออกกำลังกายด้วยรำกระทบไม้เพื่อเพิ่มความสูงเป็นประจำทุกวัน โดยเฉลี่ยนวันละ ๕๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง
๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ได้ดื่มนำวันละ ๒ แก้วต่อ ๑ คน โดย ตอนเช้าจะเป็นนมโรงเรียน ๑ แก้ว และช่วงบ่ายจะเป็นนมจากงบประมาณของ สสส. วันละ ๑ กล่อง
๓. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ๓ มื้อต่อวัน
๔. จากการสอบถามผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน คือนอนแต่หัวค่ำ ไม่ต่ำกว่าวันละ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง
๕. จากการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย ของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน มีความสูงเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ตั้งไว้
๑. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามรูปแบบใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำข้อมูลกรอกเข้าสู่ระบบในโปรแกรมมวิเคราะห์ผล
๒. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังในกรณีที่สมรรถภาพทางกายในด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แนะนำกลุ่มเป้าหมายให้กลับไปฝึกทำซ้ำ ๆ จนผ่านเกณ์และมาพัฒนาการสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น
ผลลัพท์: ๑. ผลการศึกษาการใช้โครงการ “สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน” เพื่อพัฒนาความสูงสมวัยของนักเรียนที่มีปัญหาส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับชั้น ป. 4-6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน เป็นเวลา 4 เดือน สามารถพัฒนาความสูง รวม 175 เซนติเมตร สูงขึ้น เฉลี่ย 4.27 เซนติเมตร
๒. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการ สรุป คือ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกการแสดงที่ช่วยเพิ่มความสูงและมีมีความสนุกสนาน ช่วยให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้กิจกรรมรำกระทบไม้ ซึ่งได้ออกแบบท่ารำกระทบไม้ให้เหมาะสมสำหรับออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูงและสนุกสนาน จำนวน ๔ ท่า คือ
๑.๑ ท่ากระโดดเรียงเท้า ส่ายแขน
๑.๒. ท่ากระโดดเรียงเท้าและไขว่เท้า
๑.๓. ท่ากระโดดแบบย้ำจังหวะและสลับเตะเท้า
๑.๔. ท่าท่ากระโดดเรียงเท้าแบบย้ำจังหวะ
และฝึกสอนท่ารำให้ชำนาญ
๒. การกินอาหารส่งเสริมให้ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทั้ง ๓ มื้อ
๓. การดื่มอาหารเสริมนมเพื่อเพิ่มแคลเซี่ยม บำรุงกระดูก ช่วยในการเพิ่มความสูง
๔. แนะนำการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยการนอนแต่หัวค่ำ วันละ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง
ผลลัพท์: ๑.ได้ท่ารำกระทบไม้ จำนวน ๔ ท่า คือ
๑.๑ ท่ากระโดดเรียงเท้า ส่ายแขน
๑.๒. ท่ากระโดดเรียงเท้าและไขว่เท้า
๑.๓. ท่ากระโดดแบบย้ำจังหวะและสลับเตะเท้า
๑.๔. ท่าท่ากระโดดเรียงเท้าแบบย้ำจังหวะ
๒.ได้ท่าในการยืดเหยียดในการอบอุ่นร่างกาย
นักเรียนแกนนำชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ทุกๆ 2สัปดาห์
ผลลัพท์: นักเรียนรับรู้ถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเจริญเติบโตของตนเอง
๑. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ เนื้อหาประกอบไปด้วย - ที่มาของโครงการ -วัตถุประสงค์ของโครงการ - วิธีการดำเนินงานของโครงการ - ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ การพัฒนา การเจริญเติบโตที่สมวัยที่สอดคล้องกับหลักการวิจัยของกระทรวงสาธารณะสุข (เป้าประสงค์พัฒนาการทางกายเรื่องความสูงของเด็กไทยในอนาคต)
- ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ส่งเสริมพัฒนาการทางกายและสติปัญญา
- หลักการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไปในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
- หลักการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางกายทั้งด้านความสูงและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
- หลักการในการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตที่สมวัย
- อาหารที่เสริมพัฒนาการด้านความสูง
๓. รายละเอียดกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายด้วยการรำกระทบไม้
- ท่าทางการออกกำลังกาย
- ช่วงเวลาในการออกกำลังกาย
- การประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการดำเนินโครงการ
๔. กำหนดนักเรียนแกนนำผู้รับผิดชอบในการนำออกกำลังกายและติดจามประเมินสมรรถภาพทางกาย ของแต่ละกลุ่ม แต่ละระยะตามเวลาที่กำหนด
๕. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานตลอดโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
๖. ออกแบบการประเมินผลการพัฒนาตามโครงการ
ผลลัพท์: ๑. ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ การสร้างเสริมพัฒนาการทางกาย วิธีการศึกษาพัฒนาการทางกาย ตามเกณฑ์การเจริญเติบโตที่สมวัยของนักเรียนไทย และเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข
- ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัย
- วิธีการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมวัย (อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย
๒. ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของมนุษย์
introng เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และจัดเตรียมพื้นที่ในการสร้างถนนการเรียนรู้ โดยเป็นการจ้างเหมา
ผลลัพท์: นักเรียนได้มีแหล่งออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้เพิ่มขั้น นักเรียนได้เล่นที่หลากหลายมากขึ้น
introng เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียนโดยนักเรียนเล่นตามถนนทางเดินที่มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆไว้ให้นักเรียนได้เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
ผลลัพท์: กิจกรรมนี้สามารถต่อยอดได้โดยนักเรียนทุกห้องเรียนได้ออกมาเล่นถนนทางเดินและได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกลไกลการเคลื่อนไหว
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์สมดุลให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาโดยรวม ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
ผลลัพท์: 1.นักเรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตารฐาน
2.เด็กร้อยละ 85 มีทักษะตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2565
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริม ความรับผืดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้ออกกลังกายตามวัยที่เหมาะสม
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนากายตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
ผลลัพท์: เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวน 40 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2565
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริม ความรับผืดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้ออกกลังกายตามวัยที่เหมาะสม
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนากายตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
ผลลัพท์: เด็กชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวนนักเรียน 40 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกาย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ปี 2563 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563 นี้ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียบนรู้สุขภาวะ
ผลลัพท์: 1. ได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ปี 2563
2. ได้เรียนรูการบันทึกการเงินในระบบออนไลน์ สสส.
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สจรส.ม.อ.ชั้น 10 ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนเศรษฐศาสตร์ PA
ผลลัพท์: การประเมินเกณฑ์โครงการกิจกรรมทางกาย โดยใช้ ชุดความรู้ ศักยภาพคน ศักยภาพเครือข่าย พื้นที่ต้นแบบ Model กระบวนการนโยบาย และข้อตกลงร่วมกัน > การประเมินจะวัดในเรื่อง ความรู้ ทักษะ เครือข่าย โมเดลต้นแบบ และกระบวนการนโยบาย
kku_somporn2509 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วางแผนแบ่งกลุ่มแกนนำ 5 กลุ่ม
กำหนดวัน เวลา ในการออกไปขยายผล
ประสานงาน 5 ชุมชน เพื่อขยายผลการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
1. ชุมชนโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. ชุมชนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
3. ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
5. ชุมชนโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการขยายผลตามกำหนดการ
ตารางลงเวลา ลงชื่อ รายงานทุกวัน
สรุปรายงาน
ผลลัพท์: 5 ชุมชนๆละ 50 คน รวม 250 คน ได้ทำกิจกรรมทางกาย ด้วย ตาราง 9 ช่อง
kku_somporn2509 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วางแผนแบ่งกลุ่มผู้นำ 5 กลุ่ม ประจำวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30-18.30 น.
กำหนด ระยะวันเวลาในการฝึก ตารางวันเริ่ม - สิ้นสุด พร้อมชื่อผู้นำฝึกแต่ละวัน
ดำเนินการฝึกตามวันเวลา สรุปรายงานแต่ละวัน
สรุปรายงานผล
ผลลัพท์: แกนนำในการฝึกจำนวน 91 คน ผลสมรรถภาพทางกายดีขึ้น
kku_somporn2509 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กำหนดวันดำเนินการโครงการจัดอบรมแกนนำ 2 วัน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562
คำสั่ง เชิญประชุม ขอใช้สถานที่ เชิญวิทยากร หนังสือเชิญประธาน คำกล่าว บัญชีลงเวลา
กำหนดการ ดำเนินการอบรม สรุปรายงานผล
ผลลัพท์: จำนวนแกน 50 คน ได้รับความรู้และรูปแบบการจัดโปรแกรมและการคิดท่าการเคลื่อนไหวประกอบตาราง 9 ช่อง
kku_somporn2509 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ คน นัดหมายวันเวลา ทำการทดสอบ สรุปรายงาน
ผลลัพท์: นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทำการทดสอบ นักศึกษากลุ่มแกนนำ ทั้ง 2 คณะ จำนวน 91 คน
kku_somporn2509 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
หนังสือเชิญประชุม กำหนดการ ใบลงเวลา คำสั่ง สรุปรายงาน
ผลลัพท์: ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ผล แผนงานการดำเนินงานโครงการทั้งหมด
วิมล รอดสุกา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 404 คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2
ผลลัพท์: นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินสมรรถภาพทางกาย และนักเรียนส่วนใหญ่มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
วิมล รอดสุกา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. วันที่ 6 ธันวาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 109 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ แอโรบิค ตามโครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต

2. วันที่ 23 ธันวาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 109 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนัก การออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ และไลน์แดนซ์ ตามโครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต

3. นักเรียนแกนนำกลุ่มเต้นเปลี่ยนชีวิต นำนักเรียนและครูในโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ทำกิจกรรมทางกายด้วยการเต้นแอโรบิค/ไลน์แดนซ์ เพื่อออกกำลังกายในทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ วันละประมาณ 3-5 นาที
ผลลัพท์: 1.นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 109 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนัก สามารถออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ แอโรบิค บาสโลบ และไลน์แดนซ์ได้

2.นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบิค/ไลน์แดนซ์ ในเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ ด้วยความสนุกสนาน
วิมล รอดสุกา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 404 คน รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอม ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และนักเรียนที่เสี่ยงจะมีภาวะอ้วน ผอมกว่าเกณฑ์
ผลลัพท์: นักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอม ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และมีความเสี่ยงจะมีภาวะอ้วน ผอมกว่าเกณฑ์ จำนวน 109 คน
วิมล รอดสุกา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 26 คน เพื่อรับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเต้นเปลี่่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ทำปฏิทินการจัดกิจกรรม
2. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์: ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จำนวน 26 คน รับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเต้นเปลี่่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
introng เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมวางแผนการจะทำแผนการสอน เพื่อนำแผนไปใช้สอนจริง
ผลลัพท์: นำแผนการจัดการเรียนรู้มาสอนจริง นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนไม่ความกระตือรือล้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้
introng เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปฺ็นกิจกรรมการสอนที่บูรณาการ์กับกิจกรรมทางกายในชั้นเรียน
ผลลัพท์: จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้บูรณาการ์กิจกรรมทางกายกับหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียนนักเรียนมีความสนใจในระหว่างดำเนินกิจกรรม นักเรียนมีความสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการจดกิจกรรมที่หลากหลาย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การประชุมหารือเตรียม workshop งานพื้นที่สุขภาวะ และหารือเรื่องตัวชี้วัด
ณ รร.เอทัส ลุมพินิ ชั้น 26 ห้อง one80
ผลลัพท์: ประเด็นประชุม ดังนี้
1. เตรียมเวที workshop งานพื้นที่สุขภาวะที่จะจัดขึ้นวันที่ 6-7 ก.พ. พ.ศ.2563
- ตาราง ผลงานทีผ่านมาของพื้นที่สุขภาวะ และผลงานตัวชี้วัดของแผน Pa
2. เตรียมสถานการณ์ของแผนเพื่อจัดทำแผนปี 2564 และตัวชี้วัดของแผน pa
- เตรียม time line แผน pa ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อถอดบทเรียน
- ชุดความรู้/นวัตกรรม
- ศักยภาพ / เครือข่าย
- จุดเด่นของพื้นที่ต้นแบบ
- การยกระดับ ผลเชิงพื้นที่/นโยบาย
2) การวางแผนปี 2564
- การผลักดันขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสส.
- การผลักดันขับเคลื่อนไปสู่ภาพอนาคตของพื้นที่สุขภาวะของประชาชนไทย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ จ.ระยอง
ผลลัพท์: สรุปประชุมวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
การประชุมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ให้สามารถทำแผน โครงการและใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด พนมสารคาม และฉะเชิงเทรา
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติบันทึกโปรแกรมการประชุมออนไลน์และการฝึกปฏิบัติปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
ผลที่ได้ คือ 1. เกิดกระบวนการทำแผนที่มีข้อมูลสถานการณ์ การตั้งเป้าหมาย 2. เกิดแผนสุขภาพที่เกิดจากกองทุนต่างๆในตำบล 3. โครงการกองทุนมีคุณภาพมากขึ้น เกิดรูปธรรมในการแก้ปัญหาสุขภาพได้ 4. เกิดคุณค่าโครงการ การสังเคราะห์ที่เกิดจากแผน 5. สามารถติดตามประเมินผลโครงการได้ Real time 6. มีระบบรายงานออนไลน์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมจัดทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
ณ สาธารณสุขอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
ผลลัพท์: การประชุมวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สาธารณสุขอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนกองทุน พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ แนะนำการทำแผนกองทุน 1) รู้ข้อมูลของเรื่องนั้นๆก่อน เป็นข้อมูลสถานการณ์นั้น 2) ขั้นตอนกำหนดเป้าหมาย 1 ปี คือ ใน 1 ปีจะคาดการณ์จะเพิ่มหรือลดสถานการณ์เป้าหมายนั้นได้อย่างไร 3) โครงการที่ควรดำเนินการ 4) พัฒนาโครงการ โดยให้บรรลุผลลัพธ์ ผลผลิตของโครงการ
ได้ยกตัวอย่าง กิจกรรมทางกาย เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ กระบวนการเป็นการฝึกอบรมปฏิบัติการให้ครูฝึกช่วยสอนการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นต้น ผลที่ตั้งเป้าไว้ คือ 1) พื้นที่มีโครงการดีๆ เป็นตัวอย่าง 2) ให้คนในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนกองทุนตำบล เช่น รพสต. โรงเรียน ชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการสุขภาพตนเองมีสุขภาวะที่ดีต่อไป
kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมพาน้องออกกำลังกายด้วยยางยืด (1 ก.ค. –30 พ.ย. 62)
- เชือกยางยืดสำหรับนักเรียน ครู 205 ชื้น X 50 = 6,150 บาท
ผลลัพท์: -นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายด้วยยางยืด วันละ 1 ชั่วโมง
kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ปรับพื้นที่การส่งเสริมการออกกำลังกาย
-เชือกกระโดด เป็นทีม ห้องละ 5 เส้น รวม 55 ชื้น X 100 = 5500 บาท
-วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำสถานที่ = 8950 บาท
-คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืด 205 เล่ม X 10 = 2050 บาท
-ทำแบบบันทึกการออกำลังกายด้วยยางยืด 11 เล่ม
ผลลัพท์: -มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย (เชือกยางยืด) จำนวน 205 ชิ้น
-มีป้ายนิทรรศการ
-มีคู่มือการออกกำลังกาย
kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดอบรมนักเรียนแกนนำ 30 คน จำนวน 1 วัน
-ค่าเบรก เครื่องดื่มนักเรียนแกนนำ 30 คน X 2 ครั้ง X 20 = 1200 บาท
-ค่าเบรก เครื่องดื่มวิทยากรและครู 10 คน X 2 ครั้ง X 20 = 400 บาท
-ค่าอาหาร 40 คน X 1 ครั้ง X 40 = 1600 บาท
-ค่าวิทยากร 2 คน X 800 = 1600 บาท
-เชือก ยางยืด 40 ชิ้น X 50 = 2000 บาท
-คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืด 40 เล่ม X 10 = 400 บาท
-ป้าย 1 แผ่น = 750 บาท
ผลลัพท์: นักเรียนแกนนำ 30 คน มีความรู้เรื่องการออกกกำลังกายด้วยยางยืด และสามารถเผยแพร่ให้กับน้องไ ได้
kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมครูและนักเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 20 คน
-ค่าเบรก เครื่องดื่ม 20 คน X 15 = 300 บาท
-เชือก ยางยืด 20 ชิ้น X 50 = 1000 บาท
-คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืด 20 เล่ม X 10 = 200 บาท
ผลลัพท์: ครูและนักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน รับทราบนโยบายการดำเนินงานของโครงการ
มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและวางแผนดำเนินการตามโครงการ เนื้อหาประกอบไปด้วย ๑.ที่มาของโครงการ ๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.เป้าหมายของโครงการ ๔.วิธีการดำเนินงานของโครงการ ๕.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ผลลัพท์: 1. คณะครูทีรับผิดชอบโครงการและนักเรียนกลุ่มแกนนำ และตัวแทนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และเข้าใจในหลักการออกกำลังกายในการสร้างเสริมพัฒนาการทางกาย รวมถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ วิธีการดำเนินงานของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
2. สามารถนำขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ไปปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
kkuสมหมาย เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 1
1.1ประวางแผนการดำเนินงาน
1.2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 2
2.1ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น
2.2 ทดสอบสมรรถนะนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.3 ฝึกแกนนำนักเรียนออกำลังกายประกอบดนตรี
2.4 ออกลังกายประกอบดนตรีทุกวัน 10-20 นาที หลังกิจกรรมหน้าเสาธง
3.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 3
3.1 นิเทศ กำกับติดตาม การจัดกิจกรรม
3.2 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
2.กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนบูรณาการกับหน่วยที่สอนขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม
1.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 2
2.1 คณะครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการออกกำลังกายประกอบดนตรี
3.ปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกทางกาย
1.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน
2.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 2
2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
2.2 ปรับพื้นที่สนามออกกำลังกาย
2.3 วาดภาพระบายสี พื้นที่ออกกำลังกาย
2.4 ทดสอบสมรรถนะ
3.กระบวนการจัดกิจกรรมที่ 3
3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
3.2 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์: สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ 1
1.ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการออกกำลังกาย ทำให้ผลการดำเงินการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จด้วยดี
2.ครูได้ประสบการณ์ตรง มีแนวคิดสร้างสรรงานออกกำลังกายด้วยนวรรตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น
3.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีความสนุกสนาน มีร่างกายแข็งแรง
4.โรงเรียนบ้านหนองกะปาดมีนักเรียนแกนนำในการออกกำลังกายประกอบดนตรี
5.นักเรียนบ้านหนองกะปาดมีพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัย
ุุ6.พื้นที่ออกกำลังกายมีความสวยงาม เป็นที่สนใจและอยากออกกำลังกาย
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ครูที่สอนรายวิชาสุขพละศึกษา ทำการทดสอบนักเรียนในโครงการ
ผลลัพท์: นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างดี ครบถ้วน เพราะมีสมาธิในการปฏิบัติมากขึ้น
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ในการ ทำแผนกองทุน ประเด็นกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ
ผลลัพท์: การประชุม 8 มกราคม 63
ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน เป็นพี่เลี้ยงระดับพื้นที่
กระบวนการ
1. ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ในการ ทำแผนกองทุน ประเด็นกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ
2. แนะนำระบบ ZOOM
3. ถอดบทเรียนสัมภาษณ์พี่เลี้ยง และพื้นที่ตัวอย่าง อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา
4. แนะนำกิจกรรมทางกาย ผ่านสื่อวีดีโอ และแนะนำกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย

การพัฒนาศักยภาพในการ Coaching
+ เขต 6 อยากเอาทั้ง 8 จังหวัดมาร่วมกันมีกิจกรรมทางกาย โปรเจ๊กนี้จะสอดคล้องกับที่เราทำ

Coaching
1. กองทุนมีทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำได้
2. พี่เลี้ยงอยู่กับบริบทในพื้นที่เป็นหลัก เพราะคนในพื้นที่รู้ปัญหาในพื้นที่
3. การติดตามประเมินผลจากโปรแกรม

การกำหนดพื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องกองทุนขนาดใหญ่ ได้แก สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว

การสรุป
1. ทีมงานสุดท้ายมาเจอด้วยกันสรุปถอดบทเรียน
2. ใช้จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน

การดำเนินงาน
1. ใช้คู่มือการดำเนินงานระบบสร้างเสริมสุขภาพ บอกที่มาที่ไป หน้าที่บาทบาทการตั้งอนุกรรมการทั้งหมด
มี เรื่อง 1. กองทุนตำบลฯ 2. มีตัวอย่างโครงการ หลักเกณฑ์สนับสนุน / การเก็บรักษาเงิน / การจัดทำบัญชี

ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเรียนรู้การใช้เว็บไซต์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการบันทึกข้อมูลในพื้นที่
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เก็บข้อมูลนักเรียนก่อนเริ่มโครงการ เช่น ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพท์: ได้ข้อมูลที่ต้องการ
วีระศรี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดทำสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้นักเรียนรณรงค์การกำลังกายให้ผู้ที่สนใจและชาวบ้านใกล้เคียงในเขตบริการของโรงเรียน
2. ให้นักเรียนจัดทำป้ายนิเทศประจำห้องเรียนของตนเอง และจัดมุมความรู้ประจำห้องสื่อเรียนรู้ต่างๆ
ผลลัพท์: ทำให้มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 68 คน
-นั่งงอตัว
- ดันพื้น
-ลุก-นั่ง
- วิ่งระยะไกล
2. บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปรายงานผล
ผลลัพท์: 1. ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน
2. นักเรียนได้ทราบสมรรถภาพของตนเอง
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมันธ์โครงการ
2. ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครอง ชุมชน ทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รับทราบที่มาและการสนับสนุนโครงการ
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
2. วิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการขยับและการออดกำลังกาย การเผาผลาญของร่างกาย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
2 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะโรคอ้วน เบาหวาน ความดันและไขมัน เช่น น้ำอัดลม ของขบเคี้ยว อาหารที่มีผงชรส เป็นต้น
3. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
ผลลัพท์: ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการเข้าร่วมโครงการ
2.ผลการดำเนินโครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
2.นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็ฯไปตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปและการกระโดดเชีอก
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุป หน้าเสาธง 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออกกำลังกายด้วยเชือกกระโดด หน้าเสาธง 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.ทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐ่นของนักเรียน
3.ดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายฝึกทักษะกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมให้เหมาะกับนักเรียน ดังนี้
- กิจกรรมการใช้เชือกออกกำลังกาย
- กิจกรรมการใช้ฮูลาฮูปด้วยท่าต่างๆ
ผลลัพท์: 1.นักเรียนเข้าใจ และมีทักษะการมีกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรียนมีกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะครูในการพัฒนากิจกรรมเพื่มเติมรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลลัพท์: พัฒนารายวิชาสุขศึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง
ผลลัพท์: 1.คณะครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
2.ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจกรมทางกาย นำไปสู่การจัดการข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
คณะครูประชุมถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรม
ผลลัพท์: หลังทำกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีสติและสมาธิเพิ่มมากขึ้น และยังกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสนุกกับการมาโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางกายในชั้นเรียนของตนเอง
ผลลัพท์: นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น และได้เตรียมสมองเพื่อเรียนหนังสือในวันนั้นๆด้วย
บ้านปากเสียว เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน หลังเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพท์: ผลทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการ นักรเรียนทีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
kku_ningiuthai เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิด สีสันในการออกกำลังกาย ในช่วงเวลาที่ว่างจากการเเรียน
ผลลัพท์: นักเรียนมีความสามารถในการถ่ายถอดความรู้จากกการเรียนออกมานอกห้องเรียนเพื่อให้การเรียนที่มีสีสัน
kku_ningiuthai เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนได้ทำการทดสอบสมรรถภาพก่อนทำกิจกรรมเพื่อจะได้ดูพัฒนาการของร่างกายนักเรียน
ผลลัพท์: นักเรียนได้ทำการทดสอบสมรรถภาพก่อนทำกิจกรรมเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนและหลังร่วมกิจจกรรม
kku_ningiuthai เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และมีความกระตื้อรื้อร้นในกิจกรรมที่ทำ
ผลลัพท์: นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ ออกกำลังกาย สนใจทำกิจกรรมที่คุณครูพาทำ
kku_ningiuthai เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมเต้นประกอบเพลงทำให้นักเรียนเกิดทักษะที่ดี มีไหวพริบในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ผลลัพท์: นักเรียนสามารถนำท่าเต้นประกอบเพลงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี และสามารถจัดทำเป็นชมรมเต้นเพื่อสุขภาพต่อไปได้อีก
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดทำตาราง 9 ช่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายให้กับนักเรียน
ผลลัพท์: นักเรียนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
ผลลัพท์: ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2
ผลลัพท์: รายงานการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียน ชั้นอนุบาล- ป.6 รายบุคคล เพื่อทำการบันทึกและรายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
ผลลัพท์: 1.นักเรียนมีความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.นักเรียนมีผลทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล-นักเรียนชั้น ป.6 ดีขึ้นจากเดิมเป็นที่หน้าพึงพอใจ
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. บันทึกผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
3. รายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มและส่งต้นสังกัดต่อไป
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในFacebookของโรงเรียนวัดดอกไม้
ผลลัพท์: 1. ได้ผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
2. นักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น อ.2-ป. 6ดีขึ้นจากเดิม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"ระดับดีมาก
4. ได้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มและส่งต้นสังกัดต่อไป
5. ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในFacebookของโรงเรียนวัดดอกไม้
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
แบ่งนักเรียนตามเพศ และอายุใช้เวลา 30 นาที ในภาคเช้าก่อนเข้าแถว โดยมีผู้ฝึกสอน ดำเนินกิจกรรม ทักษะกีฬาพื้นฐานดังนี้
1.การโยนบอล
2.วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
3.การวิ่งซิกแซก
4.เลี้ยงลูกบอลผ่านกรวยซิกแซก
5.เกมวิ่งเปรี้ยว
ผลลัพท์: 1.นักเรียนมีทักษะการโยนบอล
2.นักเรียนมีทักษะการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
3.นักเรียนมีทักษะการวิ่งซิกแซก
4.นักเรียนมีทักษะการเลี้ยงลูกบอลผ่านกรวยซิกแซก
5.นักเรียนมีทักษะการเล่นเกมวิ่งเปรี้ยว
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การดำเนินกิจกรรม BBL จะจัดกิจกรรมในช่วง เวลา 8.10-8.30 น. (หลังเข้าแถวกิจกรรมเคารพธงชาติ) ดำเนินการทุกวัน จ-ศ
การWarm Up ตาม ฉบับของBBL นักเรียนออกกำลังกายตามเครื่องเล่น BBL ที่โรงเรียนได้พัฒนาไว้ให้ ตามจุดต่างดังนี้
จุดที่ 1 หนูเก่งเดินเองได้
จุดที่ 2 ลิงไต่ราว
จุดที่ 3 ปั่น ปั่น (ฝึกกล้ามเนื้อขา)
จุดที่ 4 ราวเดียว
จุดที่ 5 กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
จุดที่ 6 วิ่งซิกแซกผ่านกรวยระยะทาง 30 เมตร ไปกลับ
ผลลัพท์: นักเรียนผ่านการฝึกBBL ได้ตามฐานที่กำหนดดังนี้
จุดที่ 1 หนูเก่งเดินเองได้
จุดที่ 2 ลิงไต่ราว
จุดที่ 3 ปั่น ปั่น (ฝึกกล้ามเนื้อขา)
จุดที่ 4 ราวเดียว
จุดที่ 5 กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
จุดที่ 6 วิ่งซิกแซกผ่านกรวยระยะทาง 30 เมตร ไปกลับ
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.อบรมให้ความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของนักเรียน
3.การคำนวณ ค่า BMI ของนักเรียนโดยคณะวิทยากร
4.ทดสอบสมรรถภาพขอลนักเรียนชั้นอนุบาล-นักเรียนชั้น ป.6
ผลลัพท์: 1.นักเรียนความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของนักเรียน
3.นักเรียนสามารถคำนวณ ค่า BMI ของตนเองได้
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียน ชั้นอนุบาล- ป.6 รายบุคคล เพื่อทำการบันทึกและรายงานผลการทดสอบ
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง
Khanittha เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยออกแบบและหาข้อมสรุปในการออกแบบกิจกรรมตามโครงการ
2.สร้างโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย และคณะทำงานได้รับข้อมูลสถานการณ์ กิจกรรมทางกายนำไปสู่การจัดการข้อมูลและวางแผนกิจกรรม
2.ได้โครงการ กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตาแกนกลางการศคกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ตามแบบบันทึกผลทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2
ผลลัพท์: 1. ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ตามแบบบันทึกผลทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 นำมาเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการประกวดเต้นการแข่งขันออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์
2. โชว์การแสดงเต้น Zumba ประยุกต์ เปิดงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 1-6
3. ประกวดระกวดเต้นการแข่งขันออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ โดยแข่งเป็นทีม ทีมละ 10 คน และมีกรรมการตัดสิน 3 ท่าน
4. ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของนักเรียน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่ง 3 ขา และฟุตบอลคู่ผสม
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้โชว์ความสามารถของตนเองในการเต้นประกอบเพลงที่กลุ่มตนเองเป็นคนคิดค้นเพลงและท่าเต้น ฝึกซ้อมจนพร้อมเพรียงกันและเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียนทุกคน
2. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่ง 3 ขา และฟุตบอลคู่ผสม เกิดความสนุกสนาน ได้ออกกำลังกายและฝึกการรู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้านมาสอนเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนว่ามีอาชีพอะไรบ้าง และมาสรุปเป็นอาชีพหลัง คือการตอนกิ่งพันธุ์ไม้ขาย โดยการสอนให้นักเรียนรู้จากการตอนกิ่งพันธ์ุไม้ต่าง ๆ
2. นักเรียนเขียนแผนผังคว่ามคิดขั้นตอนการกิ่งพันธุ์ไม้จากการที่ได้ฟังบรรยายแล้วนำเสนอกิจกรรม
3. ช่วงบ่ายนักเรียนลงพื้นที่เพื่อผึกทักษะการตอนกิ่งพันธ์ไม้ในโรงเรียน ตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้เรียนรู้ในภาคเช้า โดยมีวิทยากรคอยดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้รู้จักอาชีพในชุมชนของตนเองและเรียนรู้วิธีการตอนกิ่งพันธ์ไม้
2. นักเรียนได้เรียนรู้โดยการฝึกปฎิบัติ (Active Learning) เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสนุกสนานและช่วยเหลือแนะนำซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ
2. นักเรียนชั้นป.1-6 เข้ารับการอบรม เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง โรคอ้วนในเด็ก สมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา และอสม.ตำบลนาขา ในช่วงเช้า
3. ในช่วงบ่ายนักเรียนเข้ารับการอบรม เรื่อง การออกกำลังกายที่ถูกต้องและการออกแบบท่าเต้น Zumba ฝึกซ้อมการเต้นจากครูที่มาเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญในเรื่องการเต้น
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง โรคอ้วนในเด็ก สมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น
2. นักเรียนได้ความรู้เรื่องารออกกำลังกายที่ถูกต้องและการออกแบบท่าเต้น Zumba และยังได้ฝึกเต้นออกกำลังกาย โดยมีวิทยากรคอยชี้แนะและให้การช่วยเหลือ
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับ “Zumba ประยุกต์” โดยการให้แกนนำจัดหาสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับ Zumba ประยุกต์ ในวันพุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์ ในเวลา 14.40 – 15.30 น. ซึ่งมีเนื้อหาในการจัดกิจกรรมดังนี้
3.1 ประวัติและความเป็นมาของ Zumba ประยุกต์
3.2 ดนตรีและจังหวะในการเต้น Zumba ประยุกต์
3.3 การออกแบบท่าเต้น Zumba ประยุกต์
3.4 การออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์
2. นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ลงมือทำด้วยตนเอง (Active learning) โดยมีครูคอยให้การดูแลและช่วยเหลือในการทำกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้มีการเรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของ Zumba ประยุกต์ ดนตรีและจังหวะในการเต้น Zumba ประยุกต์ การออกแบบท่าเต้น Zumba ประยุกต์ และการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์
2. นักเรียนได้ฝึกซ้อมเต้นประกอบจังหวะ โดยคิดท่าและเนื้อเพลงเอง เพื่อนใช้ในการประกวดแข่งขันเต้น Zumba ประยุกต์
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนในแต่ละชั้นร่วมทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ในโรงเรือนผักกางมุ้ง
2. โดยนักเรียนเลือกว่าจะปลูกผักสวนครัวอะไรในแปลงผักของตนเอง และดำเนินการซื้อเมล็ดพันธุ์
3. ลงมือปลูกผักสวนครัวโดยใช้เวลาในช่วงวันจันทร์-อังคาร เวลา 14.40 น.-15.30 น. และรดน้ำดูแลแปลงผักของตนเอง เป็นการออกกำลังกายและฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน
ผลลัพท์: 1. ได้ผักสวนครัว เช่น คะน้า ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ผักกาดเขียว ที่นักเรียนร่วมกันปลูกมาใช้เป็นส่วนหนึี่งในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และเป็นการนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสู่ชุมชน ทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้การปลูกผัก การวางแผน การจัดจำหน่าย เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนและผู็อำนวยการรร.ช่วยกันสร้างแสตนสำหรับแกนนำที่ใช้ในการออกกำลังกาย
2. นักเรียนทุกคนออกกำลังกายเต้น Zumba ประยุกต์ ต่อเนื่องทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน โดยมีแกนนำเต้นออกกำลังกายอยู่ต้านหน้าและบนสแตน 1 คน
ผลลัพท์: 1. นักเรียนทุกคนได้เต้นออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ ต่อเนื่องทุกวัน จันทร์-ศุกร์ โดยทำตามแกนนำเกิดความสนุกสนานและได้ออกกำลังกาย
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับพื้นที่ทำกิจกรรมได้แก่ สีทาถนนและภู่กัน แปรงทาสีขนาดต่าง ๆ
2. ทำการวางแผนการปรับปรุงพื้นที่และดำเนินการวาดและลงสีพื้นถนนตามแบบที่คิดและร่างไว้
ผลลัพท์: 1. ได้พื้นถนนที่เป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการออกกำลังกายและเป็นถนนแห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถมาเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ยามว่างได้
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ที่วัดส่วนสูงและที่วัดความอ่อนตัว
2. ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ตามแบบบันทึกผลทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน
ผลลัพท์: 1. ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ก่อนการเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. รับสมัครนักเรียนที่ต้องการเป็นแกนนำออกกำลังกาย
2. นักเรียนที่สมัครแกนนำทำการทดสอบร่างกายและฝึกซ้อมเต้นในตอนเย็นก่อนกลับบ้านทุกวัน
ผลลัพท์: 1. ได้แกนนำออกกำลังกายจำนวน 10 คนที่ได้มีการฝึกซ้อมเต้นทุกวัน เพื่อที่จะสามารถเป็นแกนนำให้น้อง ๆในโรงเรียนได้
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. สั่งทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 3.5*3.3 จำนวน 2 ป้าย
2. ครูและนักเรียนไปประชาสัมพันธ์โครงการ Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลาให้ชาวบ้านในชุมชนทราบ ผ่านทางการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
ผลลัพท์: 1. ได้ป้ายไวนิลมาติดหน้าโรงเรียนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านในชุใชนทราบและเข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย
2. ชาวบ้านในชุมชนรับทราบกิจกรรมในโครงการและให้ความสนใจในกิจกรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
Patcharawadee เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมลดพุง ลดเสี่ยง ด้วยน้ำเต้าหู้สมุนไพรหาง่ายในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยตารางเก้าช่องประยุกต์ โดยการจัดให้มีการเต้นตารางเก้าช่องประยุกต์ ช่วงเวลา ๑๖:๔๕ - ๑๗:๓๐ น. เพื่อให้นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วและผู้สนใจออกกำลังกายต่อเนื่อง ๓ วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลลัพท์: ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนโดยเฉลี่ย ๖๐ คนต่อวัน
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการบริโภคน้าเต้าหู้หรือน้ำสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการ เช่น น้ำฝาง น้ำอัญชัน ตลอดกิจกรรม
Patcharawadee เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เป็นกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และผู้สนใจ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงเริ่มกิจกรรมในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔:๓๐ น. รับลงทะเบียน
๑๔:๔๕ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่วมโครงการ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ฐานวัดสัดส่วนของร่างกาย
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน : ฐานทดสอบความอ่อนตัวของร่างกาย
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฐานทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป : ฐานทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ : ฐานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของ สสส.
๑๕:๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง/น้ำดื่ม
๑๕:๔๕ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
๑๗.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑

๒. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงเริ่มกิจกรรมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔:๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง/น้ำดื่ม
๑๔:๓๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ ฐาน
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ฐานวัดสัดส่วนของร่างกาย
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน : ฐานทดสอบความอ่อนตัวของร่างกาย
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฐานทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป : ฐานทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ : ฐานบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของ สสส.
๑๗:๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒
ผลลัพท์: ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ๒๐๐ คน
๒. ผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดีขึ้นร้อยละ ๑๐
Patcharawadee เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคอ้วน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยผู้นำการออกกำลังกาย โดยการจัดให้มีการเต้นแอโรบิค ช่วงเวลา ๑๖:๐๐ - ๑๖:๔๕ น. เพื่อให้นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วและผู้สนใจออกกำลังกายเต้นแอโรบิคต่อเนื่อง ๓-๔ วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย
(๑) ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ช่วงเวลาการปิดกิจกรรม วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔:๐๐ น. - มอบรางวัลเพื่อการยกย่อง: เสื้อสำหรับผู้มีสุขภาพดี จำนวน ๒๐ รางวัล
๑๔:๑๕ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคอ้วน
ผลลัพท์: ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
Patcharawadee เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและโภชนาการโดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลวัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มาให้ความรู้กับนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วและผู้สนใจ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ครั้ง คือ
๑. การปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายและการบริโภคอาหาร ช่วงเริ่มโครงการ ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการดังนี้
๑๓:๐๐ น. รับลงทะเบียน
๑๓:๑๕ น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและโภชนาการที่ถูกต้อง”
๑๔.๑๕ น. สร้างความเข้าใจด้านการเคลื่อนไหวทางกายและการบริโภคอาหารด้วยกิจกรรม Kahoot
๑๔:๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครั้งที่ ๑
๒. การปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายและการบริโภคอาหาร ช่วงปิดโครงการ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการดังนี้
๑๓:๐๐ น. รับลงทะเบียน
๑๓.๑๕ น. สร้างความเข้าใจด้านการเคลื่อนไหวทางกายและการบริโภคอาหารด้วยกิจกรรม Kahoot
๑๓:๓๐ น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “จิตวิทยาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและใจสำหรับวัยรุ่น” โดย ดร. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ วิทยากรพิเศษจาก สสส.
- คณบดีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรพิเศษ ดร. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
๑๔:๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครั้งที่ ๒
ผลลัพท์: ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายก่อนออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร
๒. ผลการตอบความรู้ความเข้าใจผลดีและผลเสียของกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายอย่างถูกวิธีและผิดวิธี ผ่านกิจกรรม Kahoot มีคะแนนความถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๘๐
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้ามติ PA ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผลลัพท์: ทางคณะทำงาน ได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของ มติ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดความก้าวหน้ามติฯ แนบตามไฟล์เอกสาร
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมทางกายที่ได้จัดตามโครงการ
2. ให้นักเรียนระดมความคิด พร้อมเขียนเป็นแผนผังความคิด
3. นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนสามารถบอกได้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมทางกายต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น
2. นักเรียนมีสามารถนำสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ที่บ้าน
3. นักเรียนมีสุขภาพทั้งทางกายและใจที่ดีขึ้น
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.รายงานผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2.รายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยเรียน วัยใส ไร้พุง
3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านปางุว้น และประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ
ผลลัพท์: 1.ได้ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2.ได้ทราบผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยเรียน วัยใส ไร้พุง
3. ได้รูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
4. ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านปางุว้น และประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และกรอกผลการทดสอบในโปรแกรม
ผลลัพท์: นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการวัยเรียน วัยใส ไร้พุง
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทักษะกีฬาพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2. ทักษะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. ทักษะการวิ่งซิกแซก
4. ทักษะการเลี้ยงฟุตบอลข้ามสิ่งกีดขวาง
5. ทักษะการส่งฟุตบอลให้ผู้ฝึกสอน
ผลลัพท์: นักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้นมีทักษะกีฬาพื้นฐาน ดังนี้ด้วย
1. ทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2. ทักษะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. ทักษะการวิ่งซิกแซก
4. ทักษะการเลี้ยงฟุตบอลข้ามสิ่งกีดขวาง
5. ทักษะการส่งฟุตบอลให้ผู้ฝึกสอน
ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเป็นลำดับ
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ Hula hoop ได้คล่องแคล่วตามวิทยากรพี่เลี้ยง
ผลลัพท์: นักเรียนออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ Hula hoop ได้คล่องแคล่วมากขึ้น
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
2.เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
2.นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนออกกำลังกายโดย
Aero Boxing exercise ดังนี้
1.warm up
2.dance
3.cool down
ผลลัพท์: นักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้น เต้น Aero Boxing exercise ได้ตามจังหวะเพลงและท่าเต้นที่วิทยากรเต้นนำได้อย่างคล่องแคล่ว
Rattana Thanuchon เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะครูเข้ารับการอบรมชี้แจงโครงการวัยเรียน วัยใส ไร้พุง ที่ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
ผลลัพท์: 1. คณะทำงานประกอบด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายและคณะทำงานให้ความร่วมมือและได้ออกแบบกิจกรรมทางกายและได้การวางแผนกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรม
2. ได้โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
- นักเรียนระดับ อนุบาล 2 - อนุบาล 3 จำนวน 86 คน และคณะครูออกกำลังกายด้วยแอโรบิคมวยไทย ทุกวันจันทร์ อังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.10-08.30 น.
ผลลัพท์: 1. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็ก
2. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน
suksamran เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมคณะครูแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
2. จัดสรรรางวัลการจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรม ท่าสวย สุขภาพดี มีรางวัล
4. สรุปกิจกรรม
ผลลัพท์: นักเรียนสามารถคิดท่าการเต้นเองได้ มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สนุกสนานกับกิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ผลลัพท์: ผลผลิต
1.ชุมชนและโรงเรียนเกิดความร่วมมือร่วมประชุม จำนวน 12 คน
2.จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน
ผลลัพธ์
1.ได้แนวทางการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนและโรงเรียน
โสภิดา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทางโรงเรียนบ้านน้ำตกได้จ้างวิทยากร เพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก ในการออกกำลังกาย การบริหารร่างกายโดยใช้ฮูล่าฮูบ
ผลลัพท์: นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.จัดทำโครงการเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
2.ประชุมบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนงานการดำเนินโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ
3.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
3.1 ให้ความรู้เรื่องกฎ กติกาในการเล่นฟุตบอล
3.2 กิจกรรมการฝึกทักษะการออกกำลังกาย โดยการเล่นฟุตบอล การคอนโทรล การหยุด การรับ
การส่งลูกฟุตบอล เป็นต้น
3.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกการเล่นฟุตบอลโดยการเล่นเป็นทีม
4.ติดตามและประเมินผล
5.สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
ผลลัพท์: ผลผลิต
1.นักเรียน จำนวน 30 คน
ผลลัพธ์
1.นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจสมวัย
2.นักเรียนมีความรู้การดูแลสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ
3.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล
4.นักเรียนได้ฝึกทักษะการออกกำลังกาย การใช้ท่าทาง ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย
1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3.จัดเตรียมตารางจัดกิจกรรม
3.๑ ศึกษาและจัดทำหลักสูตร
3.๒ จัดทำแผนการสอน
4.ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
5.กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
ผลลัพท์: ผลผลิต
1.นักเรียน จำนวน 30 คน
ผลลัพธ์
1.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2.นักเรียนมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม
3.นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
4.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
5.นักเรียนตระหนักถึงการรักษาสุขภาพร่างกายที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
2.จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว
3.จัดซื้อไมค์ลอย
4.ดำเนินตามโครงการ เต้นโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า ทุกเช้าและคาบลดเวลาเรียน
5.ติดตามประเมินผลโครงการ
ผลลัพท์: ผลผลิต
1.นักเรียน จำนวน 30 คน
ผลลัพธ์
1.นักเรียนเกิดความสนุกในการออกกำลังกาย
2.จำนวนนักเรียนอ้วน ลดลง
3.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
1.ประชุมวางแผน เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
2.จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น BBL
3.ดำเนินการก่อสร้าง
4.ตรวจรับงาน
5.จัดทำตารางการใช้สนามเด็กเล่น
ผลลัพท์: ผลผลิต
1. นักเรียน จำนวน 30 คน

ผลลัพธ์
1 เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเล่นเหมาะสมตามวัย เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2 บริเวณสนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย มีอาณาเขตชัดเจน
3 เด็กมีความสุข ได้รับการเพิ่มพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
โสภิดา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ผศ.ดร.เฉลียว ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก จัดชุดการแสดง เต้นฮูล่าฮูบประกอบเพลง
ผลลัพท์: ผศ.ดร.เฉลียว ได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง
โดยท่านแนะนำว่า ให้จัดกิจกรรมออกกำลังทุกวัน เพื่อสุขภาพของนักเรียน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้หลากหลาย
โสภิดา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำตก มาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในโครงการฮูล่าฮูป ขยับวันละนิด พิชิตพุง
ผลลัพท์: คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้จัดโครงการ ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง
ประชุมถอดบทเรียน สนทนาในประเด็นการดำเนินกิจกรรม ก่อน เเละหลัง ตรงตามเป้าหมายหรือไม่
ผลลัพท์: 1. ได้องค์ความรู้ในการถอดบทเรียน
2. ได้หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
ผลลัพท์: สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกพัฒนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเครือข่าย
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมอโนดาต โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

สรุปกระบวนการประชุมที่ผ่านมา

1) การเตรียมข้อมูลไปประชุมกับพื้นที่ที่ดำเนินการ ไปคุยเรื่องการทำแผน และพัฒนา

2) การประสานงานทำความเข้าใจกับผู้บริหาร และพื้นที่ดำเนินการ
- ทางทีมได้ประสานไปคุยกับ สปสช. เขต และ พชอ.ในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องโครงการฯ กับพื้นที่
- ได้พูดคุยทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยประเด็นการพุดคุย ได้แก่ การจัดการ เวทีชี้แจ้งกับกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงาน

3) การประชุมกับทีมพี่เลี้ยงของเขต
- การประชุมคณะทำงานทีมพี่เลี้ยง จะชวน สปสช. สสอ. วางแผนงานร่วมกัน
- ระบบติดตามของพี่เลี้ยง 1 คน จะดูแล 1 จังหวัด ทางกองทุนจะปรึกษา / พี่เลี้ยงดูแลรับผิดชอบกองทุน /ทางกองทุนจะมอบหมายให้พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
- เรื่องบริหารจัดการมอบหมายให้พี่เลี้ยงไปจัดการ / เป้าหมายทำให้กองทุนสามารถเขียนแผนและโครงการ
- มีการเน้นพัฒนาทีมตัวเอง มีศักยภาพติดตามประเมินผลอย่างไร

4) การเตรียมพื้นที่
- เรื่องข้อมูลสำคัญที่สุดคือข้อมูลในพื้นที ต้องประสานแหล่งข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ ในส่วนข้อมูล พชอ.ในพื้นที่
การคืนข้อมูลในพื้นที่สำคัญมาก เช่น ผู้สูงอายุ มีสถานการณ์อย่างไร ต้องนำมาสะท้อนเวที ร่วมวางแผนงาน แก้ปัญหาในพื้นที่

5) การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เวทีระดับพื้นที่ กองทุนเป้าหมาย มาพูดคุยเข้าใจการทำแผน / พี่เลี้ยงเขตไปกระตุ้น เวทีพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ บวกคนทำงาน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คนติดตามแต่ละกองทุนเป้าหมาย
- การกำกับทิศทางประเมินผลแก้ปัญหา และสรุปถอดบทเรียน

7) เทคนิคจัดกระบวนการ
- การคีย์ข้อมูลในโปรแกรมต้องเขียนในกระดาษก่อน และเรียนรู้การคีย์ข้อมูล ในโปรแกรมให้เข้าใจ ถึงแนววางการคีย์ข้อมูล (เขียนในกระดาษก่อน แล้วคีย์ข้อมูลในโปรแกรม)
- การใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือให้กองทุนทำความเข้าใจ กองทุนมีโปรแกรมสำเร็จรูปในกรณีที่ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร ในเว็บไซต์ได้กำหนดตัวชี้วัดที่บรรจุไว้แล้ว มีตัวชี้วัดแนวทาง แต่ก็สามารถเติมนอกเหนือจากนี้ได้ แบบฟอร์มที่เขียน สามารถปริ้นเอกสารส่งขอทุนในกองทุนต่อไปได้

8 ) การลงพื้นที่ติดตามเสริมพลัง
- การติดตามเสริมพลัง พื้นที่หลักได้ดำเนินการ ทำแผนและโครงการแล้ว หลังจากนั้นทีมงานจะลงเยี่ยมติดตามแบบเสริมพลัง ดูว่ามีปัญหาการลงข้อมูลโปรแกรมอย่างไร ความคืบหน้า แผน โครงการ นำไปเสนอกับกองทุนมีจำนวนเท่าไร มีเสียงสะท้อนจากกองทุนตำบลอย่างไรบ้าง

9) หารือการรายงานความก้าวหน้าของงาน ลักษณะการกำกับติดตามกำกับทิศ ติดตามแผนและโครงการ กองทุน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีเรื่องนวัตกรรมในเชิงพัฒนา มีปัญหาอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไรบ้าง
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2
1. นั่งงอตัว 2. ดันพื้น 30 วินาที 3. ลุก-นั่ง 1 นาที 4. วิ่งระยะไกล
ผลลัพท์: จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นกว่าการทดสอบครั้งที่ 1
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนแกนนำ เล่นฮูล่าฮูปเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกคน
2. นักเรียนทุกคนเล่นฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ทุกวัน วันละ 15 นาที
ผลลัพท์: 1. นักเรียนสามารถเล่นฮูล่าฮูปได้ดี และสามารถฝึกฝนเพื่อไปแข่งขันในระดับต่อไปได้
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี
3. นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ เช่น ช่วงเช้าก่อนเริ่มการเรียนการสอน มีการท่องสูตรคูณพร้อมกับเหวี่ยงฮูล่าฮูปไปพร้อมๆกันได้
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วยกันทำแปลงเพาะปลูก ได้แก่ การถางหญ้า ขึ้นแปลง สับดิน และปรับดินให้พร้อมกับการเพาะปลูก
2. นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-6 ช่วยกันดูแลแปลงผัก 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยการดูแลวัชพืช การรดน้ำต้นไม้ การใส่ปุ่ย พรวนดิน
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้ผักที่ปลอดสารพิษ และมีพฤติกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ที่บ้าน โดยที่นักเรียนสามารถไปแนะนำผู้ปกครองให้สามารถปลูกผักไว้รับประทานได้เองที่บ้าน
2. นักเรียนมีพฤติกรรมทั้งกายและใจที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย
3. นักเรียนได้มีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรม
ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2562
ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
1. ทดสอบความอ่อนตัว
2. ทดสอบดันพื้น 30 วินาที
3. ทดสอบลุก- นั่ง 1 นาที
4. ทดสอบวิ่งระยะไกล
5. ชั่งน้ำหนัก - ส่วนสูง
ผลลัพท์: นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 สูงกว่า ครั้งที่ 1
ปฏิบัติกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 09.30 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและนั่งสมาธิ
ผลลัพท์: เพื่อทำให้นักเรียนมีจิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จิตใจผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมวันพุธ เวลา 14.30 –15.30 น. และช่วงเวลาเลิกเรียนของทุกวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล, ฟุตบอล, เปตอง, และเครื่องออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความถนัด
ผลลัพท์: นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยการนอนหลับให้ดีขึ้น และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน เวลา 12.10 – 12.30 น. รวม 20 นาที นักเรียนชั้นประถมคึกษาปี 1- 6 แปรงฟันเพื่อการดูแลช่องปาก และท่องสูตรคูณประกอบท่าทาง ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 –3 แปรงฟันที่ห้องเรียน
ผลลัพท์: นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี และนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วแม่นยำ และช่วยทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหว แข็งแรง คงทน และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน เวลา 07.30 – 07.45 น. รวม 15 นาที นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 6 จำนวน 170 คน แบ่งออกเป็น 5 สี (คละชั้นเรียน) ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน ให้สะอาดพร้อมใช้งานโดยแต่ละสีแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้
สีเหลือง – ล้างห้องน้ำชาย-หญิง
สีแดง - หน้าอาคารเรียน, สนาม
สีฟ้า – บริเวณหน้าโรงเรียน
สีเขียว- บริเวณโรงอาหาร,สนามเด็กเล่น
สีม่วง – สนามเด็กเล่น ห้องพยาบาล
คุณครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 –3 ร่วมกันเก็บขยะหน้าห้องอนุบาล
ผลลัพท์: เพื่อการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนใช้ทักษะการวิ่งผ่านสิ่งกรีดขวางเพื่อไปหยิบบัตรคำมาเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง
ผลลัพท์: นักเรียนได้ทักษะการวิ่งอย่างคล่องตัวโดยผ่านสิ่งกรีดขวาง และได้รับความรู้จากคำในบัตรคำ
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. วิทยากรให้ความรู้และฝึกนักเรียนแกนนำซ้อมตีกลองยาว
2. นักเรียนแกนนำตีกลองยาวจามจังหวะ
3. นักเรียนแกนนำหญิงทำท่างตามจังหวะกลองยาว
4. นักเรียนแกนนำตีกลองยาวประกอบด้วยท่ารำทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง
ผลลัพท์: นักเรียนสนุกสนานจากเสียงกลองยาวและได้ท่ารำประกอบ สร้างวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ครูทำบัตรคำเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2.แบ่งนักเรียนเป็น2 ฝ่าย จำนวนเท่ากัน
3.ให้นักเรียนสอมกระสอบและวิ่งไปหยิบบัตรคำ ตามคำที่ครูกำหนด
4.ตรวจว่าในแต่ละทีมวิ่งหยิบบัตรคำถูกต้องเหรือไม่
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และได้รับความรู้จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกับนักเรียน ( โดยครูพละศึกษาโดยตรง 2 ท่าน )
ผลลัพท์: นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีครูพละ เมื่อนักเรียนได้รับทักษะต่างๆ จึงเกิดความสนุกสนานให้การอบรม
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ให้นักเรียนกลุ่มแกนนำซ้อมท่าเต้นออกกำลังประกอบเสียงเพลง
2. ให้นักเรียนกลุ่มแกนนำออกกำลังประกอบเสียงนำนักเรียนทั้งหมดให้ปฎิบัติตาม
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้ทักษะการออกกำลังกายตามจังหวะเพลงโดยพร้อมเพียงกัน
2.นักเรียนมีความสนใจ และสนุกสนานให้การทำกิจกรรม
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมคณะทำงาน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จโครงการ
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
4. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย
5. กิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์
6. จัดทำตาราง ๙ ช่อง
ผลลัพท์: 1. นักเรียนมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์: แนวทางการจัดกิจกรรม กลุ้มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.สรุปผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา
2.เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนไชยะวิทยา
ผลลัพท์: 1.นักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
2.นักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยามีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ร้อยละ 65
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังทำกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลลัพท์: ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ธิดารัตน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
แต่งเนื้อร้อง ทำนอง จัดทำเพลง พร้อม อัดเสียงในห้องอัด
ผลลัพท์: นักเรียนมีความสนุกและรักการออกกำลังกาย เมื่อนำเพลงมาใช้ประกอบท่าเต้น
ธิดารัตน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วิทยากรฝึกออกกำลังกาย 8 ครั้ง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
- สอนด้วยนวัตกรรมการกระโดดยาง
- สอนตามฐานการออกกำลังกายด้วยยางเส้น
- สอนเต้นประกอบเพลงด้วยยางเส้น
- สอนด้วยการกระโดดยางรูปแบบต่างๆ
- สอนแบบ Active learning
- สอนแบบใช้องค์ความรู้ด้วยยางเส้น
- สอนด้วยการกระโดดยาง
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลาย อีกทั้งยังรู้จักออกแบบท่าทางการกระโดดยางเส้น และออกแบบการร้อยยางเส้นได้
มีความสุขและสนุกกับการละเล่นยางตามฐานต่างๆ
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 68 คน
-นั่งงอตัว
- ดันพื้น
-ลุก-นั่ง
- วิ่งระยะไกล
2. บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
3. สรุปรายงานผล
ผลลัพท์: 1. ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน
2. นักเรียนได้ทราบสมรรถภาพของตนเอง
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน จัดให้มีการแข่งขัน เช่น ชักเย่อ ตี่จับ วิ่งกระสอบวิ่งสามขา ฯ
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้ออกกำลังกายผ่านการละเล่นพื้นบ้านแต่ละประเภท
2. นักเรียนได้เรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน
3. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันลดการใช้โทรศัพท์แก้ปัญหาการติดเกม
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมวางแผน ออกแบบกิจกรรมขยับและออกกำลังกาย โดยการเล่นที่มีกิจกรรมทางกาย (Active Play)
2. จัดกิจกรรมการขยับและออกกำลังกายยามเช้า - เย็น ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการวิ่งออกกำลังกายรอบสนามก่อนกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าและหลังเลิกเรียน โดยกำหนดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 คนละ 4 รอบสนาม และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คนละ 5 สนามโดยมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคอยดูแลช่วยเหลือน้องๆ
3. จัดกิจกรรมยามว่างและพักกลางวัน ให้นักเรียนเลือกเล่นกิจกรรมตามความสนใจซึ่งหมุนเวียนกิจกรรมและเครื่องเล่นต่างๆ เช่น โยนห่วงยาง กระโดดเชือก กระโดดยาง หมากเก็บ เครื่องบินฉุด ตารางเก้าช่อง อีมอ ตี่จับ เป็นต้น นอกจากนี้มีกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล แชร์บอล
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรายวิชาเพิ่มเติม เช่น การทำเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารคาวพื้นถิ่น พืชผักสวนครัว เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมกีฬา ชุมนุมลีลาศ และชุมนุม To Be Number One เป็นต้น
6. จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น เกมทางภาษา ลมเพลมพัดคำ แข่งเก็บบัตรคำ เป่ากบคำ Matching game เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มการขยับและออกกำลังกายโดยผ่านกิจกรรม การซักผ้า รีดผ้า ปรุงอาหาร ปลูกผักสวนครัว ทำความสะอาดอาคารเรียน หุ่นยนต์ เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์ บูรณาการให้เด็ก ๆได้ขยับและออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ รำมโนราห์ ตีเครื่องดนตรีมโนราห์ เป็นต้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเดินจงกลมก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา นักเรียนออกกำลังกาย ตามสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นักเรียนได้เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนในชุมชน กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล การฝึกซ้อมฟุตบอล ทุกวันหลังเลิกเรียน ณ สนามโรงเรียนวัดวิหารเบิก และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ผลลัพท์: 1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขยับและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการร่วมกันออกกำลังเพื่อสุขภาพ
3. สร้างเครือข่ายโรงเรียนเป็นศูนย์รวมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กิจกรรมวิหารเบิกลีก ประกอบด้วยกิจกรรม
1. กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลผู้ปกครองนักเรียน ทีมสีฟ้า สีแดง และสีเหลือง ดำเนินการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 22- 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น
2. กิจกรรมพาเหรด ทีมสีฟ้า สีแดง และสีเหลือง ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 08.30 น เริ่มขบวนบริเวณหาดแสนสุขลำปำ - สนามโรงเรียนวัดวิหารเบิก
3. กิจกรรมการแข่งขันการวิ่ง ทีมสีฟ้า สีแดง และสีเหลือง ดำเนินการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น
ผลลัพท์: 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ฝึกและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
2. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแชร์บอล ตามกลุ่มสีของลูก
Somchit เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. กิจกรรมแรลลี่ ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ แบ่งนักเรียน เป็น 2 กลุ่ม คือ ปั่นจักรยาน และเดินวิ่ง
โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน ไปตามเส้นทางในชุมชน วัด หาดแสนสุขลำปำ ค่ายลูกเสือลำปำ
2. จัดกิจกรรมประจำฐาน ประกอบด้วย ฐานเครื่องดื่มสมุนไพร ประกอบด้วยน้ำ เสาวรส อั่ญชัญ
และกระเจี๊ยบ ฐานอาหารคาวพื้นถิ่นเรียนรู้การทำปลาพอก ซึ่งเป็นอาหารที่ทำจากปลาในทะเลลำปำ และฐานขนมครกพื้นบ้าน
3. กิจกรรมขยับและออกกำลังกายด้วยการเล่นตามฐานต่างๆ เล่นเกมและการเล่นต่างๆ เช่น ฮูล่าฮูป วิ่งกระสอบ อีมอ กาฟักไข่ กระโดดยาง ตี่จับ แข่งวิ่งทีม เป็นต้น
4. กิจกรรม ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพกลับตามเส้นทางเดิม
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้เรียนรู้เส้นทางการเดินรอบชุมชน สถานที่สำคัญในชุมชน
2. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำและชิมอาหารพื้นถิ่น ทั้งอาหารคาว หวานและเครื่องดื่มสมุนไพร
3. นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการปั่น เดิน วิ่ง และการเล่นเพื่อสุขภาพที่ดี
4. นักเรียนมีคววามสุขและพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะครูในการทำหลักสูตรให้มีกิจกรรมทางกายของนักเรียน
ผลลัพท์: 1.ได้หลักสูตรส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2. ครูมีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้นักเรียน
suksamran เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. อบรมให้ความรู้การเต้นแอโรบิก
2. ฝึกปฏิบัติเต้นแอโรบิก
3. ทดสอบการเต้นแอโรบิก
4. เต้นแอโรบิกกิจกรรมยามเช่า
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ มีรูปร่างสัดส่วนเหมาะสมตามวัย
suksamran เมื่อ 29 พ.ค. 2565
suksamran เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. อบรมให้ความรู้พื้นฐานการเต้นลีลาศ
2. นักเรียนฝึกปฏิบัติเต้นลีลาศ
3. ทดสอบเต้นลีลาศ
4. เต้นลีลาศในกิจกรรมยามเช้า
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีรูปร่างสัดส่วนเหมาะสมตามวัย
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการโภชนาการอาหารครบ 5หมู่ มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพดี มีความมั่นใจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านโภชนาการจนเป็นกิจนิสัยในการบริโภคอาหารตามวัยได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
2.เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่
ผลลัพธ์
เด็กชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวน 40 คน บริโภคอาหารอย่างมีคุณภาพและถูกหลักตามโภชนาการที่ดี
ผลลัพท์: เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนระดับ ป.1 - ม.3 จำนวน 282 คน และคณะครูออกกำลังกายด้วยแอโรบิคมวยไทย ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.10-08.30 น.
ผลลัพท์: 1. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น
2. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน
โสภิดา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนออกกำลังกายโดยใช้ฮูล่าฮูบ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
ผลลัพท์: นักเรียนสามารถเล่นฮูล่าฮูบได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น
เจนจิรา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนลงทะเบียนเข้าอบรม และรับเอกสาร
2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
2. นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
suksamran เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1
1. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
2. นั่งงอตัว
3. ดันพื้น
4. ลุก-นั่ง
5. วิ่งระยะไกล
ผลลัพท์: ผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 นักเรียนได้แรงบันดาลใจที่จะออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างมาก
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ครูและนักเรียนเขารับการอบรมกับวิทยากร ในเรื่อง กิจกรรมทางกาย โดยมีเนื้อหาดังนี้
1.ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
2.ความรู้เรื่องโชป้าฯ โยคะ Body-scan และ Brain-Gym
3.ลงมือปฏิบติท่าทางต่างๆ ตามที่วิทยากรแสดงตัวอย่าง
4.แบ่งกลุ่มและหารือแนวทางการปฏิบัติในระดับชั้นของตนเอง
ผลลัพท์: ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และพร้อมนำไปปฏิบัติในระดับชั้นของตนเอง
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมปฐมนิเทศ พี่เลี้ยงวางแผนกับพื้นที่ทำงาน
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผลลัพท์: ได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์สุขภาพที่สำคัญของชุมชน ที่ใช้เป็นตัวตั้งต้นของการทาแผน และโครงการของกองทุน จากข้อมูลสาเหตุการตายและข้อมูลการสูญเสียปีสุขภาวะ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนมีสาเหตุหลักต่อไปนี้
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทาให้เกิดโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด สุขภาพจิต ปัญหาทางสังคม ครอบครัว อาชญากรรม อุบัติเหตุ ซึ่งได้แก่
1) เหล้า
2) บุหรี่
3) สารเสพติด
2. โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หลอดเลือด มะเร็ง ทุพโภชนาการ ความเฉลียวฉลาด ซึ่งเกิดจาก
4) ระบบอาหาร : การมีและเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
5) การมีกิจกรรมทางกาย : การทางาน การสัญจร นันทนาการ กีฬา

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามประเมินผล ตามแต่ละประเด็นสุขภาพ
2. การประชุมร่วมกับแต่ละ พชอ. เพื่อบูรณาการทางานร่วมกัน
3. การพัฒนากลไกพี่เลี้ยงระดับเขตและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ เพื่อไปพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้เสนอ/รับทุนโครงการ
4. การพัฒนาแผนสุขภาพแต่ละประเด็นสุขภาพในแต่ละกองทุน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
5. การพัฒนาโครงการตามแผน โดยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยง
6. การติดตาม ประเมินผล หลังโครงการได้รับการสนับสนุน เพื่อการทำรายงานผลโครงการ รายงานการเงิน การสังเคราะห์ผล

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1. จากกระบวนการทำแผน จะได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์แต่ละปัญหาสุขภาพ และ เป้าหมายของการแก้ปัญหา ทั้งระดับชาติ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล
2.เกิดแผนสุขภาพในภาพรวมของอำเภอ โดยเป็นแผนที่จำแนกตามประเด็นปัญหา ที่เกิดจากแผนของกองทุนต่างๆ ในอำเภอ
3.โครงการที่กองทุนสนับสนุนมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
4.สามารถสังเคราะห์ผลและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากแผนและการดำเนินโครงการ
5.สามารถติดตามการดำเนินโครงการอย่าง Real time
6.สามารถทำรายงานผลการดำเนินงานและ รายงานการเงินได้แบบ Real time
7.มีระบบคลังข้อมูล ที่สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการนำเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ระบุให้รายงาน ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ½ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ผลลัพท์: - การเตรียมประเด็นที่นำเสนอ ควรมีรายละเอียด ได้แก่ 1. สถานการณ์ปัญหาดำเนินงาน
2. ความท้าทาย และ3. ภาระหน้าที่ / แนวโน้มจัดการปัญหาต่อไป
- การนำเสนอจะนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ และนำเสนอโดยบุคคลบนเวที
- ประเด็น PA ได้นำเสนอในประเด็นการใช้เว็บไซต์กองทุนตำบลฯ และการบูรณาการกลไก 76 จังหวัด โดยความร่วมมือของ สสส. สธ. สปสช. สจรส.ม.อ. และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2573) ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
กำหนดการอบรมโครงการ “กายใจ สดใส แข็งแรง”
โรงเรียนบ้านหนองกุลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
*******************************************************************************
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดและชี้แจงโครงการ
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕-๑๑.๓๐ น. อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมทางกายเรื่อง โชป้าฯ และโยคะ
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. สันทนาการช่วงบ่าย ทบทวนท่าโชป้าฯ และโยคะ
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมทางกายเรื่อง Body-Scan และ
Brain-Gym
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างบ่าย
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ลงปฏิบัติกิจกรรมทางกายเรื่อง โชป้าฯ โยคะ Body-Scan และ Brain-Gym
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้ทราบถึวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ได้ึกสมาธิและได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
สจรส.ม.อ.ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา
ผลลัพท์: วันที่ 20 กันยายน 2562
- สรุปการประชุมที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานโครงการการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- แนวทางการจัดทำแผน
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนในระบบออนไลน์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ดร.เพ็ญ สุขมาก อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 21 กันยายน 2562
- แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- การพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่ประเด็นกิจกรรมทางกาย และฝึกปฏิบัติการในระบบออนไลน์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 22 กันยายน 2562
พี่เลี้ยงนำเสนอแผนและโครงการที่ฝึกปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานครั้งต่อไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
วันที่ 17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ผลลัพท์: วันที่ 17 กันยายน 2562
- สรุปการประชุมที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานโครงการการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- แนวทางการจัดทำแผน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนในระบบออนไลน์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร ดร.เพ็ญ สุขมาก และ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2562
- แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
- การพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่ประเด็นกิจกรรมทางกาย และฝึกปฏิบัติการในระบบออนไลน์
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2562
พี่เลี้ยงนำเสนอแผนและโครงการที่ฝึกปฏิบัติการคีย์ข้อมูลในระบบออนไลน์
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานครั้งต่อไป
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
ภารกิจ
1. ทำแผนกองทุนแต่ละด้าน
2. พัฒนาโครงการเพื่อการสนับสนุน จากกรรมการตำบล . ผู้รับผิดชอบ > กรรมการ

เรื่องกิจกรรมทางกาย
อ.กุลทัต
: พูดถึงความหมาย กิจกรรมทางกาย
: แนะนำกิจกรรมทางกายของโรงเรียน เช่น ที่โรงเรียน
- การเดินทาง
- นันทนาการ และการออกกำลังกาย

กิจกรรมที่เพียงพอ
1. ความหนักเบา
2. ระยะเวลา
ออกแรงมาก 75 นาที /
ความเข้าใจผิด เรื่องกิจกรรมทางกาย
สิ่งที่ต้องเติมในวัยเด็ก/
ผู้สูงอายุ ระวังเรื่องของการทรงตัว ไทเกก การย่อ ป้องกันการกล้มลงไปที่แผนโครงการ :
อ.พงค์เทพแนะนำเว็บกองทุนตำบล
แนะนำสรุปสถานการ์ตามแผน
- แนะนำแผนอาหาร กิจกรรมทางกาย
สถานการณ์ ร้อยละ 20 > 80 คน
กลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียน

อ.พงค์เทพ แนะนำแผน
การทำแผน > พัฒนาโครงการ
หน้าพัฒนาโครงการ
1. ใส่ชื่อโครงการ องค์กร กลุ่มคน สถานที่ ความสอดคล้องของแผน > คลิกตรงไหนขึ้นสถานการณ์นั้นทันที เช่น คลิก PA ก็จะขึ้นสถานการณ์ PA ถ้าไม่คลิกเลยต้องกรอกเอง สถานการณ์ ขนาดจะไม่เหมือนกัน / แผนทั้งตำบล กับ ขนาดของโครงการไม่เหมือนกัน ขนาดคนละพื้นที่กัน ตัววัตถุประสงค์ก็จะล้อมาจากสถานการณ์
การทำแผนโครงการ
Outsoure + SDH : ถ้าโครงการจะบรรลุสำเร็จ “สร้างเสริมสุขภาวะ”
คน > เก่งขึ้น>>>>>>>>>>>>>>> รู้
สภาพแวดล้อม > เอื้อต่อการแก้ปัญหา >>>>> กติกา
กลไก/ระบบ > คน/กลุ่ม เกาะติด >>>>>> คนคุมกฎ

ยกตัวอย่าง
บ้านเหล่า ปั่นจักรยานทุกวันพระ เริ่มจากเจ้าอาวาสมาเทศน์ออกกำลังกายปิ่นโต ปั่นจักรยานเพื่อเพิ่ม PA / เอาปิ่นโตมา / กลุ่มเครือข่าย
ทำ 3 เรื่อง คน สภาพแวดล้อมกลไก
ถ้าทำแผน > 1. อยู่ไหน 2. จะไปไหน 3. ไปอย่างไร ไปถึงแล้วยัง
ทำโครงการ > คน สภาพแวดล้อม กลไก
หลักคิด
1. ภาพใหญ่มอง 3 กรอบ
กรอบ 1 ทำให้คนในกระบวนการกองทุนคิดได้ทำเป็น
กระบวนการทำแผนเติมให้กองทุน / กรอบแรกเน้นกระบวนการตั้งแต่เลือกประเด็นตัวโจทย์ กระบวนการทำแผนนี้ให้ชัด
เช่น วิธีการเลือกประเด็นทั้งนโยบาย พชอ.จังหวัดกระทรวง ภาพอนาคตต่างๆ
ภาพรวมให้กระบวนการสำคัญในการทำแผน / คิดอะไรไม่ออกเปิดโปรแกรม
เติมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กรอบที่ 2 พัฒนาแผนและดึงมาคีย์ข้อมูลมีการประชุม
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ กทม.กับภาคตะวันออก
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลลัพท์: ผลการดำเนินงาน
1. สร้างความเข้าใจกับผู้รับทุนในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
2. ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ และวางแผนการทำงานโครงการ
3. ผู้รับทุนสามารถใช้ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ได้
- ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ และแนะนำขั้นตอนหลังจากได้รับทุนการสนับสนุน / การรายงานผลการดำเนินงาน และการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน
โดย รองศาสตราจารย์ วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
ประธานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมฯ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โรงเรียนผู้รับทุนแนะนำโครงการ และวางแผนปฏิทินการทำกิจกรรม ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
ปฏิบัติการทดลองคีย์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์
ณ มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.สมุทรสาคร
ผลลัพท์: ผลการดำเนินงาน
1. สร้างความเข้าใจกับผู้รับทุนในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
2. ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ และวางแผนการทำงานโครงการ
3. ผู้รับทุนสามารถใช้ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ได้

ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ และแนะนำขั้นตอนหลังจากได้รับทุนการสนับสนุน/
การรายงานผลการดำเนินงาน และการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน
โดย ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สมุทรสาคร (สถาบันพลศึกษาสมุทรสาคร)
โรงเรียนผู้รับทุนแนะนำโครงการ และวางแผนปฏิทินการทำกิจกรรม ร่วมทั้งแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย
ปฏิบัติการทดลองคีย์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน พี่เลี้ยงกองทุน 12 เขต ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
ผลลัพท์: แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
กลุ่มย่อยที่ 1 ผู้ประสานงานเขต 12 เขต
- ทบทวนการทำงาน
- การพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการดำเนินโครงการในพื้นที่ กิจกรรมทางกาย
- การสรุปพื้นที่ดำเนินการ และโครงสร้างการบริหารจัดการแต่ละเขต รวม 12 เขต
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

กลุ่มย่อยที่ 2 เจ้าหน้าที่ไอทีเขต 12 เขต
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ Zoom และเครื่องมือ Online ในการพัฒนาโครงการ และการติดตามผลโครงการ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ และคุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

กลุ่มย่อยที่ 3 เจ้าหน้าที่การเงินเขต 12 เขต
- การบริหารจัดการการเงินโครงการ โดยน.ส.สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล และนายญัตติพงศ์ แก้วทอง
ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมพี่เลี้ยงกองทุนพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน 12 เขต)
ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผลลัพท์: ประเด็นการประชุม
1. ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการทำงานบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที
2. หารือบทบาทและวางแผนการทำงานของคณะทำงานวิชาการ
3. แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาโครงการ และการติดตามผลโครงการ

สรุปผลดังนี้
โจทย์: กลไกพี่เลี้ยงวางแผนอย่างไร และจะมีแนวทางต่อไปนี้อย่างไร
1. ทำความเข้าใจกับ CEO ของ สปสช./สธ./สสส.
2. ทำความเข้าใจกับ พชอ. > ส่วนกลาง
> พื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพการทำแผน > กรรมการกองทุน / ผู้รับผิดชอบกองทุน
4. พัฒนาโครงการ > ผู้รับผิดชอบกองทุน
ผู้เสนอโครงการ
5. ติดตามประเมินผล > โดยผู้รับผิดชอบกองทุน

กลุ่มเป้าหมาย
1. จังหวัดละ 1 พชอ. เกณฑ์การคัดเลือก
1) พชอ.เข้มแข็ง
2) ท้องถิ่น/กองทุนเข้มแข็ง (กรรมการกองทุน / ผู้รับผิดชอบกองทุน)
3) พี่เลี้ยงเข้มแข็ง : เครือข่ายปฐมภูมิ (Coaching team)
2. ตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจ 51 แห่ง

เป้าหมาย : 76 พชอ. + 51 กองทุน
- มีแผน
- มีโครงการ
- มีการติดตามประเมินผล
แลกเปลี่ยนจากโจทย์ การวางแผนกลไกพี่เลี้ยงวางแผนอย่างไร และจะมีแนวทางต่อไปนี้อย่างไร

ภาคเหนือ เขต 1, 2, 3
กลไกระดับเขต
ประกอบด้วย สช. / สปสช. / กขป. / ภาคประชาชน
บทบาท 1. คัดเลือกพื้นที่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ/งบประมาณ
3. ประสานงานจังหวัด / อำเภอ
4. พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง จังหวัด/อำเภอ
- การพัฒนาแผน/โครงการกองทุน
- การจัดทำแผน/โครงการ/การติดตามประเมินผล โดยใช้โปรแกรมกองทุนฯ
5. การหนุนเสริม ติดตาม และเสริมศักยภาพ ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด
6. การสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต
กลไกระดับจังหวัด/พชอ.
ประกอบด้วย สสจ./ สสอ./ รพช./ นักวิชาการ / coaching
กองทุนฯ / ภาคประชาสังคม ฯลฯ
เป็นไปตามบริบทของจังหวัด / อำเภอเป้าหมาย
- ให้บทบาทจังหวัดสามารถเคลื่อนงานได้ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
- ดึงนักวิชาการมาเป็นวิทยากรสื่อสาร
- ใช้ IT
บทบาทพี่เลี้ยงจังหวัด
1. คัดเลือกทีม/พื้นที่กองทุน
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ / งบประมาณ
3. พัฒนาศักยภาพทีมกองทุนฯ
- ประธานกองทุนฯ
- กรรมการ / ผู้รับผิดชอบกองทุน / ผู้จัดทำข้อมูลกองทุน
- รพสต.
- ภาคประชาสังคม
4. หนุนเสริม ติดตามและประเมินผลระดับกองทุนฯ
การ Coaching ทีมกองทุนฯ
- การจัดทำแผนกองทุนฯ
- การจัดทำโครงการกองทุน/การติดตาม ประเมินผล
- การใช้เครื่องมือ online
ภาคกลาง เขต 4, 5, 6

โครงสร้างกลไกการทำงาน
1) ตั้งทีมระดับเขต: ตัวแทนแต่ละจังหวัด 16 คน จังหวัดละ 2 คน
2) ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ : ตั้งคณะกรรมการจังหวัดอำเภอ
3) จุดเน้น พชอ.กำหนดไว้

ภาคอีสาน เขต 7, 8, 9, 10

กลไกพี่เลี้ยงภาคอีสาน
ระดับเขต
1. การกำกับงาน สสจ.รับรู้ เขตรับทราบ
2. มีหนังสือสั่งการ CSO รับเรื่องไปเสอต่อ
3. พชอ. + กองทุนตำบล ส่งตัวแทนมาเป็นพี่เลี้ยงร่วม การสร้างจุดเชื่อมโยงในการทำงาน (สสอ.)

พื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นคนในพื้นที่
- สปสช.
- สาธารณสุข
- ตัวแทน พชอ.
- ฝ่ายสาธารณสุข (ผอ.กอง)+ ท้องถิ่น
ภารกิจ 3 ส่วน
1. พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงไปทำต่อ
2. พชอ.
3 กองทุน

แนวทาง
1. ผู้รับผิดชอบหลัก / ทีม
2. ช่องทางการเชื่อมประสานในพื้นที่
3. การบริหารงบประมาณโครงการ
4. ประสิทธิภาพของเครื่องมือในการพัฒนาแผนและโครงการ (เว็บไซต์/โปรแกรม) > ลดภาระงานประจำ
5. การออกแบบกระบวนการ การดำเนินงานร่วมกัน
6. การเตรียมข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
7. Authority ของ พชอ. และ กองทุนในการดำเนินงานตามบทบาทของตัวเอง
8. เจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบโครงการตามประเด็นปัญหาตามแผนงาน รูปแบบ การ workshop หาพื้นที่ร่วม/แผนที่ดีโครงการที่ดี ระบบการติดตาม
9. นิยามการมีแผนที่ดี / โครงการที่ดี

ภาคใต้ เขต 11, 12

ทบทวนผลงาน 61
เขต 11 สฎ = นาสาร+ สวี + 6 อำเภอ + ตำบลจัดการตนเอง
เขต 12 สงขลา = ละงู (หลากหลาย) > สตูล
= ยะลา > หลากหลาย
= สงขลา > จะนะ
= นราธิวาส > เมือง (หลากหลาย)
= ปัตตานี

วิธีการทำงาน
1) พัฒนาศักยภาพ (ปรับ Mindset)
- วิธีการทำงาน การใช้ระบบ online
- ความเข้าใจโครงการ
- การส่งเสริมสุขภาพ
2) ลงทำแผนกองทุนตำบล การทำงานให้พี่เลี้ยงนำร่อง รพสต. – สสอ.-ท้องถิ่น-ภาคประชาชน
- online (Zoom)
- เวทีทำแผน (ใช้งบ 10(7) กองทุน) / 5 ประเด็น + ประเด็น พชอ.
3) ออกแบบ/ติดตามโครงการ การออกแบบโครงการ 2 ครั้ง / อนุมัติเงินให้กองทุนไปทำ
4) ติดตามประเมินผล (2 ครั้ง)
สปสช.อนุมัติเงิน /โครงการทำกิจกรรม 6-8 เดือน
เสริมการฝึกการติดตามประเมินผล
- ฝึกการประเมินโครงการ
- ผู้รับทุนเขียนอย่างไรให้เกิดคุณค่าโครงการ
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
การประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น”
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสานใจ ½ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ผลลัพท์: การประชุมรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” ผลการประชุมได้รับความร่วมมือจากองค์กรสำคัญของประเทศ ในการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมติ PA เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นแกนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ PA องค์กรที่สำคัญร่วมขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกาย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)สำนักคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ (สช.) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สมาคมวิชาชีพ/เครือข่ายผังเมืองฯ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในลักษณะเป็นกลุ่มมติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
สถานที่ สสส. ห้อง 413 กรุงเทพมหานคร
ผลลัพท์: นำเสนอ: ECO
Physical activity and NCDs
PA > NCD
: PA เพิ่มขึ้นเพียงพอ เกิด NCD ลดลง
: สัดส่วนคนช่วย NCD น้อยลง เงินจะจ่ายน้อยลง

ประชากร 20-60 ปี
วิธี 1. Economic Evaluations 2. M... ดี > ป่วย > ตาย > ผ่าน 1 ปี
ในที่สุดจะประเมินได้ว่ามี Cost ประมาณเท่าไหร่ >
1. Direct medical costs
2. Direct
To be Cost-Effective
How could we measure PA ?
Other
โปรแกรม One / Who มี Introvention
1. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
2. โมเดล การปรับพฤติกรรม 7-8 โรค แบบจำลองต่างๆ
การเพิ่มพื้นที่สุขภาพ
3. การให้ สร้างการปรับเปลียนพฤติกรรม พื้นที่ รพสต.

ปลายทาง
1. ตาย
2. เจ็บป่วย

One helth two ตอนนี้ งานที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

SROI 2 กรณี
1. จอมบึงมาราทอน เงิน > 6 เท่า
2. แผน PA โยงเชื่อมกับประเด็นต่างๆ 1 บาท > 9 บาท
3. ไฮแทป กลุ่มเด็ก, ผู้ใหญ่ 20,000 ล้าน ดู long team outcome
4. ข้อมูล Base by good คิดเงินทองแล้วว่าอันไหนคุ้มค่าต่อการวิเคราะห์ > ไม่ได้โชว์การคิด

งานนี้จะสร้าง Value / Tax / มาตรการต่างๆ
• ข้อมูลที่ได้เข้าไปโมเดลเป็นโครงการ

สรุป
1. ศึกษาความคุ้มทุนอยู่ตรงไหน เชิงเศรษฐศาสตร์ มี โมเดล / อยู่ใน TOR พอแล้ว
2. Intervention ที่ใส่ไป ผลของ Intervention ใน 1 ปี เกิดอะไร / ว่าได้ประโยชน์กับแผนงานใหญ่ เก็บแบบปัจเจกเดิม
3. คุณภาพโครงการ ที่นำไปสู่การประเมินผล ทำเฉพาะโครงการที่พัฒนา
เช่น ที่อาจารย์ตอบตัวชี้วัดร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรม PA
***รูปแบบของเกณฑ์ดูตามยุทธศาสตร์ เกณฑ์ใช้อยู่ตามกรอบแผนอยู่ ปฏิบัติอยู่แล้ว
***กองทุนตำบล ประเมินเศรษฐศาสตร์เอาเฉพาะกองตำบลก่อน
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระดับนโยบาย ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการบูรณาการ ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
ผลลัพท์: วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้
1. แนวทางความร่วมมือระดับนโยบาย ระหว่างหน่วยงาน
2. แลกเปลี่ยนข้อเสนอโครงการบูรณาการ
สรุปประเด็น
สสส. สปสช. สธ. ร่วมมือกันทำโครงการนี้
1. เพิ่มภาคประชาชนเข้ามาร่วมขอโครงการ มีบาง รพสต. ที่ถ่ายโอนไปท้องถิ่นอยู่แล้ว เลือก รพสต.ที่มีคุณภาพ มีความพร้อมขึ้นมา/ Output outcome ที่จะส่งให้ภาคประชาชนคืออะไร / บางส่วนใน พชอ.มี ngo เป็นส่วนประกอบ
2. ประเด็นการดำเนินงานตอนนี้มี 8 ประเด็น ชวนโฟกัส หารือ ประเด็น
1) ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
2) โรคเรื้อรัง PA อาหาร ฯลฯ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ทีมวิชาการ พัฒนาคู่มือ เครื่องมือ
- การทำแผน
- การพัฒนาโครงการ
- การติดตามประเมินผล
ตามประเด็นสุขภาพ
2. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบข้อมูล – กระทรวง- สปสช.
3. การพัฒนากลไกพี่เลี้ยง
1) พี่เลี้ยงระดับเขต
2) พี่เลี้ยงระดับพื้นที่
4. การทำแผนสุขภาพกองทุน
5. การพัฒนาโครงการตามแผน
6. การติดตามประเมินผลหลังจากโครงการ
โครงการที่มีคุณภาพ
- เราต้องการโมเดลให้ชุมชนมีการขยับกาย
- มีโครงการตัวอย่างที่ออกจากแผนจากโครงการเดิมๆ
- แผนสุขภาพ
- พื้นที่ส่วนใหญ่มองที่กิจกรรมมากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ (แก้ปัญหา NCD สุขภาพดี แข็งแรง) ทำอย่าไงให้พื้นที่เล็งเห็นประเด็นนี้
- พชอ. เชื่อมโยง กองทุนตำบล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต แผนท้องถิ่น
- ดึงภาคี ครู ข ของอสม.4.0 มีอำเภอละ 5 คน ทำงานคุณภาพชีวิต และขอรายชื่อคุณชัยณรงค์
- สรุปโครงการที่ดีไม่ใช่กิจกรรม Event PA เน้นโครงการตัวอย่างคุณภาพ ที่ตอบยุทธศาสตร์ได้จริง
- ลงรายละเอียดการพัฒนาโครงการ ทีมวิชาการช่วยทำข้อมูลงบที่จะใช้
- การสนับสนุนการติดตามที่หลากหลายรูปแบบ กระบวนการอื่นในการติดตาม นอกจากออนไลน์
- ปรับมามองที่ผลลัพธ์โครงการ outcome บันไดผลลัพธ์ พยายามมองผลลัพธ์มากขึ้น
- ปัญหา: มองกิจกรรมเป็นหลัก โจทย์: ในพื้นที่มองผลลัพธ์ในพื้นที่
nongluck เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ โดยให้เด็กป่วยทำการ์ดแสดงความรู้สึกให้แม่ พร้อมให้ครอบครัวช่วยตกแต่งการ์ด วาดภาพ ระบายสี โดยมีเด็กป่วยร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน + ผู้ปกครอง 10คน
2. กิจกรรมอุ่นไอรัก ให้เด็กป่วยเล่นเกมส์ใบ้คำ โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ทายคำ
3. กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ เน้นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้แรงมาก (เพื่อความปลอดภัยของเด็กป่วย) ระยะเวลา 15 นาที โดยวิทยากรแนะนำให้เด็กๆ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที (อาจไม่ต้องต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน แต่แบ่งออกกำลังกายระหว่างวันได้ โดยไม่ต้องออกกำลังกายแบบแรง)
ผลลัพท์: 1. กิจกรรมทำการ์ดอวยพร ทำให้เด็กป่วยและผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สีหน้ายิ้มแย้ม ได้แสดงความรักต่อกันในครอบครัว
2.กิจกรรมอุ่นไอรัก ทำให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความสนุกสนาน ลดความเครียดจากความเจ็บป่วย
3. กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ ทำให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้น
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมโครงการ
2.ชี้แจงกิจกรรรมต่างๆ พร้อมผู้รับผิดชอบ
ผลลัพท์: คณะครูมีความเข้าใจในกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น
บ้านปากเสียว เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดกิจกรรมดำเนินการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้การทำอุปกรณ์การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ เช่น การทำกุบกับ การทำทองโย้ง และกติกาการเล่นมอลซ่อนผ้าเก็บบัตรคำ
ผลลัพท์: นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับความรู้การทำอุปกรณ์การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ เช่น การทำกุบกับ การทำทองโย้ง และกติกาการเล่นมอลซ่อนผ้าเก็บบัตรคำ จากวิทยากรและคณะทำงาน
ธิดารัตน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดนิทรรศการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องตามหลัก 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ และการออกกำลังกาย
ผลลัพท์: จำนวนนักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและทักษะในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ ได้และสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูกต้อง
thanawan1234 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางกายตามโครงการ(หน้าเสาธงทุกเช้าและช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตลอดปีการศึกษา)
1.1 กิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว
1.2 กิจกรรม จิงโจ้ Fun For Fit
1.3 กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง
1.4 กิจกรรมแอโรบิคกับตาราง9ช่อง
1.5 กิจกรรมฮูล่สฮุป
1.6กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6 หลังโครงการ เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
ผลลัพท์: 1. ได้ผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. นักเรียนมีสมาธิในและมีความพร้อมที่จะเรียนมากขั้น
3. นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย
4. นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ สมส่วน
5.มีข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนทุกคน
thanawan1234 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
อบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม2562
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ภาคเช้า: จัดการอบรมเรียนรู้ในเรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ
-การบรรยาย เรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ
- การสาธิตการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภาคบ่าย : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- การฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ,การนั่งงอตัว, การดันพื้น ,การลุกนั่ง ,การวิ่ง
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6 ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ภาคเช้า :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 หลักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
1.2 กิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว
1.3 กิจกรรม จิงโจ้ Fun For Fit
ภาคบ่าย :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้ (ต่อ)
1.4 กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง
1.5 กิจกรรมแอโรบิคกับตาราง9ช่อง
1.7 กิจกรรมออกกำลังกายฮูล่าฮูป
1.6 กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ
ผลลัพท์: 1. ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการออกำลังกายและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
thanawan1234 เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
ผลลัพท์: คณะครูตัวแทนนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
นักเรียนระดับ ป.1 - ม.3 ทำความบริเวณรอบๆโรงเรียนโดยแบ่งเขตให้รับผิดชอบ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 08.00 น.
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง
2.บริเวณโรงเรียนสะอาด
Mesa เมื่อ 29 พ.ค. 2565
- อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 86 คน
- ออกกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกายและสมอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 30 นาที ตามฐานฝึกทักษะ 5 ฐาน ดังนี้
1.ฐานไต่ยางรถยนต์
2.ฐานใยแมงมุม
3.ฐานเดินทรงตัว
4.ฐานก้าวกระโดด
5.ฐานวิ่งสลับยาง
ผลลัพท์: นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 86 คน มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่ดีขึ้น
ธิดารัตน์ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ออกกำลังกายด้วยการกระโดดยางวงและละเล่นยางวง ในจังหวะรูปแบบต่างๆ ในกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ของทุกวันและ ตอนบ่าย 14.30 น. ในวันจันทร์ อังคาร พุธ
ผลลัพท์: ค่าดัชมีมวลกาย (ฺBMI)ลดลง จากก่อนเข้าร่วมโครงการ ความยาวรอบเอวลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ
kku_ธานี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2.สำรวจพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นสถานที่ออกกำลังกายโครงการเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว
3.จัดจ้างผู้รับผิดชอบงานปรับพื้นที่ออกกำลังกาย
ผลลัพท์: 1.ได้แผนการดำเนินงานปรับพื้นที่ออกำลังกาย
2.ได้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย
3.มีผู้รับผิดชอบงานปรับพื้นที่ออกกำลังกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว
4.โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิมีบริเวณพื้นที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม
kku_ธานี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานของโครงการออกกำลังกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว
2.ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
3.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.ออกแบบกิจกรรมทางกายโดยบูรณาการให้เข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กุล่มสาระการเรียนรู้
ผลลัพท์: 1.คณะครูโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ออกกำลังกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว
2.คณะครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
3.คณะครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมทางกายบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
kku_ธานี เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.ให้นักเรียนกลุ่มสนใจรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
3.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผลลัพท์: 1.จากการที่นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียวสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มดังนี้
1.1 กลุ่มแกนนำ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
1.3 กลุ่มสนใจ
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านดอนส้มโฮง โดยได้รับการบริการตรวจสุขภาพ
3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
2. นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย
3. นักเรียนสามารถออกกำลังได้ถูกวิธี สนุกเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้เข้าร่วมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า เพื่อพัฒนาสมรรภาพทางกายของตนเอง
2. ครูและนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย
3. ค่าดัชนีมวลกายลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนน้ำหนักลดลง
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จ้างวิทยากรในการดำเนินการทดสอบสมรรภาพทางกายนักเรียน จำนวน 100 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นรายบุคล
- สัดส่วนของร่างกาย
- ความอ่อนตัว
- ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
- ความอดทนระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
2. ส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า และมีสมรรภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
ผลลัพท์: นักเรียนทราบถึงสมรรถภาพทางกายของตนเองเป็นพื้นผบานในการออกกำลังกาย
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดซื้อผ้าขาวม้าให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 100 คน
2. นักเรียนทุกคนนำผ้าขาวม้ามาทุกเช้า เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย
3. นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี และมีความสุขในการได้ออกกำลังกาย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนทราบถึงสมรรถภาพทางกายของตนเองเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกาย
2. นักเรียนทราบถึงสมรรถภาพของตนเองหลังการออกกำลังกาย
3. นักเรียนออกกำลังกายได้ถูกวิธี และมีความสุขในการออกกำลังกายทุกวัน
4. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้าพร้อมในการออกกำลังกายในแต่ละวัน
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการโยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน ดังนี้
2. หลักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
3. การบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนัก
ผลลัพท์: 1. คณะครู นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการลดน้ำหนัก
2. ครูและนักเรียนแกนนำมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมทางกาย
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
เพื่อให้สุขภาพอนามัยที่ดีและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องตามหลัก 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ และการออกกำลังกายแก่นักเรียน บูรณาการในกลุ่มสาระวิชการงานอาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ปลูกเอง กินเอง
1. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนช่วยกันเพาะต้นอ่อนของผักในฟองน้ำเพื่อรอลงแผ่นโฟม นำไปปลูกในโรงเรือน ดูแลระบบการหมุนเวียนของน้ำและใส่ปุ๋ย
2. ปลูกผักสวนครัว นักเรียนช่วยกันนำดินในท่อ และภาชนะที่ใช้ปลูก ลงผัก ช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช
3. ปลูกผักกางมุ้ง นักเรียนช่วยกันยกร่องผักนำพันธ์ุผักหวานลงแปลง บางชนิดเอาต้นกล้ามาลง ช่วยกันพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำจนเจริญเติบโต
4. เพาะเห็ด ซื้อก้อนเห็ดมาเพาะในเรือนเพาะเห็น ช่วยกันรดน้ำ
ผลลัพท์: นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของผัก สามารถทำแปลงเกษตรเองรู้ขั้นตอนการเพาะปลูก ดูแล เก็บผลผลิต นักเรียนรับประทานผักที่ปลูกกินเอง สามารถลดพุงได้
ธัญเรศ เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
3. ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้อง
4. มอบหมายงาน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ผลลัพท์: ผลผลิต
- คณะทำงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูเข้าประชุมทุกคน ทำความเข้าใจร่วมกัน
ผลลัพธ์
- คณะทำงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู มีความเข้าใจถึงลักษณะของโครงการ และทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างครบถ้วน
AROYA YOOYANGKET เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดประชุมชี้แจงให้คณะครูและตัวแทนนักเรียนทราบถึงขั้นตอนกิจกรรมทางกายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้
ผลลัพท์: 1. คณะครู ตัวแทนนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย โชป้าฯ โยคะ Body-Scan และฺBrain-Gym
2. ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายนำไปสู่การจัดการข้อมูล
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.กำหนดหน้าที่ของผู้ดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ
2. ดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมครูในโรงเรียนเพื่อชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน
ผลลัพท์: 1. ได้เนื้อหาโครงการ Zumba ประยุกต์ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา
2. ทุกคนรับทราบหน้าที่ในการดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ
3. เสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
WERASRI เมื่อ 29 พ.ค. 2565
จัดป้ายนิเทศด้านโภชการและการออกกำลังกายหน้าห้องเรียน
ผลลัพท์: ได้แหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
บ้านปากเสียว เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ดำเนินการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวตามกิจกรรมดังนี้
1. เดินกุบกับเก็บบัตรคำภาษาไทย/บวกเลขวิชาคณิตศาสตร์
2. เดินไม้สูงเก็บบัตรคำ
3. มอญซ่อนผ้าแอบบัตรคำ
ผลลัพท์: นักเรียนรู้จักและเล่นการละเล่นไทยในท้องถิ่นของตน และมีความรู้เพิ่มเติมจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน และมีสุขภาพที่แข่งแรงมากขึ้น
บ้านปากเสียว เมื่อ 29 พ.ค. 2565
อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
ผลลัพท์: คณะทำงาน ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการการละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
leamyangna เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1.เตรียมอุกรณ์สำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน จำนวน 60คน
ผลลัพท์: นักเรียนจำนวน 60 คน ได้รับการทดสอบสมรรถภาพตามเป้าหมาย
บ้านหนองปลา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
โรงเรียนประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ,อสม. ,และผู้ใหญ่บ้าน ,อบต.นาขา, รพ.สต.นาขา เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา”
และอธิบายขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรม
ผลลัพท์: 1. ทุกฝ่ายให้การยอมรับโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา”
2. ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โสภิดา เมื่อ 29 พ.ค. 2565
WERASRI เมื่อ 29 พ.ค. 2565
1. ประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของโครงการ
ผลลัพท์: ผลที่ได้ ได้ข้อสรุปและแนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการ แบ่งภาระงาน และดำเนินการตามจุดประสงค์
Yuttipong Kaewtong เมื่อ 29 พ.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. สร้างความเข้าใจกับผู้รับทุนในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
2. ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ และวางแผนการทำงานโครงการ
3. ผู้รับทุนสามารใช้ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ได้
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
เวลา กิจกรรม
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

9.00 น. – 10.00 น. ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ และแนะนำขั้นตอนหลังจากได้รับทุนการสนับสนุน / การรายงานผลการดำเนินงาน และการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว จูพันธะ และนางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

10.00 – 11.00 น. โรงเรียนผู้รับทุนแนะนำโครงการ และวางแผนปฏิทินการทำกิจกรรม ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย

11.00 – 12.00 น. แนะนำระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.30 น.ปฏิบัติการทดลองคีย์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลลัพท์: - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว จูพันธะ กล่าวเปิดต้อนรับโรงเรียนผู้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางกาย แนะนำความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย แนะนำประโยชน์การมีกิจกรรมทางกาย
- นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย แนะนำกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการ ทั้งในเรื่องเอกสารการเงิน / หมวดการใช้เงิน งบประมาณ

- มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โครงการบ้านแหลมยางนาร้องเล่นเต้นรำ มีกิจกรรมการให้ความรู้กิจกรรมทางกายให้กับเด็กๆ โดยเชิญครูมาให้ความรู้ออกกำลังกายที่ถูกต้องถูกวิธี ปรึกษาหารือกันก่อน / การทดสอบสมรรถภาพ แจ้งรายละเอียดโครงการ งบประมาณ / เยาวชนเคลื่อน 1 ชั่วโมงต่อวัน (10 20 30) / กิจกรรมเข้าจังหวะตามเสียงเพลง เสียงเพลงแอโรบิค บาสโลบกลองยาวพาเพลินตีกลองยาวประกอบท่าทาง / วิ่งเปี้ยวมหาสนุก ได้ทั้งประเพณีท้องถิ่น วิ่งแบบ active leaning มีบัตรคำ วิ่งหยิบบัตรคำ /
ผลที่เด็กได้รับ ต้องการให้เด็กลดละเลิกการติดจอโทรศัพท์ / มีทักษาะความรู้การออกกำลังกาย มีสุขภาพเด็กกายผลการเรียนดีขึ้น
แนะนำเพิ่มกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระวิชา เช่น หยิบบัตรคำ เล่นทายคำ คำที่อ่านผิดบ่อย / ฝากคุณครูวัดผลการเรียนก่อนหลังด้วย

2. โรงเรียนวัดวิหารเบิก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนให้มีเรื่องกีฬาและออกกำลังกายเป็นหลัก กิจกรรมได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านประสานชุมชน / ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายในช่วงเช้าทุกวัน 7.30 น.วิ่งก่อน มีเปลี่ยนชุดที่โรงเรียน / แบ่งนักเรียนเป็นสีๆ มีผู้ปกครองแต่ละสีมาร่วมเล่นกีฬา / กิจกรรมการละเล่นทางกายตามความสนใจโดยมีมุมต่างๆ ในการเล่นออกกำลังกาย / อุปกรณ์เชือกกระโดดเป็นทีม / คุณครูสอนลีลาส ขยายผลต่อ / มีกิจกรรมโยคะ มาสอนให้นักเรียน มาสอนด้วยจิตอาสา โยคะเพื่อสุขภาพ / ออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกมบัตรคำ เล่นเกมวิ่งเก็บคำ สนามวิ่ง วิ่งเปี้ยวคำให้เด็กออกแบบเกมเอง / ลมเพลมพัดคำ ใช้ในภาษาอังกฤษ ไทย พลศึกษา คณิตศาสตร์ / แรลลี่ท่องเที่ยวชุมชน ปั่นจักรยานเป็นแหล่งท่องเที่ยว

3. โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
การให้เด็กปรับ 3 อ.และให้เด็กมีการเคลื่อนไหว / ขยับกายสไตล์ น.บ. เช่น การกระโดดยาง / การเรียนรู้ปรับทักษะพิสัย ให้เด็กมีความคิดว่าจะทำยางเป็นลักษณะไหน เพื่อให้เด็กรอยยางอย่างไร / การเคารพกฎระเบียบกติกาการกระโดดยาง / การกระโดดยางคู่ 4 จัตุรัส / ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก / เป็นการใช้ยางยืดประกอบการออกกำลังกาย พร้อมกับเต้นพร้อมเพลงประกอบด้วย / ชุมชนมาให้ความรู้เรื่องการกระโดดยาง เด็กจะมีส่วนร่วมในการคิด คิดการกระโดดยาง เด็กจะรู้กติกามากขึ้น / เด็กจะรู้จักแก้ปัญหา
4. โรงเรียนบ้านควนอวดพัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุน / ลดพุงลดโรค แก้ปัญหาสมาทโฟน 1. กิจกรรมประจำวันทุกวัน เช้ากายบริหาร 8.15-8.30 น. /เที่ยง อวดพันเล่นแบบวิถีไทย ให้ชุมชนมาถ่ายทอด เช่น วิ่งเปี้ยว /เย็นกิจกรรมเลือกเล่นตามถนัดเป็นชุมชนตระกร้อแบตมินตัน ให้เด็กเล่นเล่นตามกลุ่มวามชอบ / ที่ดำเนินการแล้วเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุลากรชาวบ้านจะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ทีมงานจะเข้ามาแอโรบิคในโรงเรียนด้วย 2. ป้ายนิเทศออกกำลังกายและอาหาร แนะนำสุขภาพดีด้วยสีสัน ชั่วโมงซ่อมเสริม 15.00-16.00 น.ใช้ในส่วนนนี้ทำกิจกรรมนี้ เช่น ทำน้ำสุขภาพ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น / ท่าน ผอ.ให้ความสำคัญกิจกรรม / จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นมาใช้ชื่อโครงการ เช่น เล่นแบบวิถีไทย แข่งขันเพื่อการวัดผลกิจกรรมการแข็งแรงหรือมีผลต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
ผลลัพธ์ ให้เด็กมีสุขภาพที่ดี และแก้ปัญหาการใช้สมาทร์โฟน

5. โรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ฮูล่าฮูบขยับวันละนิดที่มาของปัญหาจากโรคอ้วนลงพุง เห็นว่าเล่นฮูล่าฮูบสามารถลดพุง และเล่นประกอบกับเสียงเพลง / การดำเนินงานกับชี้แจงให้ครูรับทราบโครงการ / จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจ้งเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับนักเรียนผู้ปกครอง ทดสอบสมรรถภาพ ช่วงเวลาการทำกิจกรรมจะเชิญวิทยากรฝึกสอนจัดกิจกรรมวันอังคารและพฤหัสบดีสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พุงลดลง กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
แนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม

6. โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โยกย้ายส่ายกายาด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน บริเวณชุมชนได้ทำผ้าขาวม้า / เด็กค่อนข้างอ้วนเยอะ เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น / ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเต้นด้วยผ้าขาวม้าประกอบ 10 นาที / เที่ยงเสริมเต้นฮุลาฮูบ / เย็นคัดเลือกเด็กอ้วนมาเต้นฮุล่าฮุบอีกรอบ / ประกอบกับอาหาร ที่โรงเรียนมีปลูกผักสวนครัว เห็ด / เด็กได้ดูแลแปลงผักเอง / บางวันจะมีกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เด็กจะเอาผักมาขายที่โรงเรียนด้วย / เด็กสามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วย / ตาราง 9 ช่อง โดยน้องพลศึกษาสอนสเตปเท้าพัฒนาสมองให้มีระบบสัมพันธ์กับระประสาท ครูสอนแนะขั้นตอนก่อน และนำเพลงมาประกอบเด็กจะสนุกมาก

7. โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปีแรกที่ได้ทำโครงการ
ทำโครงการการละเล่นไทย กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน / ให้นักเรียนรู้จักการละเล่นไทย เช่น การเดินกะลา ธงโย่ง ใช้ไม้ไผ่สองอันยาว 2 อัน ม้าก้านกล้วย วงล้อ / ได้ประชุมชี้แจงให้คุณครูได้รับรู้จาก สสส. / นักเรียนเรียนรู้ทักษะ รู้การละเล่น / จัดหาอุปกรณ์ได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม / สาธิตกิจกรรม / และสรุปผล
ความคาดหวัง: นักเรียนจะได้สุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการละเล่น จากที่เห็นในภาพอินเตอร์เน็ตตรงนี้ได้เรียนรู้ของจริง / ร่างกายได้บริหารการเดินวิ่ง เพิ่มความแข็งแรงของตัวนักเรียน
แนะนำ สามารถทำเป็นสื่อให้เผยแพร่