PA Thailand (Physical Activity Thailand)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมคณะทำงาน 23 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562

ประชุมคณะทำงาน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน