PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

12 ธันวาคม 2562
เจนจิราเจนจิรา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานกการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 450.00 300.00 0.00 0.00 750.00 lock_open