PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและแกนนำของนักเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและแกนนำของนักเรียน

9 มิถุนายน 2562
AROYA YOOYANGKETAROYA YOOYANGKET
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ครูและนักเรียนเขารับการอบรมกับวิทยากร ในเรื่อง กิจกรรมทางกาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 2.ความรู้เรื่องโชป้าฯ โยคะ Body-scan และ Brain-Gym 3.ลงมือปฏิบติท่าทางต่างๆ ตามที่วิทยากรแสดงตัวอย่าง 4.แบ่งกลุ่มและหารือแนวทางการปฏิบัติในระดับชั้นของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และพร้อมนำไปปฏิบัติในระดับชั้นของตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,900.00