(test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
ภายใต้โครงการ แผนงานบริหาร
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 59-02962
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 234,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 420 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 100 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 100 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 20 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 100 -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ 100 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

 

2 พัฒนาศักยภาพของโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

 

3 วางระบบการติดตามประเมินผลโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
??/??/???? ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน 0 47,000.00 -
1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 การประชุมทีมทำงานที่เป็นพหุภาคี 0 117,000.00 -
1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 การจัดทำ Mapping 0 20,000.00 -
12 มิ.ย. 60 ทีมทำงานแต่ละประเด็นทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย (ร่าง1 ) 0 20,000.00 -
4 - 25 ก.ค. 60 การพิจารณาร่างข้อเสนอ (ร่าง 1 ) โดยภาคีที่เกี่ยวข้อง 0 30,000.00 -
รวม 0 234,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์พัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) Yuttipong Kaewtong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 10:54 น.