PA Thailand (Physical Activity Thailand)

เจนจิรา
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
ผลลัพท์: ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
จัดทำตาราง 9 ช่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายให้กับนักเรียน
ผลลัพท์: นักเรียนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
ผลลัพท์: ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2
ผลลัพท์: รายงานการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
ผลลัพท์: นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
1. ประชุมคณะทำงาน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จโครงการ
3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
4. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย
5. กิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์
6. จัดทำตาราง ๙ ช่อง
ผลลัพท์: 1. นักเรียนมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง
3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์: แนวทางการจัดกิจกรรม กลุ้มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
เจนจิรา เมื่อ 30 มิ.ย. 2565