PA Thailand (Physical Activity Thailand)

มิรันตี พูลทวี
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. จัดนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนจากกิจกรรมทางกายที่ได้จัดตามโครงการ
2. ให้นักเรียนระดมความคิด พร้อมเขียนเป็นแผนผังความคิด
3. นักเรียนออกมานำเสนอผลงาน และร่วมกันอภิปราย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนสามารถบอกได้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมทางกายต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น
2. นักเรียนมีสามารถนำสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ที่บ้าน
3. นักเรียนมีสุขภาพทั้งทางกายและใจที่ดีขึ้น
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2
1. นั่งงอตัว 2. ดันพื้น 30 วินาที 3. ลุก-นั่ง 1 นาที 4. วิ่งระยะไกล
ผลลัพท์: จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นกว่าการทดสอบครั้งที่ 1
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. นักเรียนแกนนำ เล่นฮูล่าฮูปเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกคน
2. นักเรียนทุกคนเล่นฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ทุกวัน วันละ 15 นาที
ผลลัพท์: 1. นักเรียนสามารถเล่นฮูล่าฮูปได้ดี และสามารถฝึกฝนเพื่อไปแข่งขันในระดับต่อไปได้
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี
3. นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ เช่น ช่วงเช้าก่อนเริ่มการเรียนการสอน มีการท่องสูตรคูณพร้อมกับเหวี่ยงฮูล่าฮูปไปพร้อมๆกันได้
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วยกันทำแปลงเพาะปลูก ได้แก่ การถางหญ้า ขึ้นแปลง สับดิน และปรับดินให้พร้อมกับการเพาะปลูก
2. นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-6 ช่วยกันดูแลแปลงผัก 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยการดูแลวัชพืช การรดน้ำต้นไม้ การใส่ปุ่ย พรวนดิน
ผลลัพท์: 1. นักเรียนได้ผักที่ปลอดสารพิษ และมีพฤติกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ที่บ้าน โดยที่นักเรียนสามารถไปแนะนำผู้ปกครองให้สามารถปลูกผักไว้รับประทานได้เองที่บ้าน
2. นักเรียนมีพฤติกรรมทั้งกายและใจที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย
3. นักเรียนได้มีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. นักเรียนลงทะเบียนเข้าอบรม และรับเอกสาร
2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
ผลลัพท์: 1. นักเรียนเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
2. นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมโครงการ
2.ชี้แจงกิจกรรรมต่างๆ พร้อมผู้รับผิดชอบ
ผลลัพท์: คณะครูมีความเข้าใจในกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น
มิรันตี พูลทวี เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนวิธีทดสอบสมรรถภาพแก่นักเรียน
2. ดำเนินการทดสอบ (งอตัว,ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่งระยะไกล)
3. บันทึกข้อมูลจากการทดสอบ
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 100 และได้ผลสรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งที่ 1