วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยintrongintrongเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:59:18
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 11 พ.ค. 2562 15:07:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : การดำเนินการจัดทำพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการสอน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมการสอนโดเน้นกระบวนกิจกรรมทางกาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

22 มกราคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทธิพงษ์สุทธิพงษ์เมื่อ 22 มกราคม 2562 14:18:44
แก้ไขโดย สุทธิพงษ์ เมื่อ 24 เมษายน 2562 22:14:36 น.

ชื่อโครงการ : ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ระบุ.รายละเอียด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ระบุ.รายละเอียด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

5 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยสุทธิพงษ์สุทธิพงษ์เมื่อ 5 เมษายน 2562 16:01:03
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 เมษายน 2562 07:57:17 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

(test) ประชุมคณะทำงานวางแผนกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(test) ได้แผน วันที่ทำกิจกรรม................

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

19 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยKKU_อุไรปัทKKU_อุไรปัทเมื่อ 19 เมษายน 2562 13:46:43
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 เมษายน 2562 07:56:33 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) »

ชื่อกิจกรรม : 1 เก็บข้อมูลการใช้เวลาว่างของนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

20 พ.ค. 62 เก็บข้อมู (test)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมุลนักเรียน (test)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

5 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 5 เมษายน 2562 10:20:18
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 เมษายน 2562 07:55:27 น.

ชื่อโครงการ : โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจง คืนข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกาย

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

test

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

test

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

1 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยrchenchirchenchiเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:39:32
แก้ไขโดย rchenchi เมื่อ 23 มีนาคม 2562 10:53:57 น.

ชื่อโครงการ : โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพประกอบเพลง

 • photo
  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  .

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  .

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  10 กันยายน 2562
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยrchenchirchenchiเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:38:54
  แก้ไขโดย rchenchi เมื่อ 23 มีนาคม 2562 09:37:50 น.

  ชื่อโครงการ : โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ »

  ชื่อกิจกรรม : ทำแผนปฎิบัติการและเขียนโครงการของบประมาณ

  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ..

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   ...

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   22 มีนาคม 2562
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยintrongintrongเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:26:06
   แก้ไขโดย introng เมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:42:08 น.

   ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแผนการสอน

   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         คุณภาพกิจกรรม : (0)
         วัตถุประสงค์

          

         กิจกรรมตามแผน

         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          

         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          

         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          

         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

         ประชุมการดำเนินการจัดทแผนการจัดการเรียนการสอน

         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

          

         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

         รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          

         22 มีนาคม 2561
         รายงานจากพื้นที่
         โพสท์โดยpongthep.spongthep.sเมื่อ 22 มีนาคม 2561 14:29:19
         Project trainer
         แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 1 พ.ค. 2561 10:19:06 น.

         ชื่อโครงการ : test »

         ชื่อกิจกรรม : หาทีม

         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ทดสอบ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ทดสอบ

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          15 มกราคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 15 มกราคม 2562 18:35:01
          Project trainer

          ชื่อโครงการ : นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 »

          ชื่อกิจกรรม : PA วัยเด็ก

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          kwskle6l

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          lel86e68

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          19 มกราคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 19 มกราคม 2562 13:44:03
          Project trainer

          ชื่อโครงการ : test (รอลบ) »

          ชื่อกิจกรรม : test 1

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ระบุรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ ที่ได้ดำเนินการ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          กรุณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุปสำคัญต่าง ๆ จากกิจกรรม ที่สามารถนำมาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ กลุ่มแกนนำ แผนงานต่าง ๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง (ซึ่งจะทราบได้จากการติดตามประเมินผลของโครงการ)

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          22 มกราคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 22 มกราคม 2562 14:29:30
          Project trainer

          ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก »

          ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพคุณครูให้เข้าใจเรื่อวกิจกรรมทางกาย

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          99=-o-=]o-[=o

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ppee [LGF [PKWLGP[ LWT[

          LT[PP4[LT

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          22 มกราคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

          ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          22 มกราคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

          ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

          • photo
           คุณภาพกิจกรรม : (0)
           วัตถุประสงค์

            

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            

           22 มกราคม 2562
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยworawitworawitเมื่อ 22 มกราคม 2562 15:27:38

           ชื่อโครงการ : ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต »

           ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

           คุณภาพกิจกรรม : (0)
           วัตถุประสงค์

            

           กิจกรรมตามแผน

           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            

           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            

           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            

           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

           ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

            

           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

           มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            

           22 มีนาคม 2562
           รายงานจากพื้นที่
           โพสท์โดยintrongintrongเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:44:56

           ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

           ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้

           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             ประชุม

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             แผนการจัดการเรียนรู้

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             22 มีนาคม 2562
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยintrongintrongเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:47:44

             ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

             ชื่อกิจกรรม : ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

             • photo
              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               การสอน

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               กิจกรรมPA

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               22 มีนาคม 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยintrongintrongเมื่อ 22 มีนาคม 2562 14:52:17

               ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ »

               ชื่อกิจกรรม : สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดำเนินการสอนได้

               • photo
                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                วัตถุประสงค์

                 

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                ประชุมสรุปแผน

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 

                21 สิงหาคม 2561
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 15:07:47
                Project trainer

                ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

                ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                วัตถุประสงค์

                 

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                ประเด็นประชุม 1. วางแผนเรื่อง คลินิกพัฒนาโครงการ 2. วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 3. วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                1.วางแผนเรื่องคลินิกพัฒนาโครงการ - การประชุมทีมคณะทำงานวิชาการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. : ปฏิบัติตามแผน - พัฒนาคู่มือการพัฒนาโครงการ และการติดตาม และประเมินผลโครงการ: นัดประชุมวางแผนการทำคู่มือ - ปรับปรุงระบบ (เว็บไซต์ https://www.pathailand.com/) : นัดประชุมกับโปรแกรมเมอร์ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ - ดำเนินการคลินิกพัฒนาโครงการL นัดคุยกับ สสส. เรื่องลักษณะโครงการที่จะดำเนินคลินิกพัฒนาโครงการ
                2.วางแผนเรื่อง การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน (พี่เลี้ยงกองทุน) ยกระดับพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน ให้เข้าใจเรื่อง PA เพื่อกรรมการกองทุนได้ขยาย- โครงการกิจกรรมทางกายในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป - ปรับปรุงระบบ http://localfund.happynetwork.org/ นัดพี่หมีกับพี่เอ๋ ปรับปรุงเว็บไซต์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปฏิบัติตามแผน - ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับทุนในพื้นที่ พี่เลี้ยง/ผู้ติดตามสนับสนุน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้รับทุนโครงการ ปฏิบัติตามแผน - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model ปฏิบัติตามแผน - การติดตามสนับสนุนลงพื้นที่ติดตามโครงการของทีม สจรส.ม.อ.และทีมสังเคราะห์ ลงพื้นที่ 25 โครงการ ปฏิบัติตามแผน - การสรุปภาพรวมชุดความรู้และนวัตกรรม สังเคราะห์และสกัด บทเรียน model การสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาการ ทบทวนเอกสาร สรุป สังเคราะห์และสกัดบทเรียน model การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ปฏิบัติตามแผน - จัดทำเอกสาร ชุดการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผน เพิ่มเติม นัด อ.ซอ อ.เพ็ญ อ.กุลทัต วาง timeline ทำงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

                3.วางแผนเรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมติสมัชชา PA ดำเนินการตามแผนและมติสมัชชา - การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างพื้นที่ตัวอย่างที่ เทศบาลนครยะลา - การศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

                4.การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ - นัดประชุมกับเครือข่ายสมัชชาจังหวัดภาคเหนือ กับภาคใต้ - ดูงานสร้างสุข สสส.ภาคเหนือ กับภาคอีสาน - นัดคุยกับอาจารย์ภารนีเรื่องจะขับเคลื่อนมติกับเครือข่ายสถาปนิค - ดำเนินการร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 

                19 มีนาคม 2562
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 18 มีนาคม 2562 14:03:57
                Project trainer

                ชื่อโครงการ : TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) »

                ชื่อกิจกรรม : test 1

                • photo
                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                 วัตถุประสงค์

                  

                 กิจกรรมตามแผน

                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  

                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  

                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                  

                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                 test

                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                  

                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                 test

                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข