PA Thailand (Physical Activity Thailand)

Khanittha
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียน ชั้นอนุบาล- ป.6 รายบุคคล เพื่อทำการบันทึกและรายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
ผลลัพท์: 1.นักเรียนมีความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.นักเรียนมีผลทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล-นักเรียนชั้น ป.6 ดีขึ้นจากเดิมเป็นที่หน้าพึงพอใจ
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. บันทึกผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น อนุบาล - ป.6
3. รายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
4. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มและส่งต้นสังกัดต่อไป
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในFacebookของโรงเรียนวัดดอกไม้
ผลลัพท์: 1. ได้ผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"
2. นักเรียนมีผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น อ.2-ป. 6ดีขึ้นจากเดิม
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"ระดับดีมาก
4. ได้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มและส่งต้นสังกัดต่อไป
5. ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในFacebookของโรงเรียนวัดดอกไม้
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
แบ่งนักเรียนตามเพศ และอายุใช้เวลา 30 นาที ในภาคเช้าก่อนเข้าแถว โดยมีผู้ฝึกสอน ดำเนินกิจกรรม ทักษะกีฬาพื้นฐานดังนี้
1.การโยนบอล
2.วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
3.การวิ่งซิกแซก
4.เลี้ยงลูกบอลผ่านกรวยซิกแซก
5.เกมวิ่งเปรี้ยว
ผลลัพท์: 1.นักเรียนมีทักษะการโยนบอล
2.นักเรียนมีทักษะการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
3.นักเรียนมีทักษะการวิ่งซิกแซก
4.นักเรียนมีทักษะการเลี้ยงลูกบอลผ่านกรวยซิกแซก
5.นักเรียนมีทักษะการเล่นเกมวิ่งเปรี้ยว
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
การดำเนินกิจกรรม BBL จะจัดกิจกรรมในช่วง เวลา 8.10-8.30 น. (หลังเข้าแถวกิจกรรมเคารพธงชาติ) ดำเนินการทุกวัน จ-ศ
การWarm Up ตาม ฉบับของBBL นักเรียนออกกำลังกายตามเครื่องเล่น BBL ที่โรงเรียนได้พัฒนาไว้ให้ ตามจุดต่างดังนี้
จุดที่ 1 หนูเก่งเดินเองได้
จุดที่ 2 ลิงไต่ราว
จุดที่ 3 ปั่น ปั่น (ฝึกกล้ามเนื้อขา)
จุดที่ 4 ราวเดียว
จุดที่ 5 กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
จุดที่ 6 วิ่งซิกแซกผ่านกรวยระยะทาง 30 เมตร ไปกลับ
ผลลัพท์: นักเรียนผ่านการฝึกBBL ได้ตามฐานที่กำหนดดังนี้
จุดที่ 1 หนูเก่งเดินเองได้
จุดที่ 2 ลิงไต่ราว
จุดที่ 3 ปั่น ปั่น (ฝึกกล้ามเนื้อขา)
จุดที่ 4 ราวเดียว
จุดที่ 5 กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
จุดที่ 6 วิ่งซิกแซกผ่านกรวยระยะทาง 30 เมตร ไปกลับ
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.อบรมให้ความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของนักเรียน
3.การคำนวณ ค่า BMI ของนักเรียนโดยคณะวิทยากร
4.ทดสอบสมรรถภาพขอลนักเรียนชั้นอนุบาล-นักเรียนชั้น ป.6
ผลลัพท์: 1.นักเรียนความรู้ ในเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี และการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
2.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของนักเรียน
3.นักเรียนสามารถคำนวณ ค่า BMI ของตนเองได้
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียน ชั้นอนุบาล- ป.6 รายบุคคล เพื่อทำการบันทึกและรายงานผลการทดสอบ
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง
Khanittha เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยออกแบบและหาข้อมสรุปในการออกแบบกิจกรรมตามโครงการ
2.สร้างโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย และคณะทำงานได้รับข้อมูลสถานการณ์ กิจกรรมทางกายนำไปสู่การจัดการข้อมูลและวางแผนกิจกรรม
2.ได้โครงการ กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตาแกนกลางการศคกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551