PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)

อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย ฝึกทักษะกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับนักเรียน

อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย ฝึกทักษะกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับนักเรียน

4 พฤศจิกายน 2562
มิรันตี พูลทวีมิรันตี พูลทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. นักเรียนลงทะเบียนเข้าอบรม และรับเอกสาร
  2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. นักเรียนเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
  2. นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น