PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมเตรียมนำเสนอการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย เว็บ PA

ประชุมเตรียมนำเสนอการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย เว็บ PA

2 มิถุนายน 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเตรียมนำเสนอเรื่องการสังเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางกาย วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สจรส.ม.อ.ชั้น 14 ห้อง 1405

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ภาพรวมการติดตามโครงการ รายชื่อโครงการ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงดังลิงค์ https://www.pathailand.com/project/report
 • แบบประเมินสามารถวิเคราะห์ได้ 6 แบบประเมินได้แก่
 1. แบบติดตามประเมินผลปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
 2. แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
 3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)
 4. แบบการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของโครงการ
 5. แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 6. แบบประเมิน HIA
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open