PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ปรับพื้นที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางกาย

ปรับพื้นที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางกาย

1 ตุลาคม 2562
introngintrong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ และจัดเตรียมพื้นที่ในการสร้างถนนการเรียนรู้ โดยเป็นการจ้างเหมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนได้มีแหล่งออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้เพิ่มขั้น นักเรียนได้เล่นที่หลากหลายมากขึ้น