ทดสอบระบบงาน

8 มีนาคม 2561
Little BearLittle Bearเมื่อ 15 มี.ค. 2561 17:45:02
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 17 มี.ค. 2561 14:26:01 น.
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

Test Operation of program

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

Work completely....

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00