PA Thailand (Physical Activity Thailand)

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562
งบประมาณ 1,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ม.ค. 2562 24 ม.ค. 2562 1,500.00
รวมงบประมาณ 1,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (1,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (1,150.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
60.00
2 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การละเล่นพื้นบ้านของไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคม เด็กจะเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพที่หลายหลาย กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กให้แข็งแรง ส่งเสริมทักษะสังคมในการเล่นเป็นกลุ่ม ส่งเสริมทักษะการพูดและภาษา การสื่อสารกับเพื่อนหรือครูขณะทำกิจกรรม ส่งเสริมทักษะทางสติปัญญา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขณะทำกิจกรรมได้อีกด้วย
ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อ ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากรจำนวน 80 คน โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อมอญซ่อนผ้า ขี้ม้าส่งเมือง ตีกบ รีรีข้าวสาร กาฟักไข่ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอีกด้วย

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 20 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 10 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 30 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง 20 -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 70.00
2 เพิ่มการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning และ Active play ในโรงเรียนและศูฯย์เด็กเล็ก

ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)

50.00 55.00
3 xxx

xxxx

0.00 0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 0 1,150.00 -
รวม 0 1,150.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย orapin orapin เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 13:07 น.