PA Thailand (Physical Activity Thailand)

thanyaporn
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการเข้าร่วมโครงการ
2.ผลการดำเนินโครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
2.นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็ฯไปตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.ฝึกทักษะการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปและการกระโดดเชีอก
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุป หน้าเสาธง 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออกกำลังกายด้วยเชือกกระโดด หน้าเสาธง 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
2.ทดสอบสมรรถภาพทางกายพื้นฐ่นของนักเรียน
3.ดำเนินกิจกรรม
ผลลัพท์: นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายฝึกทักษะกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมให้เหมาะกับนักเรียน ดังนี้
- กิจกรรมการใช้เชือกออกกำลังกาย
- กิจกรรมการใช้ฮูลาฮูปด้วยท่าต่างๆ
ผลลัพท์: 1.นักเรียนเข้าใจ และมีทักษะการมีกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
2. นักเรียนมีกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะครูในการพัฒนากิจกรรมเพื่มเติมรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลลัพท์: พัฒนารายวิชาสุขศึกษาส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90
thanyaporn เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง
ผลลัพท์: 1.คณะครู ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 95
2.ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจกรมทางกาย นำไปสู่การจัดการข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 90