PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ให้ครูและนักเรียนแกนนำ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ให้ครูและนักเรียนแกนนำ

3 สิงหาคม 2562
thanawan1234thanawan1234
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า: จัดการอบรมเรียนรู้ในเรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ -การบรรยาย เรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ - การสาธิตการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคบ่าย : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย - การฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ,การนั่งงอตัว, การดันพื้น ,การลุกนั่ง ,การวิ่ง - ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6 ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกาย วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้ 1.1 หลักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี 1.2 กิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว 1.3 กิจกรรม จิงโจ้ Fun For Fit ภาคบ่าย : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้ (ต่อ) 1.4 กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง 1.5 กิจกรรมแอโรบิคกับตาราง9ช่อง 1.7 กิจกรรมออกกำลังกายฮูล่าฮูป 1.6 กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการออกำลังกายและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
  2. ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6