รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 424
รหัสโครงการ 563
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ y3a3h54
วันที่อนุมัติ 16 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 23 พ.ค. 2562
งบประมาณ 2,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ksks
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10,000.00
2 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 50,000.00
รวมงบประมาณ 60,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (60,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (2,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานสารเสพติด , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
50.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00
3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ม.ค. 62 PA วัยเด็ก 0 2,000.00 0.00
รวม 0 2,000.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 กำหนดการ พัฒนาศักยภาพแผนส่งเสริมนวัตกรรมฯ _วันที่ 22.01.62 (.pdf) Yuttipong Kaewtong
2 กำหนดการ พัฒนาศักยภาพแผนส่งเสริมนวัตกรรมฯ _วันที่ 22.01.62 (.pdf) Yuttipong Kaewtong

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 17:41 น.