PA Thailand (Physical Activity Thailand)

กิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียน

กิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียน

1 ตุลาคม 2562
introngintrong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนได้ทำกิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียนโดยนักเรียนเล่นตามถนนทางเดินที่มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆไว้ให้นักเรียนได้เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมนี้สามารถต่อยอดได้โดยนักเรียนทุกห้องเรียนได้ออกมาเล่นถนนทางเดินและได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกลไกลการเคลื่อนไหว