PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย

27 พฤษภาคม 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมรายงานความก้าวหน้าการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กิจกรรมทางกาย ณ สถาบันนโยบายสาธารณะ ชั้น 10 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประเมินแนวทาง ดังนี้
- การสนับสนุนถ้าต้องการขยายวงกว้างควรเน้น Policy และ Network
- การเพิ่ม PA ที่พอเพียง ควรเน้น Skill และ Monitor
- การให้คนมี PA เพิ่มขึ้นและพอเพียง เน้น Skill, Monitor และ Knowledge - และการสนับสนุน Environment เป็นแนวทางที่เฉพาะจงเจาะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open