PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ)
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 6 เมษายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 14,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผอ. xxxxxx xxxxxxx
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (14,100.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
40.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน
10.00
3 ร้อยละของเด็กน้ำหนักเกิน
60.00
4 ร้อยละของเด็กเล่นระหว่างพักกลางวัน
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็ก นักเรียน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 160 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 40 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

40.00 80.00
2 เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน

10.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0 5,100.00 3,100.00
6 เม.ย. 62 - 6 พ.ค. 62 ปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมทางกาย 0 1,500.00 -
1 - 3 พ.ค. 62 สร้างกติกาการใช้เส้นทางสัญจรในชุมชน 0 7,500.00 -
4 พ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 0 0.00 -
รวม 0 14,100.00 1 3,100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย yuttipong_kaewtong yuttipong_kaewtong เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 14:59 น.