รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ)
ภายใต้โครงการ แผนกลุ่มวัย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

มีแหล่งน้ำธรรมชาติมาก แต่เด็กว่ายน้ำเป็นประมาณ 30%

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์หลัก

  • ?

ยุทธศาสตร์เชิงประเด็น

  • การจัดการความรู้/นวตกรรม/สื่อ : หลักสูตร ในเมือง,ในชนบท การช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล
  • การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย : สถาบันการพลศึกษา / เครือข่ายอาสาสมัคร
  • การมีพื้นที่ต้นแบบ : โรงเรียน
  • การขับเคลื่อนนโยบาย : ท้องถิ่น
  • องค์กรกีฬา ​: ว่ายน้ำ ขับเคลื่อน PA

แนวทาง

  • ทำความร่วมมือกับกรมพลศึกษา
  • เน้นชนบท/แหล่งน้ำธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่ม PA ออกกำลังกาย

 

2 เพิ่มอุบัติการการรอดชีวิต (ลดอัตราตายจากการจมน้ำ)

 

3 ว่ายน้ำเพื่อการบำบัด

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 12:18 น.