PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ประชุมเศรษฐศาสตร์ PA ที่ สสส. กรุงเทพ

ประชุมเศรษฐศาสตร์ PA ที่ สสส. กรุงเทพ

8 กุมภาพันธ์ 2562
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของโครงการกิจกรรมทางกาย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 310 ณ สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย ประเด็นแลกเปลี่ยน 1. PA เป็นปัจจัย 1 ใน 4 ของปัจจัยหลักในการลดโรค NCDs ไม่อยากให้มอง PA เฉพาะการลด NCDs
มองว่า PA เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอบ NCDs และ PA มีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกเยอะ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น

 1. ตอนนี้โจทย์ PA มีดังนี้
  A: PA เพิ่มขึ้น สามารถศึกษาแนวทางเศรษฐศาสตร์อย่างไร และสามารถนำไปลดภาษีได้อย่างไร
  B: ถ้าจะสนับสนุนให้ทุนเครือข่าย กลุ่มองค์กรต่างๆ การให้ทุนจะพิจารณาโครงการคุณภาพ การปรับคุณภาพโครงการ มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่

 2. ตัวชี้วัดแผนกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1) สุขภาพดี / PA เพิ่ม / โรคอ้วนลดลง 2) กลุ่มคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
  3) มีพื้นที่สร้างสรรค์ 4) นโยบายขับเคลื่อน

 3. สสส.เป็นงานสาธารณะสุขภาพ เช่น PA พื้นที่สุขภาวะลงงบไปปรับปรุง เป็นงานการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม งานที่จับต้องวัดผลไม่ได้ เราพยายามวัดผลในเชิงมูลค่า เชิงคุณค่า ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์

 4. อยากให้ทางอาจารย์ออกแบบโมเดลการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กลางๆ สังเคราะห์ออกมาแล้วตอบโจทย์เป้าหมายโลก เป้าหมายแผนชาติ แผนกิจกรรทางกาย สสส.
 5. การประเมินผล วิธีการจะพัฒนาข้อเสนอโครงการจะประเมินผลระดับโครงการ

นัดประชุมครั้งต่อไป ชื่อประชุม PA ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00