PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 7,8,9,10

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 7,8,9,10

11 มีนาคม 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง      จ.ขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนปรับปรุงสถานการณ์ แผนปี 61/ปี 62 และปรับปรุงปี 63
 2. ได้ปรับปรุงแผนกิจกรรมทางกาย และโครงการกิจกรรมทางกายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ละแผน มีโครงการที่ควรทำตามแผนประมาณ 10 โครงการ และมีโครงการที่มีการพัฒนา ประมาณ 2-3 โครงการ
 3. ระบบติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผล ถ้าผ่านอนุมัติจะเข้ามาสู่ระบบติดตามประเมินผล และกรอกข้อมูลในโครงการที่ดำเนินการเป็นระยะๆ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00