PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ชื่อกิจกรรม : ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

สถานที่ :

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : -ปรับพื้นที่ภายในโรงเรยนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการทำกิจกรรมทางกาย

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 15,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย kku_ธานี เมื่อ 16 ส.ค. 2562 09:53 น.