PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3
ภายใต้โครงการ โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
เลขที่ข้อตกลง 61-001
รหัสโครงการ 61-001
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมคนวิ่งยาวขอนแก่น
วันที่อนุมัติ 8 เมษายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จรัส มั่งคั่ง
พี่เลี้ยงโครงการ นายปรีชาทรงอยู่
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายมากกว่า 50%

0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย plairung plairung เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 11:42 น.