PA Thailand (Physical Activity Thailand)

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยWERASRIWERASRIเมื่อ 7 กันยายน 2562 14:24:25
แก้ไขโดย วีระศรี เมื่อ 17 กันยายน 2562 11:08:00 น.

ชื่อโครงการ : อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย »

ชื่อกิจกรรม : จัดป้ายนิเทศตามห้องเรียนและจัดหาอุปกรณ์

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดป้ายนิเทศด้านโภชการและการออกกำลังกายหน้าห้องเรียน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

1 กรกฎาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยWERASRIWERASRIเมื่อ 7 กันยายน 2562 13:41:36
แก้ไขโดย วีระศรี เมื่อ 17 กันยายน 2562 10:54:54 น.

ชื่อโครงการ : อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้ ได้ข้อสรุปและแนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการ แบ่งภาระงาน และดำเนินการตามจุดประสงค์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

12 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยโสภิดาโสภิดาเมื่อ 7 กันยายน 2562 13:41:38
แก้ไขโดย โสภิดา เมื่อ 16 กันยายน 2562 15:16:37 น.

ชื่อโครงการ : ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก »

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตก ครั้งที่ 1
 2. บันทึกผล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบน้ำหนักของนักเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

26 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธัญเรศธัญเรศเมื่อ 16 กันยายน 2562 11:11:35
แก้ไขโดย ธัญเรศ เมื่อ 16 กันยายน 2562 11:24:01 น.

ชื่อโครงการ : โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน »

ชื่อกิจกรรม : ฝึกออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

 • photo จัดซื้อผ้าขาวม้า 100 ผืน
  จัดซื้อผ้าขาวม้า 100 ผืน
 • photo แบ่งผ้าขาวม้าตามจำนวนนักเรียน
  แบ่งผ้าขาวม้าตามจำนวนนักเรียน
 • photo ทักคนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้า
  ทักคนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้า
 • photo ครูอนามัยร.ร.พร้อม
  ครูอนามัยร.ร.พร้อม
 • photo นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้าพร้อมในการออกกำลังกายทุกคน
  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้าพร้อมในการออกกำลังกายทุกคน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดซื้อผ้าขาวม้าให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 100 คน
 2. นักเรียนทุกคนนำผ้าขาวม้ามาทุกเช้า เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย
 3. นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี และมีความสุขในการได้ออกกำลังกาย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นักเรียนทราบถึงสมรรถภาพทางกายของตนเองเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกาย
 2. นักเรียนทราบถึงสมรรถภาพของตนเองหลังการออกกำลังกาย
 3. นักเรียนออกกำลังกายได้ถูกวิธี และมีความสุขในการออกกำลังกายทุกวัน
 4. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีผ้าขาวม้าพร้อมในการออกกำลังกายในแต่ละวัน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

13 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธัญเรศธัญเรศเมื่อ 16 กันยายน 2562 10:53:32
แก้ไขโดย ธัญเรศ เมื่อ 16 กันยายน 2562 10:55:03 น.

ชื่อโครงการ : โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน »

ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการโยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำ

 • photo อาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ
  อาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ
 • photo กองทัพเดินด้วยท้อง
  กองทัพเดินด้วยท้อง
 • photo เตรียมความพร้อม
  เตรียมความพร้อม
 • photo วอมร่างกาย
  วอมร่างกาย
 • photo ฝึกท่าออกกำลังกาย
  ฝึกท่าออกกำลังกาย
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการโยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน ดังนี้
 2. หลักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
 3. การบริโภคอาหารกับการลดน้ำหนัก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะครู นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการลดน้ำหนัก
 2. ครูและนักเรียนแกนนำมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมทางกาย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

29 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยธัญเรศธัญเรศเมื่อ 14 กันยายน 2562 14:21:35
แก้ไขโดย ธัญเรศ เมื่อ 16 กันยายน 2562 10:26:18 น.

ชื่อโครงการ : โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน »

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ให้แก่นักเรียนบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดน้ำหนักนักเรียน

 • photo เห็ดที่เก็บได้
  เห็ดที่เก็บได้
 • photo ทำความสะอาด คัดเลือกเห็ด
  ทำความสะอาด คัดเลือกเห็ด
 • photo เอาดินลง เพื่อปลูกผัก
  เอาดินลง เพื่อปลูกผัก
 • photo ผักที่นักเรียนปลูก
  ผักที่นักเรียนปลูก
 • photo ช่วยกันกำจัดวัชพืช
  ช่วยกันกำจัดวัชพืช
 • photo ผลผลิตของนักเรียน
  ผลผลิตของนักเรียน
 • photo นักเรียนช่วนกันเพาะต้นกล้า
  นักเรียนช่วนกันเพาะต้นกล้า
 • photo ช่วยกันเพาะ
  ช่วยกันเพาะ
 • photo เอาต้นกล้าลงโฟม
  เอาต้นกล้าลงโฟม
 • photo นักเรียนต่างช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
  นักเรียนต่างช่วยกันดูแลความเรียบร้อย
 • photo ผลผลิตกำลังให้ผลอย่างดี
  ผลผลิตกำลังให้ผลอย่างดี
 • photo ช่วยกันดูแล กำจัดวัชพืช
  ช่วยกันดูแล กำจัดวัชพืช
 • photo หว่านต้นกล้า
  หว่านต้นกล้า
 • photo ใส่ปุ๋ย
  ใส่ปุ๋ย
 • photo ยกร่องผัก
  ยกร่องผัก
 • photo ผักสวนครัวที่นักเรียนปลูก
  ผักสวนครัวที่นักเรียนปลูก
 • photo ช่วยกันดูแล
  ช่วยกันดูแล
 • photo ทุกคนให้ความร่วมมือ
  ทุกคนให้ความร่วมมือ
 • photo พรวนดิน
  พรวนดิน
 • photo ดูแลต้นกล้าที่ปลูก
  ดูแลต้นกล้าที่ปลูก
 • photo นักเรียนช่วยกันเก็บเห็ด
  นักเรียนช่วยกันเก็บเห็ด
 • photo เห็ดออกดอกสวยงาม
  เห็ดออกดอกสวยงาม
 • photo เห็ดให้ผลผลิตดีมาก
  เห็ดให้ผลผลิตดีมาก
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อให้สุขภาพอนามัยที่ดีและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องตามหลัก 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ และการออกกำลังกายแก่นักเรียน บูรณาการในกลุ่มสาระวิชการงานอาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ปลูกเอง กินเอง 1. ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นักเรียนช่วยกันเพาะต้นอ่อนของผักในฟองน้ำเพื่อรอลงแผ่นโฟม นำไปปลูกในโรงเรือน ดูแลระบบการหมุนเวียนของน้ำและใส่ปุ๋ย 2. ปลูกผักสวนครัว นักเรียนช่วยกันนำดินในท่อ และภาชนะที่ใช้ปลูก ลงผัก ช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช 3. ปลูกผักกางมุ้ง นักเรียนช่วยกันยกร่องผักนำพันธ์ุผักหวานลงแปลง บางชนิดเอาต้นกล้ามาลง ช่วยกันพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำจนเจริญเติบโต 4. เพาะเห็ด ซื้อก้อนเห็ดมาเพาะในเรือนเพาะเห็น ช่วยกันรดน้ำ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของผัก สามารถทำแปลงเกษตรเองรู้ขั้นตอนการเพาะปลูก ดูแล เก็บผลผลิต นักเรียนรับประทานผักที่ปลูกกินเอง สามารถลดพุงได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

31 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยPatcharawadeePatcharawadeeเมื่อ 14 กันยายน 2562 13:03:23
แก้ไขโดย Patcharawadee เมื่อ 14 กันยายน 2562 13:28:46 น.

ชื่อโครงการ : โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) »

ชื่อกิจกรรม : สำรวจความต้องการในการออกกำลังกายและการเลือกประเภทกออกกำลังกายตามความสนใจ

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สำรวจความต้องการในการออกกำลังกายและการเลือกประเภทกออกกำลังกายตามความสนใจ แบบออนไลน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 90 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

14 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยพัชรีย์  ชุมแสนพัชรีย์ ชุมแสนเมื่อ 14 กันยายน 2562 13:24:49
แก้ไขโดย พัชรีย์ ชุมแสน เมื่อ 14 กันยายน 2562 13:25:22 น.

ชื่อโครงการ : สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) »

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1. 2.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1. 2. 3.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

6 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAROYA YOOYANGKETAROYA YOOYANGKETเมื่อ 10 กันยายน 2562 15:02:53
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 11 กันยายน 2562 10:11:22 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงให้คณะครูทราบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดประชุมชี้แจงให้คณะครูและตัวแทนนักเรียนทราบถึงขั้นตอนกิจกรรมทางกายและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการนี้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะครู ตัวแทนนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย โชป้าฯ โยคะ Body-Scan และฺBrain-Gym
 2. ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายนำไปสู่การจัดการข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

5 มิถุนายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยAROYA YOOYANGKETAROYA YOOYANGKETเมื่อ 10 กันยายน 2562 14:48:42
แก้ไขโดย AROYA YOOYANGKET เมื่อ 10 กันยายน 2562 14:53:58 น.

ชื่อโครงการ : โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก »

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

26 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านหนองปลาบ้านหนองปลาเมื่อ 9 กันยายน 2562 14:16:04
แก้ไขโดย บ้านหนองปลา เมื่อ 9 กันยายน 2562 14:20:54 น.

ชื่อโครงการ : Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา »

ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.กำหนดหน้าที่ของผู้ดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ
2. ดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 3. ประชุมครูในโรงเรียนเพื่อชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้เนื้อหาโครงการ Zumba ประยุกต์ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา
 2. ทุกคนรับทราบหน้าที่ในการดำเนินโครงการทุกฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ
 3. เสนอโครงการและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา
 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

7 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านหนองปลาบ้านหนองปลาเมื่อ 7 กันยายน 2562 13:41:39
แก้ไขโดย บ้านหนองปลา เมื่อ 9 กันยายน 2562 14:04:50 น.

ชื่อโครงการ : Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมและวางแผนการดำเนินการตามโครงการ

 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

โรงเรียนประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ,อสม. ,และผู้ใหญ่บ้าน ,อบต.นาขา, รพ.สต.นาขา  เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา” และอธิบายขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทุกฝ่ายให้การยอมรับโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา”
 2. ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

7 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยบ้านปากเสียวบ้านปากเสียวเมื่อ 7 กันยายน 2562 13:42:36
แก้ไขโดย บ้านปากเสียว เมื่อ 7 กันยายน 2562 13:52:14 น.

ชื่อโครงการ : การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่ (การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ)

 • photo ประชุมคณะทำงาน
  ประชุมคณะทำงาน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

บอกขั้นตอนการทำโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

7 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยเจนจิราเจนจิราเมื่อ 7 กันยายน 2562 13:43:51
แก้ไขโดย เจนจิรา เมื่อ 7 กันยายน 2562 13:44:36 น.

ชื่อโครงการ : ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ทำอะไร
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

7 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยYuttipong KaewtongYuttipong Kaewtongเมื่อ 7 กันยายน 2562 09:15:53
Project trainer
แก้ไขโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 7 กันยายน 2562 13:30:51 น.

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ จ.นครศรีธรรมราช

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเข้าใจกับผู้รับทุนในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน 2. ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ และวางแผนการทำงานโครงการ 3. ผู้รับทุนสามารใช้ระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ได้
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา กิจกรรม 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

9.00 น. – 10.00 น. ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ และแนะนำขั้นตอนหลังจากได้รับทุนการสนับสนุน /  การรายงานผลการดำเนินงาน และการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว จูพันธะ และนางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

10.00 – 11.00 น. โรงเรียนผู้รับทุนแนะนำโครงการ และวางแผนปฏิทินการทำกิจกรรม ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย

11.00 – 12.00 น. แนะนำระบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.30 น.ปฏิบัติการทดลองคีย์ข้อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยระบบออนไลน์ (www.pathailand.com)
โดย คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน สจรส.ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว จูพันธะ กล่าวเปิดต้อนรับโรงเรียนผู้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางกาย แนะนำความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย แนะนำประโยชน์การมีกิจกรรมทางกาย
 • นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย แนะนำกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการ ทั้งในเรื่องเอกสารการเงิน / หมวดการใช้เงิน งบประมาณ

 • มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โครงการบ้านแหลมยางนาร้องเล่นเต้นรำ มีกิจกรรมการให้ความรู้กิจกรรมทางกายให้กับเด็กๆ โดยเชิญครูมาให้ความรู้ออกกำลังกายที่ถูกต้องถูกวิธี ปรึกษาหารือกันก่อน / การทดสอบสมรรถภาพ แจ้งรายละเอียดโครงการ งบประมาณ / เยาวชนเคลื่อน 1 ชั่วโมงต่อวัน (10 20 30) / กิจกรรมเข้าจังหวะตามเสียงเพลง เสียงเพลงแอโรบิค บาสโลบกลองยาวพาเพลินตีกลองยาวประกอบท่าทาง / วิ่งเปี้ยวมหาสนุก ได้ทั้งประเพณีท้องถิ่น วิ่งแบบ active leaning มีบัตรคำ วิ่งหยิบบัตรคำ /
  ผลที่เด็กได้รับ ต้องการให้เด็กลดละเลิกการติดจอโทรศัพท์ / มีทักษาะความรู้การออกกำลังกาย มีสุขภาพเด็กกายผลการเรียนดีขึ้น
  แนะนำเพิ่มกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระวิชา เช่น หยิบบัตรคำ เล่นทายคำ คำที่อ่านผิดบ่อย  / ฝากคุณครูวัดผลการเรียนก่อนหลังด้วย

 2. โรงเรียนวัดวิหารเบิก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โรงเรียนให้มีเรื่องกีฬาและออกกำลังกายเป็นหลัก กิจกรรมได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านประสานชุมชน / ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายในช่วงเช้าทุกวัน 7.30 น.วิ่งก่อน มีเปลี่ยนชุดที่โรงเรียน / แบ่งนักเรียนเป็นสีๆ มีผู้ปกครองแต่ละสีมาร่วมเล่นกีฬา / กิจกรรมการละเล่นทางกายตามความสนใจโดยมีมุมต่างๆ ในการเล่นออกกำลังกาย / อุปกรณ์เชือกกระโดดเป็นทีม / คุณครูสอนลีลาส ขยายผลต่อ / มีกิจกรรมโยคะ มาสอนให้นักเรียน มาสอนด้วยจิตอาสา โยคะเพื่อสุขภาพ / ออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกมบัตรคำ เล่นเกมวิ่งเก็บคำ สนามวิ่ง วิ่งเปี้ยวคำให้เด็กออกแบบเกมเอง / ลมเพลมพัดคำ ใช้ในภาษาอังกฤษ ไทย พลศึกษา คณิตศาสตร์ / แรลลี่ท่องเที่ยวชุมชน ปั่นจักรยานเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 3. โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การให้เด็กปรับ 3 อ.และให้เด็กมีการเคลื่อนไหว / ขยับกายสไตล์ น.บ. เช่น การกระโดดยาง / การเรียนรู้ปรับทักษะพิสัย ให้เด็กมีความคิดว่าจะทำยางเป็นลักษณะไหน เพื่อให้เด็กรอยยางอย่างไร / การเคารพกฎระเบียบกติกาการกระโดดยาง / การกระโดดยางคู่ 4 จัตุรัส / ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก / เป็นการใช้ยางยืดประกอบการออกกำลังกาย พร้อมกับเต้นพร้อมเพลงประกอบด้วย / ชุมชนมาให้ความรู้เรื่องการกระโดดยาง เด็กจะมีส่วนร่วมในการคิด คิดการกระโดดยาง เด็กจะรู้กติกามากขึ้น / เด็กจะรู้จักแก้ปัญหา

 4. โรงเรียนบ้านควนอวดพัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุน / ลดพุงลดโรค แก้ปัญหาสมาทโฟน 1. กิจกรรมประจำวันทุกวัน เช้ากายบริหาร 8.15-8.30 น. /เที่ยง อวดพันเล่นแบบวิถีไทย ให้ชุมชนมาถ่ายทอด เช่น วิ่งเปี้ยว /เย็นกิจกรรมเลือกเล่นตามถนัดเป็นชุมชนตระกร้อแบตมินตัน ให้เด็กเล่นเล่นตามกลุ่มวามชอบ / ที่ดำเนินการแล้วเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุลากรชาวบ้านจะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ทีมงานจะเข้ามาแอโรบิคในโรงเรียนด้วย 2. ป้ายนิเทศออกกำลังกายและอาหาร แนะนำสุขภาพดีด้วยสีสัน ชั่วโมงซ่อมเสริม 15.00-16.00 น.ใช้ในส่วนนนี้ทำกิจกรรมนี้ เช่น ทำน้ำสุขภาพ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น / ท่าน ผอ.ให้ความสำคัญกิจกรรม / จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นมาใช้ชื่อโครงการ เช่น เล่นแบบวิถีไทย แข่งขันเพื่อการวัดผลกิจกรรมการแข็งแรงหรือมีผลต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
  ผลลัพธ์ ให้เด็กมีสุขภาพที่ดี และแก้ปัญหาการใช้สมาทร์โฟน

 5. โรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ฮูล่าฮูบขยับวันละนิดที่มาของปัญหาจากโรคอ้วนลงพุง เห็นว่าเล่นฮูล่าฮูบสามารถลดพุง และเล่นประกอบกับเสียงเพลง / การดำเนินงานกับชี้แจงให้ครูรับทราบโครงการ / จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจ้งเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับนักเรียนผู้ปกครอง ทดสอบสมรรถภาพ ช่วงเวลาการทำกิจกรรมจะเชิญวิทยากรฝึกสอนจัดกิจกรรมวันอังคารและพฤหัสบดีสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พุงลดลง กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
  แนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม

 6. โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โยกย้ายส่ายกายาด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน บริเวณชุมชนได้ทำผ้าขาวม้า / เด็กค่อนข้างอ้วนเยอะ เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น / ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเต้นด้วยผ้าขาวม้าประกอบ 10 นาที / เที่ยงเสริมเต้นฮุลาฮูบ / เย็นคัดเลือกเด็กอ้วนมาเต้นฮุล่าฮุบอีกรอบ / ประกอบกับอาหาร ที่โรงเรียนมีปลูกผักสวนครัว เห็ด / เด็กได้ดูแลแปลงผักเอง / บางวันจะมีกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เด็กจะเอาผักมาขายที่โรงเรียนด้วย / เด็กสามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วย / ตาราง 9 ช่อง โดยน้องพลศึกษาสอนสเตปเท้าพัฒนาสมองให้มีระบบสัมพันธ์กับระประสาท ครูสอนแนะขั้นตอนก่อน และนำเพลงมาประกอบเด็กจะสนุกมาก

 7. โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปีแรกที่ได้ทำโครงการ
  ทำโครงการการละเล่นไทย กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน / ให้นักเรียนรู้จักการละเล่นไทย เช่น การเดินกะลา ธงโย่ง ใช้ไม้ไผ่สองอันยาว 2 อัน ม้าก้านกล้วย วงล้อ / ได้ประชุมชี้แจงให้คุณครูได้รับรู้จาก สสส. / นักเรียนเรียนรู้ทักษะ รู้การละเล่น / จัดหาอุปกรณ์ได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม / สาธิตกิจกรรม / และสรุปผล ความคาดหวัง: นักเรียนจะได้สุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการละเล่น จากที่เห็นในภาพอินเตอร์เน็ตตรงนี้ได้เรียนรู้ของจริง / ร่างกายได้บริหารการเดินวิ่ง เพิ่มความแข็งแรงของตัวนักเรียน
  แนะนำ สามารถทำเป็นสื่อให้เผยแพร่

 8. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายระดับประถม กิจกรรมที่ทำจะบูรณาการ/ วัตถุประสงค์การทำโครงการ เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดน้ำหนักโรคอ้วนลงพุงกลุ่มเป้าหมาย 752 คน ในการทำกิจกรรม การออกกำลังกาย / การทดสอบสมรรถภาพทางกาย / การออกกำลังกายบริหารด้วยมวยไทย ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน 36 คนมาอบรมกายบริหารแบบมวยไทยและไปขยายผลต่อเป็นผู้นำการออกกำลังกายในตอนเช้า จันทร์ พุธ ศุกร์ / การเต้นไลน์แดนซ์ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนครูไปขยายผลไปคัดเลือกต่ออบรมในห้องเรียนได้ฝึกเต้นไลน์แดนซ์ มีการประกวดว่าห้องไหนพร้อมที่สุด / เพิ่มกิจกรรมการอบรม 3 อ. การจัดทำตาราง 9 ช่อง / ตาราง 9 ช่องเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างจะทำกิจกรรมได้

 9. โรงเรียนบ้านหนองปลา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การออกกำลังกายด้วยเสียงเพลง ได้ไปค้นกหาข้อมูลไปเจอการเต้นซุทบ้า และได้คิดกับคุณครูในโรงเรียน ได้ไปประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ / ให้เด็กมาสมัคร และทดสอบสมรรถภาพทางกาย / กิจกรรมเหมาะสมกับเด็กเห็นจากงานวันเด็ก/ปีใหม่ / รับสมัครกับเด็กแกนนำ นำมาอบรมวิทยการให้ความรู้การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แกนนำออกกำลังกายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
  จัดกลุ่มแกนนำเชิญชวนน้องเข้ามาในกลุ่มตัวเอง ออกแบบท่าเต้น จัดเป็นกลุ่มๆในกลุ่มของตนเองคละ ป. 1- ป. 6 ให้มีการซ้อม และจัดประกวดแช่งขันให้เด็ก และสานสัมพันธ์กีฬาพื้นบ้าน ทั้งคุณพ่อคุณแม่ และทดสอบสมรรถภาพ แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ / ให้เด็กคิดเองและสอดคล้องกับสาระวิชา คิดวิธีการเล่น

แนะนำให้ทุกโรงเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระวิชาด้วย  / สามารถใช้ออกกำลังกายได้ทุกคาบเรียน / ปรับกิขกรรมให้มี Active learning

 • คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน แนะนำการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ / แนะนำคู่มือการใช้เว็บไซต์ / แนะนำคุ่มือการจัดทำแผนและโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก / แหล่งคู่มือ ในเว็บไซต์ / การบันทึกข้อมูล การกรอกสถาน์การ การวางแผนปฏิทินกิจกรรม
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

4 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยMesaMesaเมื่อ 4 กันยายน 2562 13:29:42
แก้ไขโดย Mesa เมื่อ 4 กันยายน 2562 15:50:24 น.

ชื่อโครงการ : กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา »

ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 380 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. วันที่ 19 -23 สิงหาคม ทดสอบสมรรถนะทางกาย ครั้งที่ 1
 2. วันที่ 6 กันยายน 2562 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ผลการทดสอบสมรรถนภาพทางกายของนักเรียน ครั้งที่ 1
 2. นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

3 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยMesaMesaเมื่อ 2 กันยายน 2562 13:11:09
แก้ไขโดย Mesa เมื่อ 4 กันยายน 2562 10:19:14 น.

ชื่อโครงการ : กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้แจงให้คณะทำงานรับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางปฏิบัติ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

12 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยbanmaischoolpharebanmaischoolphareเมื่อ 2 กันยายน 2562 13:11:18
แก้ไขโดย banmaischoolphare เมื่อ 2 กันยายน 2562 14:22:55 น.

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ »

ชื่อกิจกรรม : วัดสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 2.ทำการทดสอบสมรรถภาพตามขั้นตอน 3.สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้ทราบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของแต่ละคน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

2 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยวีรเชษฐ์ จินวงศ์วีรเชษฐ์ จินวงศ์เมื่อ 2 กันยายน 2562 14:11:56
แก้ไขโดย วีรเชษฐ์ จินวงศ์ เมื่อ 2 กันยายน 2562 14:13:18 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้เเจ้งคืนข้อมูล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมชี้เเจ้งคืนข้อมูลสถานการณ์ให้แก่ครู ตัวเเทนนักเรียน เเละผู้ปกครอง ให้ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะครู ตัวเเทนนักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย
 2. ได้ข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกาย นำไปสู่การจัดการข้อมูล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

27 สิงหาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยมิรันตี พูลทวีมิรันตี พูลทวีเมื่อ 2 กันยายน 2562 13:11:59
แก้ไขโดย มิรันตี พูลทวี เมื่อ 2 กันยายน 2562 13:58:14 น.

ชื่อโครงการ : การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) »

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1

 • photo ทดสอบการลุก-นั่ง 1 นาที
  ทดสอบการลุก-นั่ง 1 นาที
 • photo วัดการงอตัวของนักเรียน
  วัดการงอตัวของนักเรียน

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนวิธีทดสอบสมรรถภาพแก่นักเรียน
 2. ดำเนินการทดสอบ (งอตัว,ดันพื้น,ลุกนั่ง,วิ่งระยะไกล)
 3. บันทึกข้อมูลจากการทดสอบ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 100 และได้ผลสรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งที่ 1

ปัญหา/แนวทางแก้ไข