PA Thailand (Physical Activity Thailand)

พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ

กิจกรรมกีฬาหนูน้อย

กิจกรรมกีฬาหนูน้อย

10 มิถุนายน 2562
ธนัชพร  วันเพ็งธนัชพร วันเพ็ง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริม ความรับผืดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กได้ออกกลังกายตามวัยที่เหมาะสม 2.เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนากายตามวัย 3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวน 40 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00