PA Thailand (Physical Activity Thailand)

(ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 11,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning)
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 300 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 300 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 70.00
2 เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning)

40.00 80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
??/??/???? เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง/ คนในชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่โรงเรียนและวัดเป็นแปลงเกษตร 0 0.00 -
??/??/???? ปฏิบัติการในแปลงเกษตร 0 0.00 -
??/??/???? ถอดบทเรียนเป็นกระบวนการทบทวนและดึงเอาความรู้หลังดำเนินกิจกรรม 0 0.00 -
15 มิ.ย. 62 ประชุมชี้แจง คืนข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกาย 0 10,300.00 0.00
28 มิ.ย. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะครูในการทำหลักสูตร 0 1,500.00 -
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 อบรมให้ความรู้แกนนำนักเรียนเรื่องกิจกรรมทางกายกับการทำงาน 0 0.00 -
รวม 0 11,800.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย hsmix hsmix เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 11:15 น.