PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมพัฒนาโครงการ จัดทำแผนกองทุนตำบล จ.สระแก้ว

ประชุมพัฒนาโครงการ จัดทำแผนกองทุนตำบล จ.สระแก้ว

8 มกราคม 2563
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ในการ ทำแผนกองทุน ประเด็นกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุม 8 มกราคม 63
ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน เป็นพี่เลี้ยงระดับพื้นที่
กระบวนการ
1. ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ในการ ทำแผนกองทุน ประเด็นกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ
2. แนะนำระบบ ZOOM 3. ถอดบทเรียนสัมภาษณ์พี่เลี้ยง และพื้นที่ตัวอย่าง อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา
4. แนะนำกิจกรรมทางกาย ผ่านสื่อวีดีโอ และแนะนำกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย

การพัฒนาศักยภาพในการ Coaching
+ เขต 6 อยากเอาทั้ง 8 จังหวัดมาร่วมกันมีกิจกรรมทางกาย โปรเจ๊กนี้จะสอดคล้องกับที่เราทำ

Coaching
1. กองทุนมีทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำได้ 2. พี่เลี้ยงอยู่กับบริบทในพื้นที่เป็นหลัก เพราะคนในพื้นที่รู้ปัญหาในพื้นที่
3. การติดตามประเมินผลจากโปรแกรม

การกำหนดพื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องกองทุนขนาดใหญ่ ได้แก สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว

การสรุป 1. ทีมงานสุดท้ายมาเจอด้วยกันสรุปถอดบทเรียน
2. ใช้จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน

การดำเนินงาน
1. ใช้คู่มือการดำเนินงานระบบสร้างเสริมสุขภาพ บอกที่มาที่ไป หน้าที่บาทบาทการตั้งอนุกรรมการทั้งหมด
มี เรื่อง 1. กองทุนตำบลฯ 2. มีตัวอย่างโครงการ หลักเกณฑ์สนับสนุน / การเก็บรักษาเงิน / การจัดทำบัญชี

ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเรียนรู้การใช้เว็บไซต์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการบันทึกข้อมูลในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00