PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย

ฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย

8 พฤศจิกายน 2562
เจนจิราเจนจิรา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย