PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

รายงานความก้าวหน้าโครงการกองทุนตำบลฯ พชอ.77จังหวัด (สนง.สสส.กรุงเทพฯ)

รายงานความก้าวหน้าโครงการกองทุนตำบลฯ พชอ.77จังหวัด (สนง.สสส.กรุงเทพฯ)

30 มกราคม 2562
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมความร่วมมือแนวทางการทำงานกองทุนตำบล
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 321 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย ได้แนะนำรายชื่อ พชอ.ต้นแบบ จำนวน 60 พื้นที่ และ รพ.สต.จำนวน 52 พื้นที่ (รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท.) เป็นพื้นที่นำร่อง
  2. แนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไก พชอ. กองทุนตำบล รพ.สต. ตำบลสุขภาวะ 1) มีแผนการจัดการระบบสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน 2) มีโครงการที่มีคุณภาพดี และการดำเนินโครงการสามารถลดปัญหาสุขภาพได้ชัดเจน / กระบวนการทำอย่างไรให้โครงการมีคุณภาพ 3) มีระบบติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง ทบทวน การดำเนินงาน         4) กลไกพี่เลี้ยง (รพสต. + Coaching team สปสช. + สสส.) ให้กับกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กระบวนการควรจัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง สร้างพี่เลี้ยงในพื้นที่เป็นกลไกการสนับสนุน ซึ่งพี่เลี้ยงจะไปช่วยทำให้เกิดแผน โครงการ ระบบติดตามที่ดี         5) ระบบการจัดการข้อมูลผ่าน website Smartphone / ทั้งนี้พื้นที่ใดมีความพร้อมที่จะใช้โปรแกรมสามารถใช้ได้ระบบ website ในการจัดการข้อมูลได้เลย
  3. แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม

- เรื่องประเด็นพัฒนาโครงการ เดิมที่เคยพัฒนาโครงการไว้มี 5 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมทางกาย อาหาร ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า, บุหรี่, สารเสพติด) ทั้งนี้จะเพิ่มเติมประเด็นเด่นๆในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย เช่น ผู้สูงอายุ, โรคติดเชื้อ, การจัดการขยะ. อาจจะมีแรงงานนอกระบบเข้ามาด้วย - พื้นที่ดำเนินการประมาณ 100 กว่าพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่โดยการเจรจากับพื้นที่ด้วยความยินยอม ถ้าไม่สมัครใจก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้
- พัฒนาพี่เลี้ยง ใช้ตัวหลักสูตรเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ดึงส่วนกลางมาช่วยเสริม บวกกับกลไกของกระทรวงที่มีโครงสร้างปกติมาช่วยเสริมในการทำงาน
- คัดเลือกทีมงานแกนกลาง และทำ Mapping เชิงประเด็นว่าจะดำเนินการประเด็นอะไรบ้าง - ระบบข้อมูลจะเชื่อมโยงกับเว็บ สปสช.
- ประชุมครั้งต่อไป ให้มีคณะทำงานจากกระทรวงสาธารสุข สสส. และสปสช.เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการต่อ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00