PA Thailand (Physical Activity Thailand)

พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

20 พ.ค. 2562
ธนัชพร วันเพ็งธนัชพร วันเพ็ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์สมดุลให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาโดยรวม ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตารฐาน
2.เด็กร้อยละ 85 มีทักษะตามวัย 3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00