PA Thailand (Physical Activity Thailand)

Rattana Thanuchon
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.รายงานผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2.รายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยเรียน วัยใส ไร้พุง
3. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
4. เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านปางุว้น และประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ
ผลลัพท์: 1.ได้ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
2.ได้ทราบผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยเรียน วัยใส ไร้พุง
3. ได้รูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
4. ได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการในเวปไซต์ของโรงเรียนบ้านปางุว้น และประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ฯ
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และกรอกผลการทดสอบในโปรแกรม
ผลลัพท์: นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการวัยเรียน วัยใส ไร้พุง
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทักษะกีฬาพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2. ทักษะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. ทักษะการวิ่งซิกแซก
4. ทักษะการเลี้ยงฟุตบอลข้ามสิ่งกีดขวาง
5. ทักษะการส่งฟุตบอลให้ผู้ฝึกสอน
ผลลัพท์: นักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้นมีทักษะกีฬาพื้นฐาน ดังนี้ด้วย
1. ทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2. ทักษะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3. ทักษะการวิ่งซิกแซก
4. ทักษะการเลี้ยงฟุตบอลข้ามสิ่งกีดขวาง
5. ทักษะการส่งฟุตบอลให้ผู้ฝึกสอน
ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเป็นลำดับ
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
นักเรียนออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ Hula hoop ได้คล่องแคล่วตามวิทยากรพี่เลี้ยง
ผลลัพท์: นักเรียนออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ Hula hoop ได้คล่องแคล่วมากขึ้น
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
2.เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
ผลลัพท์: 1.นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
2.นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
นักเรียนออกกำลังกายโดย
Aero Boxing exercise ดังนี้
1.warm up
2.dance
3.cool down
ผลลัพท์: นักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้น เต้น Aero Boxing exercise ได้ตามจังหวะเพลงและท่าเต้นที่วิทยากรเต้นนำได้อย่างคล่องแคล่ว
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะครูเข้ารับการอบรมชี้แจงโครงการวัยเรียน วัยใส ไร้พุง ที่ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
ผลลัพท์: 1. คณะทำงานประกอบด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายและคณะทำงานให้ความร่วมมือและได้ออกแบบกิจกรรมทางกายและได้การวางแผนกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรม
2. ได้โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
Rattana Thanuchon เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
worm up
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าฐานกิจกรรม BBL แยกตามชั้นเรียนโดยครูเวรประจำวันและครูผู้รับผิดชอบโครงการปล่อยนักเรียนตามฐานการเรียนรู้แบบวนตามฐาน BBL 15-20 นาทีก่อนเข้าห้องทำกิจกรรม โฮมรูม
ผลลัพท์: 1.คณะทำงานประกอบด้วย คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย และคณะทำงานได้รับข้อมูลสถานการณ์ กิจกรรมทางกายนำไปสู่การจัดการข้อมูลและการวางแผนกิจกรรม
2. ได้โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่สอดคล้องกับรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551