PA Thailand (Physical Activity Thailand)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 2 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ 48,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อินทร์ตรอง นิตยโรจน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
55.00
2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร
50.00
3 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
50.00
4 ร้อยละของสมาชิกในชุมชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่สร้างงานนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยจัดให้มีการประชุมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละโครงการ จัดให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะได้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆต่อพี่น้องประชาชนของแต่ละชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 50 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 50 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน

ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพิ่มขึ้นเป็น

50.00 70.00
2 ลดการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร

ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 6  ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร ลดลงเหลือ

50.00 40.00
3 เพื่อสรา้งเครือข่ายในชุมชน

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม

50.00 60.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
2 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 ดำเนินงาน 0 46,400.00 -
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 0 2,500.00 -
รวม 0 48,900.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ขอใช้ห้องประชุม (.docx) introng
2 ขอใช้ห้องประชุม (.docx) introng
3 ไฟล์พัฒนาโครงการก่อนพิจารณาโครงการ (.docx) introng

โครงการเข้าสู่ระบบโดย introng introng เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 13:07 น.